Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

17. cikk - Nyilvánosságra hozott információk

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Ideiglenes védelmi határozat

Az ideiglenes védelmi határozatot az a rendőr bocsátja ki, aki a tények értékelése alapján megállapítja a kockázat fennállását. A rendőr ideiglenes védelmi határozatot ad ki, ha a vonatkozó feltételek teljesülnek. Ha a feltételek nem teljesülnek, az érintett rendőrök kötelesek tájékoztatni az áldozatokat a védelmi határozat kiadása iránti kérelem benyújtásának lehetőségéről. A határozat kiadása nem zárja ki, hogy a Büntető Törvénykönyv alapján megelőző intézkedést hozzanak.

A panaszok ellenőrzése érdekében a rendőröknek joguk van bizonyítékokat gyűjteni és az érintett hozzájárulása nélkül bármely lakásba belépni. A rendőrök az ingatlanba való bejutás érdekében megfelelő és arányos módon használhatnak erőszakot és eszközöket.

Az ideiglenes védelmi határozat az alábbiakat tartalmazza: a kibocsátás napja, időpontja és helye; vezetéknév/nevek, utónév/nevek, beosztás és rendőri egység; az agresszor azonosítása; az áldozat azonosítása; a tényállás és a bizonyítékok; a határozat kibocsátásának jogalapja; Az intézkedések alkalmazása kezdetének és befejezésének napja és időpontja; a végzés megtámadásának joga, e jog gyakorlásának határideje és az a bíróság, amely előtt fellebbezést lehet benyújtani.

Az ideiglenes védelmi határozat öt napos időtartamra határoz meg a rendelkezésre álló következő védelmi intézkedések (kötelezettségek vagy tilalmak) közül egyet vagy többet, amelyek célja a megállapított kockázat csökkentése; az agresszor eltávolítása a lakásból; az áldozat biztonságos visszatérésének lehetővé tétele; az agresszor kötelezése arra, hogy egy bizonyos minimális távolságot tartson az áldozattól; az agresszor elektronikus megfigyelőeszköz viselésére való kötelezése; bármely fegyver átadása;

Az agresszorra kiszabott kötelezettségek és tilalmak azonnal hatályba lépnek, előzetes értesítés vagy határidő nélkül. Az ötnapos időszakot órák alapján számolják, és az a határozat kibocsátásának pillanatától kezdődik.

A határozat egy példányát vagy másolatát a kibocsátás helyén azonnal át kell adni az agresszornak és az áldozatnak, akiknek azt annak kiadása után alá kell írniuk.

A kibocsátástól számított 24 órán belül az a rendőrség, amelyhez a kibocsátó rendőr tartozik, benyújtja a végzést ahhoz az illetékes bírósághoz tartozó ügyészségéhez, amelynek illetékességi területén a határozatot kibocsátották.

Az ideiglenes védelmi határozatot megküldik az illetékes ügyészségnek. Az ügyész a határozat kiadásától számított 48 órán belül dönt az intézkedések fenntartásának szükségességéről, adott esetben megerősítve azok szükségességét. Ha az intézkedések fenntartása szükségtelennek bizonyul, az ügyész elrendelheti azok megszüntetését, és ennek megfelelően értesíti a benyújtó rendőrségi egységet, amely ezután gondoskodik az érintett személyek tájékoztatásáról. Az intézkedések fenntartása szükségességének megerősítése után az ügyész a határozatot egy határozathozatali kérelemmel együtt benyújtja ahhoz az illetékes bírósághoz, amelynek illetékességi területén azt kibocsátották. Az ilyen módon benyújtott határozat esetén az az időtartam, amelyre azt eredetileg elrendelték meghosszabbodik a bírósági határozat-kibocsátási eljárás befejezéséhez szükséges idővel.

A határozat ellen az értesítéstől számított 48 órán belül lehet fellebbezni az illetékes bíróság előtt. Az érintettel feleket idézik a fellebbezési tárgyalásra. A fellebbezést sürgősséggel – de legkésőbb az ideiglenes védelmi határozat lejáratának napjáig – zárt ülésen, a kibocsátó szerv idézésével tárgyalják. Az ügyész részvétele kötelező. A fellebbezés tárgyában hozott határozat jogerős.

