Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Zakon br. 217/2003 o sprečavanju i borbi protiv nasilja u obitelji, ponovno objavljen

Privremeni nalog za zaštitu

Privremene naloge za zaštitu izdaju policijski službenici koji smatraju da postoji neposredna opasnost da bi život, tjelesni integritet ili sloboda osobe mogli biti ugroženi činom obiteljskog nasilja. Kako bi provjerili upućivanja, utvrdili istinu i pronašli rješenje, policijski službenici imaju pravo izvoditi dokaze.

Nalog sadržava pojedinosti o datumu, vremenu i mjestu izdavanja; prezime, ime, naziv radnog mjesta i policijsku jedinicu kojoj pripada policijski službenik koji izdaje privremeni nalog za zaštitu; informacije kojima se jasno identificiraju počinitelj i žrtva; opis činjeničnih razloga za privremeni nalog za zaštitu i navođenje dokaza; pravnu osnovu; datum i vrijeme stupanja na snagu i prestanka zaštitnih mjera; pravo na osporavanje naloga, rok za ostvarivanje tog prava i sud kojem se može podnijeti žalba.

Nalog za zaštitu potpisuje policijski službenik koji ga izdaje.

Privremenim nalogom o zaštiti uvode se zaštitne mjere kojima je cilj smanjiti utvrđenu neposrednu opasnost: privremena evakuacija nasilnika; vraćanje žrtve u zajednički dom; držanje nasilnika na određenoj minimalnoj udaljenosti od žrtve; obveza nasilnika da neprekidno nosi elektronsku narukvicu; predaja sveg oružja koje pripada nasilniku policiji.

Obveze i zabrane izrečene nasilniku stupaju na snagu odmah po izdavanju, bez sudskog poziva ili roka. Nalog za zaštitu uručit će se nasilniku i žrtvi. Policijska jedinica kojoj službenik koji izdaje nalog pripada dostavit će nalog uredu javnog tužitelja pri nadležnom sudu na čijem je području nadležnosti nalog izdan. Javni tužitelj u nadležnom uredu javnog tužitelja odlučuje o potrebi zadržavanja zaštitnih mjera koje je naložila policija.

Nalog se može osporavati pred nadležnim sudom.

Nalog za zaštitu

Osoba čiji su život, fizički ili mentalni integritet ili sloboda ugroženi činom nasilja može od suda zatražiti izdavanje naloga za zaštitu kojim se privremeno određuje: privremena evakuacija nasilnika; vraćanje žrtve u obiteljski dom; da je nasilnikovo pravo korištenja ograničeno samo na dio stambenog objekta; da se žrtva smjesti u centar za pomoć; da se nasilnik mora držati na određenoj minimalnoj udaljenosti od žrtve; da se nasilniku brani da posjećuje određena mjesta ili područja; da nasilnik obvezno nosi elektronsku narukvicu; zabrana svakog kontakta sa žrtvom; da nasilnik mora predati sve oružje policiji; tko skrbi o maloljetnoj djeci i gdje ona borave.

Trajanje mjera određuje sudac, ali ne može biti dulje od šest mjeseci računajući od datuma izdavanja naloga. Zahtjevi su u nadležnosti suda na čijem području žrtva ima domicil ili boravište.

Zahtjev se mora sastaviti na standardnom obrascu Word (31 Kb) ro i oslobođen je od plaćanja sudske pristojbe.

Nalog za zaštitu je izvršiv. Presuda se izvršava bez sudskog poziva ili roka. Nalog mora poštovati i zaštićena osoba.

Na dan izdavanja kopija izreke presude dostavlja se odjelima rumunjske policije na čijem području nadležnosti žive žrtva i napadač. Nalog izvršava policija bez odlaganja ili se izvršava pod nadzorom policije.

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Na temelju članka 28. Zakona br. 217/2003 o sprečavanju i suzbijanju nasilja u obitelji, ponovno objavljenog, policijski službenici koji u obavljanju svojih dužnosti utvrde neposredan rizik za život osobe, fizički integritet ili slobodu ugroženu činom nasilja u obitelji mogu izdati privremeni nalog za zaštitu kako bi se taj rizik umanjio.

