Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Privremeni nalog za zaštitu

Privremeni nalog za zaštitu izdaje policijski službenik koji utvrdi postojanje rizika na temelju procjene činjenica. Policijski službenik izdat će privremeni nalog za zaštitu ako su ispunjeni odgovarajući uvjeti. Ako uvjeti nisu ispunjeni, predmetni policijski službenici dužni su izvijestiti žrtve o mogućnosti podnošenja zahtjeva za izdavanje naloga za zaštitu. Izdavanje naloga ne sprečava poduzimanje preventivne mjere na temelju Kaznenog zakona.

Kako bi provjerili pritužbe, policijski službenici imaju pravo pribaviti dokaze i ući u stambeni objekt bez pristanka predmetne osobe. Policijski službenici mogu upotrijebiti silu i opremu na primjeren i proporcionalan način da bi pristupili posjedu.

U privremenom nalogu za zaštitu navodi se sljedeće: datum, vrijeme i mjesto izdavanja; ime(na), prezime(na), svojstvo i policijska jedinica; identitet nasilnika; identitet žrtve; činjenično stanje i dokazi; pravna osnova za izdavanje naloga; datum i vrijeme kada započinje i završava primjena mjera; pravo na osporavanje naloga, rok za izvršenje tog prava i sud pred kojim se može izjaviti žalba.

Privremenim nalogom za zaštitu utvrđuje se, na razdoblje od pet dana, jedna ili nekoliko sljedećih dostupnih zaštitnih mjera (obveze ili zabrane) namijenjenih smanjenju utvrđenog rizika: deložacija nasilnika; siguran povratak žrtve; obveza nasilnika da održava određeni minimalni razmak od žrtve; obveza nasilnika da nosi uređaj za elektroničko praćenje; predaja bilo kojeg oružja.

Obveze i zabrane izrečene nasilniku stupaju na snagu odmah po izdavanju, bez prethodne obavijesti ili roka. Razdoblje od pet dana izračunava se na temelju sati i počinje od trenutka izdavanja naloga.

Primjerak ili duplikat naloga uručit će se nasilniku i žrtvi na mjestu izdavanja odmah po izdavanju te ga oboje moraju potpisati.

U roku od 24 sata od izdavanja naloga policijska jedinica kojoj službenik koji izdaje nalog pripada dostavit će nalog uredu javnog tužitelja pri nadležnom sudu na čijem je području nadležnosti nalog izdan.

Privremeni nalog za zaštitu bit će poslan nadležnom uredu javnog tužitelja. Javni tužitelj odlučit će o potrebi zadržavanja mjera, potvrđujući takvu potrebu, ovisno o slučaju, u roku od 48 sati od izdavanja naloga. Ako se zadržavanje mjera pokaže nepotrebnim, javni tužitelj može naložiti njihovo ukidanje i sukladno tome obavijestiti policijsku jedinicu koja je podnijela zahtjev, koja će zatim organizirati obavješćivanje predmetnih osoba. Nakon potvrde potrebe za zadržavanjem mjera javni će tužitelj dostaviti nalog nadležnom sudu na čijem je području nadležnosti nalog izdan, zajedno sa zahtjevom za izdavanje naloga. Kada se nalog podnese na taj način, početno trajanje za koje je izrečen produžuje se za vrijeme potrebno za dovršetak postupka sudskog izdavanja.

Protiv naloga može se izjaviti žalba nadležnom sudu u roku od 48 sati od primitka obavijesti o nalogu. Predmetne stranke pozivaju se da prisustvuju žalbenom postupku. Žalba se rješava po hitnom postupku – ali najkasnije do datuma isteka privremenog naloga za zaštitu – na zatvorenoj sjednici, uz pozivanje tijela koje ga je izdalo. Obvezno je sudjelovanje javnog tužitelja. Odluka u žalbenom postupku konačna je.

Nalog za zaštitu

Kako bi uklonila opasnost, žrtva može zatražiti od suda da izda nalog za zaštitu kojim se propisuje: da se nasilnika iseli iz stambenog objekta, da se žrtvi omogući siguran povratak u stambeni objekt, da se nasilnikovo pravo korištenja ograniči na samo dio stambenog objekta, da se žrtvu smjesti/odvede u centar za pomoć, da nasilnik mora održavati određeni minimalni razmak od žrtve, da se nasilniku zabrani posjećivanje određenih mjesta ili određenih područja, da nasilnik mora stalno nositi uređaj za elektroničko praćenje, da se zabrani svaki mogući kontakt sa žrtvom, da nasilnik policiji mora predati sve oružje, dogovori o skrbništvu nad djecom i boravištu maloljetne djece.

