Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Škotska

Europski prekogranični postupci – europske zaštitne mjere u građanskim stvarima


*obvezan unos

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Škotska

Zaštitne mjere u drugim zemljama (tj. mjere određene u Ujedinjenoj Kraljevini koje treba priznati i izvršiti u drugim državama članicama EU-a)

Svaki podnositelj zahtjeva za nacionalnu zaštitnu mjeru u okviru područja primjene Uredbe ili osoba zaštićena takvom mjerom moći će sudu koji je odredio mjeru podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o zaštitnoj mjeri na temelju tog sustava kako bi se dodijeljena zaštita proširila na područje druge države članice EU-a. Ti su sudovi u Škotskoj sljedeći:

  • Vrhovni građanski sud (Court of Session)
  • grofovijski sud.

Ako su uvjeti ispunjeni, sud izdaje potvrdu na propisanom obrascu (jedinstveni obrazac za EU), koju predaje zaštićenoj osobi odnosno podnositelju zahtjeva. Zaštićena osoba od suda može zatražiti i prevedenu potvrdu.

Sud obavještava „osobu koja predstavlja opasnost” da je potvrda izdana (i da se primjenjuje u cijelom EU-u). Izdavanje potvrde ne može se pobijati žalbom, ali moguće je podnijeti zahtjev za ispravak ili povlačenje potvrde.

Potvrda podrazumijeva da je zaštitna mjera određena u korist zaštićene osobe automatski priznata i, prema potrebi, izvršna u svakoj drugoj državi članici (osim Danske, koja nije obvezana Uredbom).

Potvrda EU-a moći će se na zahtjev dobiti od suda koji je odredio nacionalnu zaštitnu mjeru.

Priznavanje i izvršenje zaštitnih mjera iz drugih zemalja (mjera druge države članice u Ujedinjenoj Kraljevini)

Zaštitna mjera određena u drugoj državi članici automatski se priznaje, bez potrebe za provedbom posebnog postupka, te je izvršna bez izjave o izvršnosti. Odluku o takvoj mjeri nije potrebno podnijeti sudu na priznavanje.

Ako zaštićena osoba traži „prilagodbu činjeničnih elemenata” zaštitne mjere određene u njezinu korist (npr. nova adresa i sl.) i/ili traži izvršenje mjere u slučaju navodnog kršenja, može podnijeti zahtjev Vrhovnom građanskom sudu i okružnom sudu koji je nadležan za predmetno područje.

Ti sudovi mogu (ako to osoba traži) na odgovarajući način prilagoditi mjeru. „Osoba koja predstavlja rizik” obavještava se o uvedenim izmjenama (i kaznama za kršenje mjere).

Ti sudovi mogu izvršiti zaštitnu mjeru postupajući s njome jednako kao s nalogom za zabranu koji izdaje sud u Škotskoj.

„Osoba koja predstavlja rizik” može nekom od tih sudova podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja ili izvršenja zaštitne mjere iz druge zemlje, ali osnove za odobrenje tog zahtjeva konkretno su određene i ograničene. Mjera bi za to trebala biti očito protivna javnom poretku ili nespojiva s nacionalnom odlukom.

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

U Škotskoj

  • Vrhovni građanski sud
  • grofovijski sud.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

U Škotskoj

  • Vrhovni građanski sud
  • grofovijski sud.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

U Škotskoj

  • Vrhovni građanski sud
  • grofovijski sud.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

U Škotskoj

  • Vrhovni građanski sud
  • grofovijski sud.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

To je u svim jurisdikcijama Ujedinjene Kraljevine engleski jezik.

Posljednji put ažurirano: 12/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.