Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

Anglijoje ir Velse

Užsienyje taikytinos apsaugos priemonės (t. y. prašymai, kuriuos Jungtinėje Karalystėje nurodyta pripažinti ir vykdyti kitose ES valstybėse narėse)

Bet kuris asmuo, prašantis taikyti vidaus apsaugos priemonę, patenkančią į Reglamento taikymo sritį (pvz., draudimą pagal 1997 m. Apsaugos nuo priekabiavimo įstatymą (Protection from Harassment Act 1997) arba šeimos kontekste, nukentėjusiojo nuo smurto šeimoje apsaugos orderį, įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo ir apsaugos nuo priverstinės santuokos orderį), (arba apsaugos priemonės gavėjas) galės kreiptis į ją skyrusį teismą dėl apsaugos priemonės pažymos pagal šią sistemą, kad ta apsauga būtų taikoma ir kitoje ES valstybėje narėje. Anglijoje ir Velse šie teismai bus:

 • šeimos bylų teismas (family court),
 • grafystės teismas (county court),
 • Aukštasis teismas (High Court) (tiek Šeimos bylų skyrius, tiek Karalienės suolo skyrius (Queen’s Bench Division)),
 • magistratų teismai (magistrates’ courts) (kurie gali išduoti apsaugos nuo smurto šeimoje orderius),
 • Globos teismas (Court of protection).

Su šiomis priemonėmis susijusios procedūros, kurių reikia laikytis, išsamiai išdėstytos teisės aktuose ir taikytinose Šeimos arba Civilinio proceso taisyklėse (ŠPT arba CPT), t. y. naujųjų ŠPT 38 dalyje (ŠPT 38A praktiniai nurodymai) ir naujame CPT 74 dalies VI skirsnyje.

Pagalbą teikiant prašymą galima gauti bet kuriame iš šių teismų. Taip pat pateikiamas lankstinukas, su kuriuo bus galima susipažinti teismų tarnybos (court service) (Jos Didenybės teismų ir specialiosios jurisdikcijos teismų tarnybos) interneto svetainėje.

Jeigu tenkinamos sąlygos, teismas išduoda nustatytos formos (standartinė forma visoje ES) pažymą saugomam asmeniui (prašymą pateikusiam asmeniui). Saugomas asmuo taip pat gali prašyti teismo pateikti jam išverstą pažymą.

Teismas pavojų keliančiam asmeniui praneša, kad pažyma išduota (ir taikoma bet kur Europos Sąjungoje). Pažymos išdavimas neskundžiamas, nors gali būti pateiktas prašymas ištaisyti arba panaikinti pažymą.

Pažyma reiškia, kad saugomam asmeniui skirta apsaugos priemonė automatiškai pripažįstama ir prireikus vykdytina bet kurioje kitoje valstybėje narėje (išskyrus Daniją, kuriai Reglamentas neprivalomas).

Užsienyje paskirtos apsaugos priemonės (Jungtinėje Karalystėje taikytinos kitoje valstybėje narėje paskirtos apsaugos priemonės) pripažinimas ir vykdymas

Kitoje valstybėje narėje paskirta apsaugos priemonė automatiškai pripažįstama nereikalaujant specialios procedūros ir yra vykdytina be jos paskelbimo vykdytina. Jos nereikia pateikti teismui, kad šis ją pripažintų.

Jeigu saugomas asmuo prašo patikslinti jo apsaugos priemonės faktinius duomenis (pvz., naują adresą ir t. t.) ir (arba) siekia, kad priemonė būtų vykdoma, jei jo teigimu ji buvo pažeista, jis gali kreiptis į vieną iš šių Anglijos ir Velso teismų:

 • šeimos bylų teismas (family court),
 • grafystės teismas (county court),
 • Aukštasis teismas (High Court) (Šeimos bylų skyrius).

Šie teismai gali atitinkamai pakoreguoti priemonę (jei to buvo paprašyta). Pavojų keliantis asmuo informuojamas apie atliktus patikslinimus (ir sankcijas už pažeidimą).

Šie teismai gali užtikrinti apsaugos priemonės vykdymą taikydami bet kurią civilinę sankciją, kurią jie gali taikyti, kai vykdo nacionalines apsaugos priemones, pvz., nukentėjusiųjų nuo smurto šeimoje apsaugos orderius arba draudimus pagal 1997 m. Apsaugos nuo priekabiavimo įstatymą.

Pavojų keliantis asmuo gali kreiptis į vieną iš šių teismų, kad atsisakytų pripažinti arba vykdyti užsienyje paskirtą apsaugos priemonę, tačiau teismas tą darydamas turi laikytis konkrečių ir ribotų priežasčių; priemonė turėtų akivaizdžiai prieštarauti viešajai tvarkai arba būti nesuderinama su nacionaliniu sprendimu.

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Anglijoje ir Velse

 • šeimos bylų teismas (family court),
 • grafystės teismas (county court),
 • Aukštasis teismas (High Court) (tiek Šeimos bylų skyrius, tiek Karalienės suolo skyrius (Queen’s Bench Division)),
 • magistratų teismai (magistrates’ courts),
 • Globos teismas (Court of protection).

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Anglijoje ir Velse

 • šeimos bylų teismas (family court),
 • grafystės teismas (county court),
 • Aukštasis teismas (High Court) (Šeimos bylų skyrius).

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Anglijoje ir Velse

 • šeimos bylų teismas (family court),
 • grafystės teismas (county court),
 • Aukštasis teismas (High Court) (Šeimos bylų skyrius).

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Anglijoje ir Velse

 • grafystės teismas (county court),
 • šeimos bylų teismas (family court),
 • Aukštasis teismas (High Court) (Šeimos bylų skyrius).

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Anglų kalba visose Jungtinės Karalystės jurisdikcijose

Paskutinis naujinimas: 07/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.