Polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése

Szlovákia

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

17. cikk - Nyilvánosságra hozott információk

1. Biztosítási intézkedés tárgyát képező kötelezettség/tiltás típusai (a biztosítási intézkedés tartalma):

a) A polgári perrendtartás (324. és az azt követő cikk) alapján biztosítási intézkedés rendelhető el. Biztosítási intézkedés alapján a fél például a következőkre utasítható:

(i) ideiglenesen tartózkodjon attól, hogy belépjen egy olyan házba vagy lakásba, amelyben az a személy lakik, akivel szembeni erőszak elkövetésével a felet alaposan gyanúsítják; ne lépjen be vagy csak korlátozottan lépjen be olyan házba vagy lakásba, munkahelyre vagy más helyre, ahol az a személy él, rendszeresen jelen van, vagy rendszeresen ellátogat, akinek a testi épségét vagy pszichológiai integritását a fél a magatartásával fenyegeti; ne vegye fel a kapcsolatot, teljesen vagy részben, írásban, telefonon, elektronikus kommunikáció útján vagy más módon, olyan személlyel, akinek testi épségét vagy pszichológiai integritását veszélyeztetheti az ilyen magatartás; egy meghatározott távolságon belül ne közelítse meg, vagy csak korlátozottan közelítse meg az olyan személyt, akinek testi épségét vagy pszichológiai integritását veszélyeztetheti a fél magatartása.

(ii) A polgári perrendtartás 325. cikke (2) bekezdésének e)-h) pontjai felsorolják a biztosítási intézkedések leggyakoribb típusait. Ez azt jelenti, hogy a jogszabályban szereplő biztosítási intézkedések felsorolása nem teljes, és a bíróság más típusú biztosítási intézkedéseket is előírhat. A bíróság így a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló 606/2013/EU rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében előírtakhoz hasonló, valamint bármely más szükségesnek és megfelelőnek ítélt biztosítási intézkedést vezethet be.

(b) A rendőrségi törvény alapján a rendőrség például elrendelheti, hogy az adott személy:

(i) bizonyos helyekre ne lépjen be vagy maradjon ott, illetve előírhatja, hogy egy adott helyen tartózkodjon (27. cikk). E kötelezettség időtartama nem haladhatja meg a szükséges (ami azt jelenti, hogy a feltétlenül szükséges) időt.

(ii) hagyja el a közös lakást (27a. cikk). A rendőrségi törvény lehetővé teszi a rendőrök számára, hogy a lakás vagy ház, illetve a veszélyeztetett személlyel közösen lakott helyiség (közös lakás) és ezek közvetlen közelének elhagyására utasítsanak egy személyt, ha tényszerűen megalapozott annak feltételezése, hogy ez a személy valószínűleg a veszélyeztetett személy élete, egészsége vagy szabadsága elleni támadást, vagy az emberi méltóság elleni különösen súlyos támadást követne el, különös tekintettel a korábbi ilyen támadásokra. A közös lakás elhagyására vonatkozó végzés magában foglalja az adott személy számára a közös lakásba való visszatérés tilalmát a távozás elrendelését követően 10 napig. A rendőr az adott személy távollétében is elrendelheti, hogy hagyja el a közös lakást. Amíg az adott személy a közös lakás elhagyására vonatkozó végzés hatálya alatt áll, 10 méternél közelebb nem közelítheti meg a veszélyeztetett személyt.

2. Az intézkedést hozó hatóság jellege:

a) Az előzetes döntést az igazságügyi hatóság (polgári bíróság) bocsátja ki.

b) A közös lakás elhagyására vonatkozó végzést a közigazgatási hatóság bocsátja ki – de nem az a közigazgatási hatóság, amely a pártatlanságot és valamennyi fél meghallgatásra vonatkozó jogát szavatolja. A közös lakás elhagyására vonatkozó végzés ellen igazságügyi hatóság előtt nem nyújtható be fellebbezés vagy felülvizsgálati kérelem.