Sud može naložiti nasilniku da se podvrgne psihološkom savjetovanju / psihoterapiji ili da sudjeluje u programu pomoći te može preporučiti/zatražiti prijem u specijalnu ustanovu.

Sud može naložiti poduzimanje mjera kako bi se nadziralo poštovanje naloga za zaštitu i sprečavanje njegova kršenja: redovito javljanje u policijsku postaju nadležnu za nadzor poštovanja naloga, slanje obavijesti o novoj adresi u slučaju deložacije, redovite i/ili nenajavljene provjere mjesta stanovanja nasilnika.

Izreka odluke sadržavat će odredbu da će nepoštovanje bilo koje mjere predstavljati kazneno djelo.

Trajanje mjera utvrđenih u nalogu za zaštitu odredit će sudac, ali ne smiju trajati dulje od šest mjeseci računajući od dana izdavanja naloga.

Zahtjevi za izdavanje naloga za zaštitu spadaju u nadležnost suda na čijem području nadležnosti žrtva ima boravište ili prebivalište. Zahtjev za izdavanje naloga za zaštitu žrtva može podnijeti osobno ili putem pravnog zastupnika, ili se on, u ime žrtve, može podnijeti i putem javnog tužitelja, predstavnika relevantnog tijela ili predstavnika bilo kojeg pružatelja socijalnih usluga.

Zahtjev mora biti sastavljen na standardnom obrascu Word (31 Kb) ro i oslobođen je od plaćanja sudske pristojbe. O zahtjevima se odlučuje na zatvorenoj sjednici, pri čemu je sudjelovanje javnog tužitelja obvezno. Predmetnoj osobi na zahtjev se može pružiti pomoć ili zastupanje po odvjetniku. Pomoć za osobu protiv koje se traži nalog za zaštitu obvezna je. Odluka će se donijeti po hitnom postupku i kao prioritet. Zahtjevi se moraju riješiti u roku od 72 sata od podnošenja, osim u slučajevima kada je prethodno izdan nalog za privremenu zaštitu.

Nalog za zaštitu je izvršiv. Odluka se izvršava bez prethodne obavijesti ili roka. Poštovanje naloga za zaštitu obvezno je i za žrtvu. Protiv odluke može se uložiti žalba samo u roku od tri dana od njezina donošenja (ako je donesena kada su stranke bile pozvane) ili slanja obavijesti o njoj (ako je donesena kada stranke nisu bile pozvane). Žalbeni sud može obustaviti izvršenje do donošenja odluke u žalbenom postupku, ali samo uz plaćanje jamčevine. Predmetne stranke pozvane su da prisustvuju žalbenom postupku. Obvezno je sudjelovanje javnog tužitelja.

Na dan donošenja odluke primjerak njezine izreke dostavlja se jedinicama rumunjske policije na čijem se području nalazi stambeni objekt žrtve i nasilnika. Nalog za zaštitu bez odgode izvršava policija ili se izvršava pod nadzorom policije. Policijski službenik može ući u predmetni obiteljski dom uz pristanak zaštićene osobe, ako je prisutna, ili drugog člana obitelji. Policija je dužna nadzirati poštovanje sudske odluke i obavijestiti tijelo kaznenog progona u slučaju nepoštovanja.

Nepoštovanje mjera izrečenih na temelju naloga za zaštitu predstavlja kazneno djelo i kažnjava se kaznom zatvora od jednog mjeseca do godinu dana.

Po isteku takvih mjera žrtva može podnijeti zahtjev za novi nalog za zaštitu. Osoba protiv koje je na temelju naloga za zaštitu izrečena mjera na najdulje moguće razdoblje može podnijeti zahtjev za opoziv naloga ili zamjenu izrečene mjere.

Ako pri rješavanju zahtjeva sud utvrdi postojanje jedne od situacija koja zahtijeva posebnu zaštitnu mjeru za dijete, odmah će obavijestiti lokalno javno tijelo nadležno za zaštitu djece.

Tada se odvija hitna intervencija, a pružanje potrebnih socijalnih usluga organizira mobilni tim koji čine predstavnici Javne službe za socijalnu pomoć (SPAS).

