Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Gibraltar

Sadržaj omogućio
Gibraltar

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Gibraltar

Zaštitne mjere u drugim zemljama (tj. mjere određene u Ujedinjenoj Kraljevini koje treba priznati i izvršiti u drugim državama članicama EU-a)

Svaki podnositelj zahtjeva za nacionalnu zaštitnu mjeru u okviru područja primjene Uredbe ili osoba zaštićena takvom mjerom može sudu koji je odredio mjeru podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o zaštitnoj mjeri na temelju tog sustava kako bi se dodijeljena zaštita proširila na područje druge države članice EU-a.

U Gibraltaru se potvrda EU-a može dobiti na Vrhovnom sudu Gibraltara, a primjenjivo zakonodavstvo obuhvaća Propise o priznavanju zaštitnih mjera iz 2015. i Pravilnik o parničnom postupku, koji se primjenjuju i na parnične i na obiteljske postupke. Ako su uvjeti ispunjeni, Vrhovni sud Gibraltara izdaje zaštićenoj osobi potvrdu na propisanom obrascu jedinstvenom za cijeli EU te obavještava „osobu koja predstavlja opasnost”.

Ako su uvjeti ispunjeni, sud izdaje potvrdu na propisanom obrascu (jedinstveni obrazac za EU), koju predaje zaštićenoj osobi odnosno podnositelju zahtjeva. Zaštićena osoba od suda može zatražiti i prevedenu potvrdu.

Sud obavještava „osobu koja predstavlja opasnost” da je potvrda izdana (i da se primjenjuje u cijelom EU-u). Izdavanje potvrde ne može se pobijati žalbom, ali moguće je podnijeti zahtjev za ispravak ili povlačenje potvrde.

Potvrda podrazumijeva da je zaštitna mjera određena u korist zaštićene osobe automatski priznata i, prema potrebi, izvršiva u svakoj drugoj državi članici (osim Danske, koja nije obvezana Uredbom).

Priznavanje i izvršenje zaštitnih mjera iz drugih zemalja (mjera druge države članice u Ujedinjenoj Kraljevini)

Zaštitna mjera određena u drugoj državi članici automatski se priznaje, bez potrebe za provedbom posebnog postupka, te je izvršiva bez izjave o izvršivosti. Odluku o takvoj mjeri nije potrebno podnijeti sudu na priznavanje.

U Gibraltaru nalog EU-a za zaštitu ima istu snagu i isti učinak kao nalog Vrhovnog suda; automatski se priznaje i izravno je izvršiv. Ako se Vrhovnom sudu podnese zahtjev za izmjenu naloga EU-a za zaštitu, Vrhovni sud može na odgovarajući način prilagoditi mjeru te će o tim izmjenama obavijestiti „osobu koja predstavlja opasnost”.

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

U Gibraltaru

  • Vrhovni sud

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

U Gibraltaru

  • Vrhovni sud

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

U Gibraltaru

  • Vrhovni sud

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

U Gibraltaru

  • Vrhovni sud
Posljednji put ažurirano: 13/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.