Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Institucija, kompetentinga paskirti apsaugos priemones, yra apylinkės teismas, nustatomas pagal nukentėjusiojo nuolatinį arba dabartinį adresą. (Apsaugos nuo smurto šeimoje įstatymo 7 straipsnis).

Reglamento (ES) Nr. 606/2013 5 straipsnyje nurodytą pažymą saugomo asmens rašytiniu prašymu išduoda apylinkės teismas, kuris nagrinėjo bylą. (Apsaugos nuo smurto šeimoje įstatymo 26 straipsnio 1 dalis).

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Asmuo, kuriam kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra skirta apsaugos priemonė, gali prašyti, kad Sofijos miesto teismas priimtų apsaugos orderį Bulgarijos teritorijoje. (Apsaugos nuo smurto šeimoje įstatymo 23 straipsnis)

Institucijos, kompetentingos įgyvendinti tokią priemonę, yra Vidaus reikalų ministerija ir Prokuratūra.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Kompetentingas yra Sofijos miesto teismas.

Teismas patikrina, ar priemonė gali būti įgyvendinta taikant Bulgarijos teisės aktuose numatytas priemones. Kai tai neįmanoma, teismas paskiria pakaitinę apsaugos priemonę pagal Bulgarijos teisės aktus. (Apsaugos nuo smurto šeimoje įstatymo 24 straipsnio 2 dalis)

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Sprendimą atsisakyti pripažinti ar vykdyti apsaugos priemonę pavojų keliančio asmens prašymu priima Sofijos miesto teismas. (Apsaugos nuo smurto šeimoje įstatymo 25 straipsnis)

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Bulgarijoje reikalaujama, kad dokumentai būtų išversti į bulgarų kalbą.

Paskutinis naujinimas: 10/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.