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Na temelju članka 22./1 Zakona br. 217/2003 o sprečavanju i suzbijanju nasilja u obitelji, ponovno objavljenog, policijski službenici koji u obavljanju svojih dužnosti utvrde neposredan rizik za život osobe, fizički integritet ili slobodu ugroženu činom nasilja u obitelji može izdati privremeni nalog za zaštitu kako bi se taj rizik umanjio.

Tijela nadležna za izdavanje naloga za zaštitu jesu okružni sudovi koji su nadležni u mjestu gdje žrtve imaju boravište ili prebivalište, u skladu s člankom 25. Zakona br. 217/2003 o sprečavanju i borbi protiv nasilja u obitelji, ponovno objavljenog.

Na temelju članka 3. članka I./5. Hitne uredbe Vlade br. 119/2006 o mjerama potrebnima za provedbu određenih uredbi Zajednice od dana pristupanja Rumunjske EU-u, odobrene kako je izmijenjena Zakonom br. 191/2007, kako je izmijenjen, sudovi odlučuju o zahtjevima za izdavanje potvrda donošenjem odluka na zatvorenoj sjednici, bez pozivanja stranaka.

Protiv odluke kojom se zahtjev odobrava ne može se uložiti žalba. Protiv odluke kojom se zahtjev odbija može se uložiti žalba samo u roku od pet dana nakon primitka obavijesti.

Potvrda se izdaje zaštićenoj osobi, a njezin se primjerak dostavlja osobi koja predstavlja prijetnju, koju se obavještava da je tako potvrđena zaštitna mjera priznata i izvršiva u svim državama članicama Europske unije.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Na temelju članka 22./5 i članka 31. Zakona br. 217/2003 o sprečavanju i suzbijanju nasilja u obitelji, ponovno objavljenog, privremeni nalog za zaštitu ili nalog za zaštitu izvršava policija, bez odgode, ili se, ako je primjenjivo, izvršava pod nadzorom policije.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Na temelju članka 8. članka I./5. Hitne uredbe Vlade br. 119/2006 o mjerama potrebnima za provedbu određenih uredbi Zajednice od dana pristupanja Rumunjske EU-u, odobrene kako je izmijenjena Zakonom br. 191/2007, kako je izmijenjen, kako bi se izvršila presuda donesena u drugoj državi članici Europske unije kojom se uvode zaštitne mjere koje su nepoznate ili se razlikuju od onih predviđenih rumunjskim pravom, nadležni rumunjski sudovi će, u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 606/2013, prilagoditi činjenične elemente zaštitnih mjera kako bi bile izvršive u Rumunjskoj u skladu s rumunjskim pravom te odrediti mjere koje imaju istovrsne učinke i kojima se nastoji postići slične ciljeve i interese. Mjera koju je donio rumunjski sud ne može proizvesti učinke koji prelaze one koji su predviđeni pravom države članice podrijetla u slučaju mjere utvrđene u presudi koju je donio sud u državi članici podrijetla.

Prilagodba se provodi po službenoj dužnosti ili na zahtjev predmetne stranke, tijekom postupka odlučivanja o zahtjevima za proglašenje izvršivosti ili odbijanje priznanja ili izvršenja presude, ili u glavnom postupku.

Nadležan je okružni sud.

Ako sud utvrdi da je prilagodba potrebna, nalaže pozivanje stranaka. Obvezno je prisustvo javnog tužitelja.

Protiv presude u kojoj je sud prilagodio presudu donesenu u drugoj državi članici može se izjaviti žalba u roku od deset dana nakon primitka obavijesti. Protiv presude donesene povodom izjavljene žalbe ne može se uložiti žalba.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Na temelju članka 1. članka I./5. Hitne uredbe Vlade br. 119/2006 o mjerama potrebnima za provedbu određenih uredbi Zajednice od dana pristupanja Rumunjske EU-u, odobrene kako je izmijenjena Zakonom br. 191/2007, kako je izmijenjen, zahtjevi za odbijanje priznanja i zahtjevi za odbijanje izvršenja u Rumunjskoj presuda koje sadržavaju zaštitne mjere donesene u drugoj državi članici Europske unije potpadaju pod nadležnost okružnih sudova, u skladu s Uredbom (EU) br. 606/2013.

Posljednji put ažurirano: 23/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.