Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

Pagal Apsaugos nuo smurto namuose įstatymą (kroat. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji), namuose smurtaujančiam asmeniui gali būti skirta bauda ir jis gali būti nuteistas laisvės atėmimo bausme; be to, nusikaltėliui gali būti taikomos ne tik Baudžiamųjų nusižengimų įstatyme (kroat. Prekršajni zakon) nustatytos apsaugos priemonės, bet ir toliau nurodytos apsaugos priemonės:

1. privalomas psichosocialinis gydymas;

2. draudimas nusikaltėliui artintis prie smurto namuose aukos, prie jos priekabiauti ar ją persekioti;

3. iškeldinimas iš bendro nusikaltėlio ir nukentėjusiojo būsto;

4. privalomas gydymas nuo priklausomybės nuo tam tikrų medžiagų.

Teismas apsaugos priemones gali skirti nuo smurto namuose nukentėjusio asmens prašymu, policijos prašymu arba ex officio. Nukentėjusiojo arba kito įgalioto pareiškėjo prašymu minėtas apsaugos priemones gali skirti teismas, prieš pradėdamas procesą dėl baudžiamojo nusižengimo, jeigu kyla tiesioginis pavojus nukentėjusiojo arba jo šeimos narių arba bendro namų ūkio nario saugumui.

Pagal Baudžiamojo kodekso (kroat. Kazneni zakon) 65 straipsnį teismas nusikaltėliui gali skirti prevencines priemones: privalomą psichiatrinį gydymą, privalomą gydymą nuo priklausomybės nuo tam tikrų medžiagų, privalomą psichosocialinį gydymą, draudimą nusikaltėliui eiti tam tikras pareigas ar vykdyti tam tikrą veiklą, draudimą nusikaltėliui vairuoti motorinę transporto priemonę, draudimą artintis, priekabiauti ar persekioti, iškeldinimą iš bendro būsto, draudimą naudotis internetu ir priežiūrą po visiško laisvės atėmimo bausmės atlikimo.

Pagal Baudžiamojo proceso kodekso (kroat. Zakon o kaznenom postupku) 98 straipsnį teismas ir prokuroras smurtinio nusikaltimo vykdytojui taip pat gali skirti ikiteismines priežiūros priemones: draudimą artintis prie tam tikro asmens, draudimą užmegzti ar palaikyti ryšį su tam tikru asmeniu, draudimą persekioti nukentėjusįjį ar kitą asmenį ar prie jo priekabiauti ir (arba) iškeldinimą iš būsto.

Pagal Baudžiamųjų nusižengimų įstatymo 130 straipsnio 6 dalį policijos pareigūnai nusikaltimo vietoje gali paskirti ikiteisminę priežiūros priemonę, kuria namuose smurtaujančiam asmeniui uždraudžiama lankytis tam tikroje vietoje ar teritorijoje, artintis prie tam tikro asmens arba užmegzti ar palaikyti ryšį su tam tikru asmeniu. Ta priemonė gali būti skiriama iki 8 dienų laikotarpiui.

Taisyklės, kaip įgyvendinti apsaugos priemones, kuriomis nusikaltėliui uždraudžiama artintis prie smurto namuose aukos, prie jos priekabiauti ar ją persekioti, ir iškeldinama iš bendro būsto (Narodne Novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 28/19)

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Apsaugos priemonės nustatomos pagal Baudžiamųjų nusižengimų įstatymo ir Apsaugos nuo smurto namuose įstatymo nuostatas.

Savivaldybės teismai, kompetentingi nagrinėti baudžiamųjų nusižengimų bylas, apsaugos priemones gali skirti nuo smurto namuose nukentėjusio asmens prašymu, policijos prašymu arba ex officio.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Valdžios institucijos, į kurias galima kreiptis dėl kitoje valstybėje narėje skirtos apsaugos priemonės vykdymo Kroatijoje:

policijos direkcijos, kurių jurisdikcijai priklauso saugomo asmens nuolatinė ar laikinoji gyvenamoji vieta Kroatijos Respublikos teritorijoje.

Valdžios institucijos, kompetentingos užtikrinti tokios priemonės vykdymą Kroatijoje:

policijos direkcijos, kurių jurisdikcijai priklauso saugomo asmens nuolatinė ar laikinoji gyvenamoji vieta Kroatijos Respublikos teritorijoje pagal Įstatymo, kuriuo įgyvendinamas 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose (kroat. Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima), 3 straipsnį.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Savivaldybės teismai, kompetentingi nagrinėti baudžiamųjų nusižengimų bylas, turi kompetenciją tikslinti apsaugos priemones pagal saugomo asmens nuolatinę ar laikinąją gyvenamąją vietą Kroatijos Respublikos teritorijoje pagal Įstatymo, kuriuo įgyvendinamas 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose, 4 straipsnį.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Teismai, kuriems turi būti teikiamas prašymas dėl atsisakymo pripažinti apsaugos priemonę, yra savivaldybės teismai, kompetentingi nagrinėti baudžiamųjų nusižengimų bylas pagal saugomo asmens nuolatinę ar laikinąją gyvenamąją vietą Kroatijos Respublikos teritorijoje pagal Įstatymo, kuriuo įgyvendinamas 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose, 5 straipsnį.

Teismai, kuriems turi būti teikiamas prašymas dėl atsisakymo užtikrinti vykdymą:

Kroatijos Respublikoje tai netaikytina, nes pavojų keliantis asmuo savivaldybės teismui, kompetentingam nagrinėti baudžiamųjų nusižengimų bylas, taip pat gali pateikti prašymą dėl atsisakymo pripažinti apsaugos priemonę ir užtikrinti jos vykdymą. Prašymas dėl atsisakymo užtikrinti apsaugos priemonės vykdymą negali būti teikiamas kaip nepriklausoma teisių gynimo priemonė.

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Kroatų kalba, kaip nurodyta Įstatymo, kuriuo įgyvendinamas 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose, 6 straipsnyje.

Paskutinis naujinimas: 14/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.