Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

1. Vrste obveza/zabrana na temelju zaštitnih mjera (sadržaj zaštitnih mjera):

(a) hitna mjera može se odrediti na temelju Zakona o parničnom postupku (članak 324. i dalje). Na temelju hitne mjere stranci se može naložiti, na primjer:

(i) da se privremeno suzdrži od ulaska u kuću ili stan u kojem boravi osoba u odnosu na koju se stranku osnovano sumnjiči da bi počinila nasilje; da ne ulazi ili da ulazi samo na ograničenoj osnovi u kuću ili stan, radno mjesto ili drugo mjesto gdje živi, uobičajeno se nalazi ili koje redovito posjećuje osoba čiji tjelesni ili psihički integritet stranka ugrožava svojim ponašanjem; da ne kontaktira u potpunosti ili djelomično, bilo u pisanom obliku, telefonom, elektroničkom komunikacijom ili na drugi način s osobom čiji tjelesni ili psihički integritet može biti ugrožen takvim ponašanjem; da se ne približava ili da se približava samo na ograničenoj osnovi, na određenoj udaljenosti, osobi čiji tjelesni ili psihički integritet može biti ugrožen ponašanjem stranke

(ii) u članku 325. stavku 2. točkama od (e) do (h) Zakona o parničnom postupku navode se primjeri najčešćih vrsta hitnih mjera. To znači da popis hitnih mjera u zakonu nije konačan i sud može izreći druge vrste hitnih mjera. Stoga sud može odrediti hitne mjere slične mjerama predviđenima člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 606/2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima, i bilo koje druge mjere koje smatra potrebnima i primjerenima;

(b) na temelju Zakona o policiji policija može, na primjer, naložiti osobi:

(i) da se suzdrži od ulaska na određena mjesta ili od boravka na određenim mjestima ili zahtijevati da ostane na određenom mjestu (članak 27.). Ova obveza ne smije trajati dulje nego što je potrebno (što znači da se može odrediti isključivo na vrijeme koje je nužno potrebno)

(ii) da napusti zajedničko prebivalište (članak 27.a). Zakon o policiji omogućava policijskim službenicima davanje naloga osobi da napusti stan ili kuću ili druge prostore koje koristi u neposrednoj blizini zajedno s ugroženom osobom (zajedničko prebivalište), ako postoje okolnosti, osobito s obzirom na prethodne napade, koje upućuju na to da će se ta osoba vjerojatno upustiti u napad na život, zdravlje ili slobodu ugrožene osobe ili da će ozbiljno ugroziti ljudsko dostojanstvo ugrožene osobe. Nalog za napuštanje zajedničkog prebivališta uključuje zabranu toj osobi da se vrati u zajednički prostor deset dana nakon što joj je naloženo da napusti taj prostor. Policijski službenik može osobi izdati nalog da napusti zajedničko prebivalište čak i u njezinoj odsutnosti. Osoba kojoj je naloženo napuštanje zajedničkog prebivališta ne smije se za trajanja zabrane približiti ugroženoj osobi na manje od deset metara.

2. Tijela koja izdaju mjeru:

(a) Prethodnu odluku izdaje pravosudno tijelo (građanski sud).

(b) Nalog za napuštanje zajedničkog prebivališta izdaje upravno tijelo – uz napomenu da nije riječ o upravnom tijelu koje jamči nepristranost i pravo svih stranaka da budu saslušane. Protiv naloga za napuštanje zajedničkog prebivališta nije dopuštena žalba ili revizija pravosudnom tijelu.

3. Najdulje moguće trajanje mjere:

(a) Hitne mjere uglavnom nisu vremenski ograničene. Međutim, na temelju članka 330. stavka 1. i prve rečenice članka 336. stavka 1. Zakona o parničnom postupku sud može vremenski ograničiti odluku. Hitna se mjera mora povući ako zaštićena osoba ne poduzme mjere za donošenje odluke o glavnoj stvari (ako ne podnese tužbu) ili ako je zahtjev za odluku o glavnoj stvari odbijen ili odbačen, ili ako je tužba odbijena ili odbačena, ili ako je glavni postupak obustavljen (članak 336. stavci 3. i 4. Zakona o parničnom postupku). Mjera se mora povući i kad sud prihvati tužbu u glavnom postupku (članak 337. stavak 3. Zakona o parničnom postupku).

(b) Vrijeme je ograničeno: vrijeme koje je nužno potrebno znači 48 sati u slučaju pritvora i deset dana u slučaju naloga za napuštanje zajedničkog prebivališta. Međutim, policija može produljiti učinak naloga za napuštanje zajedničkog prebivališta podnošenjem zahtjeva za hitnu mjeru (vidjeti u nastavku). Nalog za napuštanje zajedničkog prebivališta opoziva se kada se izda hitna mjera ili kada građanski sud odbije tužbu.

4. Nacionalni sustav izvršenja za provedbu zaštitnih mjera:

(a) Hitna mjera može se provesti (ako je potrebno) čim je uručena osumnjičenoj osobi. Za izvršenje odluke potrebno je sudjelovanje izvršitelja. Izvršitelj može izreći novčanu kaznu osobi za koju se sumnja da nije postupila u skladu s privremenom mjerom (Zakon o izvršenju, članak 192.).

(b) Policija može upotrijebiti silu radi svladavanja otpora nasilne osobe i radi uklanjanja osobe iz zajedničkog doma (Zakon o policiji, članak 51.) ili radi provedbe drugih policijskih naredbi kako bi se zajamčila sigurnost osoba.

5. Kazne u slučaju nepoštovanja mjera:

(a) U slučaju nepoštovanja hitne mjere osumnjičena osoba kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina (Kazneni zakon, članak 349.). Međutim, mora postojati dokaz o namjeri osumnjičene osobe da počini kazneno djelo (da prekrši obvezu izrečenu zaštitnom mjerom). Vidjeti točku 4. podtočku (a).

(b)Vidjeti točku 4. podtočku (b).

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Nadležna tijela za određivanje zaštitnih mjera u Slovačkoj Republici svi su okružni sudovi. Svi okružni sudovi podjednako su nadležni za izdavanje potvrda u skladu s člankom 5. Uredbe.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Zaštitne mjere izdane u drugoj državi članici moraju se podnijeti III. okružnom sudu u Bratislavi. Policija i izvršitelji nadležni su za provođenje takvih mjera.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

III. okružni sud u Bratislavi nadležan je za prilagodbu zaštitnih mjera kako bi proizvodile učinke u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Zahtjevi za odbijanje priznavanja ili za izvršenje moraju se podnijeti III. okružnom sudu u Bratislavi.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Prihvaćeni su jezici slovački i češki.

Posljednji put ažurirano: 31/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.