Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Portugal

Europski prekogranični postupci – europske zaštitne mjere u građanskim stvarima


*obvezan unos

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

U portugalskom pravnom sustavu zaštitne mjere u biti su kaznenopravne prirode i propisane su Kaznenim zakonom, Zakonom o kaznenom postupku i Zakonom br. 112/2009 od 16. rujna 2009. o utvrđivanju pravnog okvira koji se primjenjuje na sprečavanje nasilja u obitelji te zaštitu i pomoć žrtvama nasilja u obitelji.

Međutim, u području građanskog prava moguće je odrediti zaštitne mjere općom zaštitom osobnosti. Članak 70. stavak 2. Građanskog zakonika glasi: „Bez obzira na građanskopravnu odgovornost, ugrožena ili oštećena osoba može zatražiti poduzimanje sudskih mjera primjerenih okolnostima kako bi se spriječilo počinjenje prijetnje ili ublažio učinak već počinjenog kaznenog djela.”

U skladu s time, u građanskom se postupovnom pravu propisuje donošenje posebnih sudskih mjera za sprečavanje svake nezakonite i izravne prijetnje fizičkoj ili moralnoj osobnosti ljudskog bića ili za ublažavanje ili okončanje posljedica kaznenog djela koje je već počinjeno (članak 878. Zakona o parničnom postupku).

Člancima 879. i 880. Zakona o parničnom postupku uređuju se određeni postupovni aspekti te vrste postupka. Ukratko, u skladu s građanskim postupovnim pravom, ako je zahtjev za donošenje sudskih mjera prihvaćen, sud zatim određuje posebne uvjete postupanja kojima tuženik podliježe i, prema potrebi, rok za usklađivanje, kao i obveznu novčanu kaznu za svaki dan kašnjenja u usklađivanju ili za svaku povredu, ovisno o tome što je primjerenije u predmetnom slučaju.

Postoji i odredba za donošenje privremene odluke, protiv koje se ne može podnijeti žalba i koja se naknadno može izmijeniti ili potvrditi u samom postupku, u slučajevima kada se razmatranjem dokaza koje je podnijela osoba koja zahtijeva donošenje sudskih mjera otkrije mogućnost neposredne i nepovratne štete za njihovu fizičku ili moralnu osobnost i ako:

a) sud ne može sa sigurnošću utvrditi postojanje, opseg ili ozbiljnost prijetnje ili prouzročenog kaznenog djela ili

b) zbog posebne hitnosti potrebno je donošenje sudskih mjera bez saslušanja suprotne strane.

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Portugalska tijela pred kojima se treba pozvati na zaštitnu mjeru naloženu u drugoj državi članici su: opći odjeli (Juízo de Competência Genérica) ili lokalni građanski odjeli (Juízo local cível) relevantnog okružnog suda. Ista su tijela odgovorna za provedbu te mjere.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Portugalska tijela pred kojima se treba pozvati na zaštitnu mjeru naloženu u drugoj državi članici i/ili koja su nadležna za izvršenje takve mjere su: opći odjeli (Juízo de Competência Genérica) ili lokalni građanski odjeli (Juízo local cível) nadležnog suda.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Portugalska tijela nadležna za prilagodbu zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1. su opći odjeli ili lokalni građanski odjeli nadležnog okružnog suda.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Sudovi kojima se podnose zahtjevi za odbijanje priznavanja i, prema potrebi, izvršenja u skladu s člankom 13. su opći odjeli ili lokalni građanski odjeli nadležnog okružnog suda.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Prihvaćeni je jezik za prijevode iz članka 16. stavka 1. portugalski.

Posljednji put ažurirano: 21/02/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.