3. Az intézkedés maximális lehetséges időtartama:

a) a biztosítási intézkedésekre általában nem vonatkozik időkorlát. A polgári perrendtartás 330. cikkének (1) bekezdése és 336. cikke (1) bekezdésének első mondata alapján azonban a bíróság időben korlátozhatja a döntést. A biztosítási intézkedést vissza kell vonni, ha a védett személy nem tesz lépéseket az ügy érdemi elbírálása érdekében (nem indít keresetet), vagy ha az érdemi döntés iránti kérelmet visszautasítják vagy elutasítják, illetve ha a keresetet visszautasították vagy elutasították, vagy az alapeljárást megszüntették (a polgári perrendtartás 336. cikkének (3) és (4) bekezdése). Az intézkedést akkor is vissza kell vonni, ha a bíróság az alapügyben helyt adott a keresetnek (a polgári perrendtartás 337. cikkének (3) bekezdése).

b) Az időtartam korlátozott: a feltétlenül szükséges idő 48 órát jelent őrizetbe vétel esetén és 10 napot a közös lakás elhagyására vonatkozó végzés esetén. A rendőrség azonban biztosítási intézkedés alkalmazásával meghosszabbíthatja a közös lakás elhagyásának elrendelését (lásd alább). A közös lakás elhagyására vonatkozó végzést visszavonják, ha biztosítási intézkedést hoznak, vagy a polgári bíróság elutasítja a keresetet.

4. A védelmi intézkedések végrehajtásának nemzeti végrehajtási rendszere:

a) A biztosítási intézkedés (szükség esetén) végrehajtható mihelyt azt a gyanúsított személlyel közlik. A határozat érvényesítéséhez végrehajtó részvétele szükséges. A végrehajtó pénzbüntetést szabhat ki azzal a gyanúsított személlyel szemben, aki az ideiglenes intézkedést nem teljesíti (végrehajtási törvénykönyv, 192. cikk).

b) A rendőrség erőszakot alkalmazhat az erőszakos személyek ellenállásának leküzdése és a személy közös otthonból történő eltávolításának végrehajtása céljából (rendőrségi törvény, 51. cikk), vagy más rendőri utasítások végrehajtása céljából a személyek biztonságának biztosítása érdekében.

5. Az intézkedés be nem tartása esetén kiszabható büntetések:

a) Biztosítási intézkedés be nem tartása esetén a gyanúsított személy egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető (Büntető Törvénykönyv, 349. cikk). Bizonyítani kell azonban, hogy a bűncselekményt szándékosan követte el (a védelmi intézkedés által előírt kötelezettség megszegése). Lásd a 4a. kérdésre adott választ.

b) Lásd a 4(b) kérdésre adott választ.

18. cikk a)(i) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek védelmi intézkedések elrendelésére és az 5. cikknek megfelelően tanúsítványok kiállítására

A Szlovák Köztársaságban a helyi bíróságok rendelhetik el a védelmi intézkedéseket. Valamennyi helyi bíróság egyformán jogosult a rendelet 5. cikke szerinti tanúsítvány kibocsátására.

18. cikk a)(ii) pontja - azon hatóságok, amelyek előtt egy másik tagállamban elrendelt védelmi intézkedésre hivatkozni lehet és/vagy amelyek illetékesek az ilyen intézkedés végrehajtására

A más tagállamban kibocsátott védelmi intézkedéseket a Pozsonyi III. Kerületi Bírósághoz kell benyújtani. A rendőrség és a végrehajtó rendelkeznek hatáskörrel az ilyen intézkedések végrehajtására.

18. cikk a)(iii) pontja - azon hatóságok, amelyek illetékesek a védelmi intézkedés 11. cikk (1) bekezdésének megfelelő kiigazítására

A Pozsonyi III. Kerületi Bíróság rendelkezik hatáskörrel arra, hogy a védelmi intézkedéseket a rendelet 11. cikke (1) bekezdésének megfelelően módosítsa.

18. cikk a)(iv) pontja - azon bíróságok, amelyekhez az elismerés és adott esetben a végrehajtás megtagadása iránti kérelmet a 13. cikknek megfelelően be kell nyújtani

Az elismerés elutasítása vagy a végrehajtás iránti kérelmeket a Pozsonyi III. Kerületi Bírósághoz kell benyújtani.

18. cikk b) pontja - azon nyelv vagy nyelvek, amelyeket a 16. cikk (1) bekezdésében említett fordítások esetében elfogadnak

Az elfogadott nyelvek a szlovák és a cseh nyelv

Utolsó frissítés: 31/05/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.