Védelmi határozat

Veszély megszüntetése érdekében az áldozat védelmi határozat kibocsátását kérheti a bíróságtól, amely elrendeli: az agresszor eltávolítását a lakóhelyről; az áldozat lakóhelyre való biztonságos visszatérésének lehetővé tételét; azt, hogy az agresszor használati jogát a lakóhely egy részére korlátozzák; hogy az áldozatot egy segítő központban helyezzék el/szállásolják el; hogy az agresszor köteles egy bizonyos minimális távolságot tartani az áldozattól; hogy az agresszor számára tilos bizonyos helyszínek vagy kijelölt területek látogatása; hogy az agresszor elektronikus megfigyelőeszköz állandó viselésére köteles; hogy az áldozattal való bármilyen kapcsolatfelvétel tilos; hogy az agresszor köteles bármely fegyverét átadni a rendőrségnek; a kiskorú gyermekek felügyeleti jogának és elhelyezésének rendezését.

A bíróság elrendelheti, hogy az agresszor pszichológiai tanácsadáson/pszichoterápián vegyen részt, vagy vegyen részt egy segítő programban, és javasolhatja/kérheti az agresszor szakintézményben történő elhelyezését.

A bíróság elrendelheti, hogy hozzanak intézkedéseket a védelmi határozat betartásának ellenőrzése és megsértésének megakadályozása érdekében: rendszeres jelentéstétel a határozat végrehajtásának felügyeletéért felelős rendőrkapitányságon; új lakcímről való értesítés kilakoltatás esetén; az agresszor tartózkodási helyének rendszeres és/vagy bejelentés nélküli ellenőrzése.

A határozat rendelkező része tartalmaz egy arra vonatkozó kikötést, hogy az intézkedések bármelyikének be nem tartása bűncselekménynek minősül.

A védelmi határozatban meghatározott intézkedések időtartamát a bíró határozza meg, de az a végzés kibocsátásának időpontjától számítva nem haladhatja meg a hat hónapot.

A védelmi határozat kibocsátására irányuló kérelmek annak a bíróságnak a hatáskörébe tartoznak, amelynek illetékességi területén az áldozat lakóhelye vagy tartózkodási helye van. A védelmi határozat kiadása iránti kérelmet az áldozat személyesen vagy törvényes képviselője útján nyújthatja be, illetve az áldozat nevében benyújtható az ügyész, az illetékes hatóság képviselője vagy bármelyik szociális szolgáltató képviselője útján.

A kérelmet a szabványos formanyomtatványon Word (31 Kb) ro kell benyújtani és az mentes az illeték alól. A kérelmeket zárt ülésen bírálják el, amelyen az ügyész részvétele kötelező. Kérésre az érintett személy ügyvéd útján segítségben vagy képviseletben részesülhet. Kötelező segítséget nyújtani annak a személynek, akivel szemben a védelmi határozatot kérik. A határozathozatalra sürgősséggel és elsőbbséggel kerül sor. A kérelmeket a benyújtástól számított 72 órán belül el kell bírálni, kivéve azokat az eseteket, amikor már korábban kibocsátottak egy ideiglenes védelmi határozatot.

A védelmi határozat végrehajtható. A végzést értesítés és határidő nélkül hajtják végre. A védelmi határozat betartása az áldozat számára is kötelező. A határozat ellen csak annak közlésétől (ha azt az idézett felek részére adták át), vagy az arra vonatkozó értesítéstől (ha azt az idézésük nélkül bocsátották ki) számított három napon belül lehet fellebbezni. A fellebbviteli bíróság felfüggesztheti a végrehajtást a fellebbezési döntésig, de csak biztosíték megfizetése ellenében. Az érintettel feleket idézik a fellebbezési tárgyalásra. Az ügyész részvétele kötelező.

A döntés napján a végzés rendelkező részének másolatát közlik a román rendőrség azon egységeivel, amelyek illetékességi területén az áldozat és az agresszor lakóhelye található. A határozatot a rendőrség késedelem nélkül végrehajtja vagy felügyeli annak végrehajtását. A rendőr a jelen lévő védett személy vagy a család bármely más tagjának beleegyezésével léphet be az érintett családi lakóhelyre. A rendőrség köteles felügyelni a bírósági határozat betartását, és annak be nem tartása esetén értesíti a bűnüldöző szervet.

Ha az agresszor nem tesz eleget a védelmi határozat alapján elrendelt intézkedéseknek, az bűncselekménynek minősül, és egy hónaptól egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Az intézkedések lejártakor az áldozat új védelmi határozatot kérelmezhet. Az a személy, akivel szemben védelmi határozat alapján a lehető leghosszabb időtartamra szóló intézkedést szabnak ki, kérheti a végzés visszavonását vagy a kiszabott intézkedés helyett más intézkedés alkalmazását.

