Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
  Swipe to change

  Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

  Austrija

  Turinį pateikė
  Austrija

  KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

  Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

  Austrija

  Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos apsaugos priemonės civilinėse bylose


  *būtina nurodyti

  17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

  Austrijos teisėje reglamentą atitinkančios apsaugos priemonės visų pirma yra laikinosios priemonės, susijusios su apsauga nuo smurto šeimoje (Vykdymo kodekso (vok. Exekutionsordnung, EO) 382b straipsnis), apsauga nuo smurto apskritai (Vykdymo kodekso 382e straipsnis) ir teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą apsauga (Vykdymo kodekso 382g straipsnis). Teisinės nuostatos yra šios:

  „Apsauga nuo smurto šeimoje

  382b straipsnis. 1) Teismas nukentėjusiojo prašymu asmeniui, dėl kurio fizinio užpuolimo, grasinimo juo arba bet kokio elgesio, kuris labai kenkia kito asmens psichinei sveikatai, tapo neįmanomas sugyvenimas su kitu asmeniu, turi:
  1.

  nurodyti išvykti iš gyvenamosios vietos ir artimos aplinkos ir

  2.

  uždrausti grįžti į gyvenamąją vietą ar artimą aplinką,

  jei gyvenamoji vieta skirta skubiems ieškovo būsto poreikiams patenkinti.

  2) Jei 1 dalyje nurodyta laikinoji apsaugos priemonė nustatyta ne ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, apeliacinio skundo pateikimo termino (391 straipsnio 2 dalis) nustatyti nereikia.

  3) Byla dėl bylos esmės, kaip apibrėžta 391 straipsnio 2 dalyje, gali būti byla dėl santuokos nutraukimo arba pripažinimo negaliojančia, byla dėl sutuoktinių turto ir sutuoktinių santaupų padalijimo ir byla dėl namų naudojimo teisių išaiškinimo.

  Bendra apsauga nuo smurto

  382e straipsnis. 1) Teismas nukentėjusiojo prašymu asmeniui, dėl kurio fizinio užpuolimo, grasinimo juo arba bet kokio elgesio, kuris labai kenkia kito asmens psichinei sveikatai, tapo neįmanomas susitikimas su kitu asmeniu, turi:
  1.

  uždrausti lankytis nurodytose vietose ir

  2.

  nurodyti jam nesusitikti ir neužmegzti ryšio su ieškovu,

  jeigu tai neprieštarauja svarbiems atsakovo interesams.

  2) Jei 1 dalyje nurodyta laikinoji apsaugos priemonė nustatyta ne ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, apeliacinio skundo pateikimo termino (391 straipsnio 2 dalis) nustatyti nereikia. Tas pats pasakytina ir apie laikinosios apsaugos priemonės taikymo pratęsimą, jei atsakovas jos nesilaiko.

  3) Jei 1 dalyje nurodyta laikinoji apsaugos priemonė nustatoma kartu su laikinąja priemone pagal 382b straipsnio 1 dalį, 382b straipsnio 3 dalis ir 382c straipsnio 4 dalis taikomos mutatis mutandis.

  4) Teismas 1 dalyje nurodytas laikinąsias apsaugos priemones gali pavesti vykdyti saugumo institucijoms. 382d straipsnio 4 dalis taikoma mutatis mutandis. Kitais atvejais 1 dalyje nurodytos laikinosios apsaugos priemonės turi būti vykdomos pagal pirmos dalies trečios pastraipos nuostatas.

  Teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą apsauga

  382 g straipsnis. 1) Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą gali būti užtikrinama visų pirma šiomis priemonėmis:
  1.

  draudimas asmeniškai bendrauti su ieškovu arba jį sekti;

  2.

  draudimas bendrauti raštu, telefonu ar kitais būdais;

  3.

  draudimas lankytis tam tikrose vietose, kurios turi būti nurodytos;

  4.

  draudimas perduoti ir platinti ieškovo asmens duomenis ir nuotraukas;

  5.

  draudimas naudoti ieškovo asmens duomenis siekiant užsisakyti prekių ar paslaugų iš trečiosios šalies;

  6.

  draudimas prašyti trečiąją šalį susisiekti su ieškovu.

  2) Jei 1 dalies 1–6 punktuose nurodytos laikinosios apsaugos priemonės nustatytos ne ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, apeliacinio skundo pateikimo termino (391 straipsnio 2 dalis) nustatyti nereikia. Tas pats pasakytina ir apie laikinosios apsaugos priemonės taikymo pratęsimą, jei atsakovas jos nesilaiko.

  3) Teismas 1 dalies 1–3 punktuose nurodytas laikinąsias apsaugos priemones gali pavesti vykdyti saugumo institucijoms. 382d straipsnio 4 dalis taikoma mutatis mutandis. Kitais atvejais 1 dalyje nurodytos laikinosios apsaugos priemonės turi būti vykdomos pagal pirmos dalies trečios pastraipos nuostatas.“

  18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

  Apsaugos priemones nustato apylinkių teismai (vok. Bezirksgerichte). Retais atvejais apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, taip pat gali skirti apsaugos priemonę, jeigu pagrindinė byla jame nagrinėjama. Nagrinėjant apeliacinį skundą apsaugos priemones gali skirti ne tik apygardos teismai, bet ir aukštesnieji apygardos teismai arba Aukščiausiasis Teismas kaip apeliaciniai teismai.

  Apylinkės teismai taip pat išduoda pažymas dėl jų nustatytų apsaugos priemonių. Jeigu išimties tvarka apsaugos priemonę skiria apygardos teismas, aukštesnysis apygardos teismas arba Aukščiausiasis Teismas, šis teismas yra atsakingas ir už pažymos išdavimą. Taigi, už pažymos dėl priemonės išdavimą visada atsakingas sprendimą dėl priemonės priėmęs teismas.

  18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

  Apylinkės teismai. Pagal Vykdymo kodekso 86b straipsnio 1 dalį teismas, turintis teritorinę jurisdikciją nurodyti vykdyti užsienyje nustatytą apsaugos priemonę Austrijoje ir priimti sprendimą dėl prašymo dėl vykdymo remiantis tokia apsaugos priemone, yra apylinkės teismas, turintis bendrąją jurisdikciją nagrinėti su saugomu asmeniu susijusius ginčus (nustatoma pagal gyvenamąją vietą). Jeigu pastarasis teismas yra ne Austrijoje, jurisdikcija priklauso Vienos miesto apylinkės teismui (vok. Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

  18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

  Apylinkės teismai taip pat yra kompetentingi pritaikyti užsienyje nustatytas apsaugos priemones. Šiuo atveju teritorinę jurisdikciją taip pat lemia bendra jurisdikcija spręsti su saugomu asmeniu susijusius ginčus. Jeigu tai yra ne Austrijoje, jurisdikcija priklauso Vienos miesto apylinkės teismui (vok. Bezirksgericht Innere Stadt Wien) (Vykdymo kodekso 86b straipsnio 1 dalis).

  18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

  Pagal Vykdymo kodekso 86b straipsnio 2 dalį prašymą atsisakyti pripažinti arba vykdyti užsienyje nustatytą apsaugos priemonę, kuriems netaikomi laiko apribojimai, nagrinėti yra kompetentingas apylinkės teismas, kuris nurodė arba patvirtino apsaugos priemonės vykdymą.

  18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

  Vienintelė priimtina kalba yra vokiečių kalba.

  Paskutinis naujinimas: 17/03/2023

  Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.