Tijela nadležna za izdavanje naloga za zaštitu su okružni sudovi koji su nadležni u mjestu gdje žrtve imaju boravište ili prebivalište, u skladu s člankom 40. Zakona br. 217/2003 o sprečavanju i borbi protiv nasilja u obitelji, ponovno objavljenog.

Na temelju članka 3. članka I./5. Hitne uredbe Vlade br. 119/2006 o mjerama potrebnima za provedbu određenih uredbi Zajednice od dana pristupanja Rumunjske EU-u, odobrene kako je izmijenjena Zakonom br. 191/2007, kako je izmijenjen, sudovi odlučuju o zahtjevima za izdavanje potvrda donošenjem odluka na zatvorenoj sjednici, bez pozivanja stranaka.

Protiv odluke kojom se zahtjev odobrava ne može se podnijeti žalba. Protiv odluke kojom se zahtjev odbija može se podnijet žalba samo u roku od pet dana nakon primitka obavijesti.

Potvrda se izdaje zaštićenoj osobi, a njezin se primjerak dostavlja osobi koja predstavlja prijetnju, koju se obavještava da je tako potvrđena zaštitna mjera priznata i izvršiva u svim državama članicama Europske unije.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Na temelju članka 32. i članka 46. stavka 2. Zakona br. 217/2003 o sprečavanju i suzbijanju nasilja u obitelji, ponovno objavljenog, privremeni nalog za zaštitu ili nalog za zaštitu izvršava policija, bez odgode, ili se, prema potrebi, izvršava pod nadzorom policije.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Na temelju članka 8. članka I./5. Hitne uredbe Vlade br. 119/2006 o mjerama potrebnima za provedbu određenih uredbi Zajednice od dana pristupanja Rumunjske EU-u, odobrene kako je izmijenjena Zakonom br. 191/2007, kako je izmijenjen, kako bi se izvršila presuda donesena u drugoj državi članici Europske unije kojom se uvode zaštitne mjere koje su nepoznate ili se razlikuju od onih predviđenih rumunjskim pravom, nadležni rumunjski sudovi će, u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 606/2013, prilagoditi činjenične elemente zaštitnih mjera kako bi bile izvršive u Rumunjskoj u skladu s rumunjskim pravom te odrediti mjere koje imaju istovrsne učinke i kojima se nastoji postići slične ciljeve i interese. Mjera koju je donio rumunjski sud ne može proizvesti učinke koji prelaze one koji su predviđeni pravom države članice podrijetla u slučaju mjere utvrđene u presudi koju je donio sud u državi članici podrijetla.

Prilagodba se provodi po službenoj dužnosti ili na zahtjev predmetne stranke, tijekom postupka odlučivanja o zahtjevima za proglašenje izvršivosti ili odbijanje priznanja ili izvršenja presude, ili u glavnom postupku.

Nadležan je okružni sud.

Ako sud utvrdi da je prilagodba potrebna, nalaže pozivanje stranaka. Obvezno je prisustvo javnog tužitelja.

Protiv presude u kojoj je sud prilagodio presudu donesenu u drugoj državi članici može se izjaviti žalba u roku od deset dana nakon primitka obavijesti. Protiv presude donesene povodom izjavljene žalbe ne može se uložiti žalba.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Na temelju članka 1. članka I./5. Hitne uredbe Vlade br. 119/2006 o mjerama potrebnima za provedbu određenih uredbi Zajednice od dana pristupanja Rumunjske EU-u, odobrene kako je izmijenjena Zakonom br. 191/2007, kako je izmijenjen, zahtjevi za odbijanje priznanja i zahtjevi za odbijanje izvršenja u Rumunjskoj presuda koje sadržavaju zaštitne mjere donesene u drugoj državi članici Europske unije potpadaju pod nadležnost okružnih sudova, u skladu s Uredbom (EU) br. 606/2013.

Posljednji put ažurirano: 16/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.