A bíróság haladéktalanul értesíti a gyermekvédelemért felelős helyi hatóságot, ha a kérelem elbírálásakor olyan helyzet fennállását állapítja meg, amely különleges védelmi intézkedést igényel a gyermek számára.

Ezután sürgősségi beavatkozásra kerül sor, melynek során a szükséges szociális szolgáltatások biztosításáról az állami szociális segélyszolgálat (SPAS) képviselőiből álló mobil csoport gondoskodik.

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A családon belüli erőszak megelőzéséről és az ellene való küzdelemről szóló újraközölt 217/2003 törvény 22/1. cikke értelmében az a rendőr, aki feladatainak ellátása során valamely személy életét, testi épségét vagy szabadságát fenyegető, családon belüli erőszak formájában jelentkező közvetlen veszélyt azonosít, ideiglenes védelmi határozatot adhat ki e veszély csökkentése érdekében.

A védelmi határozatok kiadására azok a helyi bíróságok illetékesek, amelyek illetékessége alá tartozik az áldozatok lakóhelye vagy tartózkodási helye, a családon belüli erőszak megelőzéséről és az ellene való küzdelemről szóló újraközölt 217/2003 törvény 25. cikkével összhangban.

A módosított 191/2007. sz. törvénnyel módosított, a Románia uniós csatlakozásának napjától kezdődően egyes közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 119/2006. sz. sürgősségi kormányrendelet I/5. cikkének 3. cikke értelmében a bíróságok zárt ülésen hozott határozatok kibocsátásával, a felek idézése nélkül határoznak a tanúsítványok kibocsátására irányuló kérelmekről.

A kérelemnek helyt adó határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A kérelmet elutasító határozat ellen csak az erre vonatkozó értesítést követő öt napon belül nyújtható be fellebbezés.

Az tanúsítványt a védett személynek adják ki, és annak másolatát kézbesítik a fenyegetést jelentő személynek, akit tájékoztatnak arról, hogy az így tanúsított védelmi intézkedést az Európai Unió minden tagállamában elismert és végrehajtható.

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A családon belüli erőszak megelőzéséről és az ellen való küzdelemről szóló újraközölt 217/2003 sz. törvény 22/5. és 31. cikke értelmében az ideiglenes védelmi határozatot vagy a védelmi határozatot haladéktalanul végrehajtja a rendőrség, vagy adott esetben felügyeli annak végrehajtását.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

A módosított 191/2007. sz. törvénnyel módosított, a Románia uniós csatlakozásának napjától kezdődően egyes közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 119/2006. sz. sürgősségi kormányrendelet I/5. cikkének 8. cikke szerint az Európai Unió egy másik tagállamában hozott, a román jogban ismeretlen vagy az ott előírtaktól eltérő védelmi intézkedéseket elrendelő ítélet végrehajtása érdekében az illetékes román bíróságok a 606/2013/EU rendelet 11. cikkével összhangban a védelmi intézkedések ténybeli elemeit úgy módosítják, hogy azok Romániában a román joggal összhangban végrehajthatók legyenek, és azonos hatású, hasonló célokat és érdekeket szolgáló intézkedéseket rendelnek el. A származási tagállam bírósága által hozott ítéletben megállapított intézkedés esetén a román bíróság által hozott intézkedés nem eredményezhet a származási tagállam jogában előírtakon túlmenő hatásokat.

A módosítást hivatalból vagy az érintett fél kérésére hajtják végre a végrehajthatóság megállapítására irányuló kérelmek elbírálása, az ítélet elismerésének vagy végrehajtásának elutasítása vagy az alapeljárás során.

Az eljárásra a helyi bíróság illetékes.

Ha a bíróság megállapítja a módosítás szükségességét, elrendeli a felek idézését. Az ügyész jelenléte kötelező.

Az értesítéstől számított tíz napon belül lehet fellebbezni az olyan ítélet ellen, amelyben a bíróság módosította a másik tagállamban hozott ítéletet. A fellebbezés alapján hozott ítélet ellen nem lehet fellebbezni.

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

A módosított 191/2007. sz. törvénnyel módosított és jóváhagyott, a Románia uniós csatlakozásának napjától kezdődően egyes közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 119/2006. sz. sürgősségi kormányrendelet I/5. Cikkének 1. cikke szerint az Európai Unió egy másik tagállamában hozott, védelmi intézkedéseket tartalmazó ítéletek elismerésének elutasítására és az ezek végrehajtásának elutasítására irányuló kérelmek a helyi bíróságok hatáskörébe tartoznak, a 606/2013/EU rendelettel összhangban.

Utolsó frissítés: 23/07/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.