Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Engleska i Wales

Zaštitne mjere u drugim zemljama (tj. mjere određene u Ujedinjenoj Kraljevini koje treba priznati i izvršiti u drugim državama članicama EU-a)

Svaki podnositelj zahtjeva za nacionalnu zaštitnu mjeru u okviru područja primjene Uredbe ili osoba zaštićena takvom mjerom (npr. mjere iz naloga donesenih u skladu sa Zakonom o zaštiti od uznemiravanja iz 1997. ili, u kontekstu obitelji, naloga za zabranu uznemiravanja, naloga za udaljenje iz zajedničkog kućanstva i naloga za zaštitu od prisilnog braka) može sudu koji je odredio mjeru podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o zaštitnoj mjeri na temelju tog sustava kako bi se dodijeljena zaštita proširila na područje druge države članice EU-a. Ti su sudovi u Engleskoj i Walesu sljedeći:

 • obiteljski sud
 • okružni sud
 • Visoki sud (Obiteljski odjel i Odjel Kraljičina stola)
 • magistratski sud (koji može izdati nalog za zaštitu od nasilja u obitelji)
 • Sud za zaštitu osoba s invaliditetom.

Pojedinosti o odgovarajućim postupcima koje treba slijediti u vezi s tim mjerama utvrđene su u zakonodavstvu i primjenjivim pravilnicima o obiteljskom postupku i parničnom postupku, a riječ je o novom dijelu 38. Pravilnika o obiteljskom postupku (Upute za postupanje 38.A uz Pravilnik o obiteljskom postupku) i novom odjeljku VI. dijela 74. Pravilnika o parničnom postupku.

Svakom se od navedenih sudova možete obratiti za pomoć u podnošenju zahtjeva. U pripremi je i letak koji će biti dostupan na internetskim stranicama Službe sudova i tribunala (HMCTS).

Ako su uvjeti ispunjeni, sud izdaje potvrdu na propisanom obrascu (jedinstveni obrazac za EU), koju predaje zaštićenoj osobi odnosno podnositelju zahtjeva. Zaštićena osoba od suda može zatražiti i prevedenu potvrdu.

Sud obavještava „osobu koja predstavlja opasnost” da je potvrda izdana (i da se primjenjuje u cijelom EU-u). Izdavanje potvrde ne može se pobijati žalbom, ali moguće je podnijeti zahtjev za ispravak ili povlačenje potvrde.

Potvrda podrazumijeva da je zaštitna mjera određena u korist zaštićene osobe automatski priznata i, prema potrebi, izvršiva u svakoj drugoj državi članici (osim Danske, koja nije obvezana Uredbom).

Priznavanje i izvršenje zaštitnih mjera iz drugih zemalja (mjera druge države članice u Ujedinjenoj Kraljevini)

Zaštitna mjera određena u drugoj državi članici automatski se priznaje, bez potrebe za provedbom posebnog postupka, te je izvršiva bez izjave o izvršivosti. Odluku o takvoj mjeri nije potrebno podnijeti sudu na priznavanje.

Ako zaštićena osoba traži „prilagodbu činjeničnih elemenata” zaštitne mjere određene u njezinu korist (npr. nova adresa i sl.) i/ili traži izvršenje mjere u slučaju navodnog kršenja, može podnijeti zahtjev jednom od sljedećih sudova u Engleskoj i Walesu:

 • obiteljski sud
 • okružni sud
 • Visoki sud (Obiteljski odjel).

Ti sudovi mogu (ako to osoba traži) na odgovarajući način prilagoditi mjeru. „Osoba koja predstavlja rizik” obavještava se o uvedenim izmjenama (i kaznama za kršenje mjere).

Ti sudovi mogu izvršiti zaštitnu mjeru određivanjem bilo koje od građanskopravnih sankcija koje mogu primijeniti pri izvršavanju nacionalnih zaštitnih mjera, kao što su nalozi za zabranu uznemiravanja u skladu sa Zakonom o zaštiti od uznemiravanja iz 1997.

„Osoba koja predstavlja rizik” može nekom od tih sudova podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja ili izvršenja zaštitne mjere iz druge zemlje, ali osnove za odobrenje tog zahtjeva konkretno su određene i ograničene. Mjera bi za to trebala biti očito protivna javnom poretku ili nespojiva s nacionalnom odlukom.

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

U Engleskoj i Walesu

 • obiteljski sud
 • okružni sud
 • Visoki sud (Obiteljski odjel i Odjel Kraljičina stola)
 • magistratski sud
 • Sud za zaštitu osoba s invaliditetom.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

U Engleskoj i Walesu

 • obiteljski sud
 • okružni sud
 • Visoki sud (Obiteljski odjel).

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

U Engleskoj i Walesu

 • obiteljski sud
 • okružni sud
 • Visoki sud (Obiteljski odjel).

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

U Engleskoj i Walesu

 • okružni sud
 • obiteljski sud
 • Visoki sud (Obiteljski odjel).

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

To je u svim jurisdikcijama Ujedinjene Kraljevine engleski jezik.

Posljednji put ažurirano: 06/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.