Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Prancūzija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos apsaugos priemonės civilinėse bylose


*būtina nurodyti

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Civilinėse bylose, priėmus 2010 m. liepos 9 d. aktą Nr. 2010-769 su pakeitimais, padarytais aktu Nr. 2014-873 dėl tikros moterų ir vyrų lygybės, šeimos bylų teisėjas (juge aux affaires familiales) gali išduoti apsaugos orderį (ordonnance de protection). Ši priemonė reglamentuojama šiomis nuostatomis:

Apsaugos orderis išduodamas šiais atvejais:

 • smurto poroje atveju,
 • buvusio sutuoktinio, partnerio ar sugyventinio smurto atveju,
 • jei pilnamečiui asmeniui gresia priverstinė santuoka.

Dėl smurto turi kilti pavojus vienam iš poros narių ir (arba) vaikams. Teisėjas išduoda apsaugos orderį, jei mano, kad yra rimtų priežasčių įtariamus smurto veiksmus ir pavojų aukai laikyti tikėtinais.

Šeimos bylų teisėjas gali išduoti apsaugos orderį, net jei nėra iškelta santuokos nutraukimo byla ir nevyksta baudžiamasis procesas.

Priemonės, kurias gali skirti teisėjas:

 • draudimas susitikti su kai kuriais konkrečiai nurodytais asmenimis ir užmegzti su jais santykius,
 • draudimas turėti ar nešioti ginklą,
 • susituokusių porų atveju: leidimas sutuoktiniams gyventi atskirai, nurodant, kuris iš jų liks gyventi bendroje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje,
 • sugyventinių arba civilinę solidarumo sutartį (PACS) sudariusių partnerių atveju: gyvenamosios vietos priskyrimas aukai, išskyrus ypatingas aplinkybes,
 • tėvų valdžios vykdymo organizavimas, prisidėjimas prie vaikų išlaikymo ir švietimo ir prisidėjimas prie bendrų šeimos poreikių tenkinimo arba materialinė pagalba partneriui, su kuriuo sudaryta civilinė solidarumo sutartis (PACS),
 • leidimas aukai nuslėpti savo nuolatinę arba įprastinę gyvenamąją vietą ir nurodyti kaip adresą dokumentams įteikti savo advokato arba prokuroro adresą,
 • leidimas aukai nuslėpti savo nuolatinę arba įprastinę gyvenamąją vietą ir nurodyti kaip adresą kasdienio gyvenimo reikalams tvarkyti reikalingiems dokumentams įteikti tinkamo juridinio asmens adresą,
 • laikina teisinė pagalba aukai.

Šios priemonės (visų pirma draudimas susitikti su kai kuriais asmenimis ir užmegzti su jais santykius) yra visų pirma prevencinio pobūdžio. Todėl jos gali patekti į Reglamento Nr. 606/2013 taikymo sritį.

Jos yra laikinos – priimamos ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Jos gali būti pratęstos, jei dar nepasibaigus šiam laikotarpiui pateikiamas prašymas dėl santuokos nutraukimo, separacijos arba tėvų valdžios vykdymo.

Procedūra

Vidutinė procedūros trukmė – 33 dienos.

Kreipimasis į teismą. Ieškovas gali kreiptis į šeimos bylų teisėją pateikdamas arba išsiųsdamas ieškinį teismo kanceliarijai arba šaukimu (assignation). Skubos atveju ieškovas gali prašyti laikinųjų apsaugos priemonių. Šaukimas turi būti įteiktas atsakovui ir prokuratūrai.

Šalių šaukimas į posėdį. Šeimos bylų teisėjas šaukia šalis į teismo posėdį visomis tinkamomis priemonėmis.

Teismo posėdis. Procedūra yra žodinė. Šalys ginasi pačios, tačiau joms gali padėti arba atstovauti advokatas.

Pranešimas. Apie apsaugos orderį pranešama šaukimu (tai daro teismo antstolis (huissier de justice), nebent teisėjas nusprendžia, kad teismo kanceliarija apie jį praneš registruotu laišku su gavimo patvirtinimu arba administracinėmis priemonėmis, jei su apsaugos orderiu susijusio asmens saugumui kyla didelis ir neišvengiamas pavojus arba jeigu nėra kito būdo pranešti.

Apie sprendimą teisėjas taip pat praneša prokurorui, kad užtikrintų tolesnius su paskirtomis priemonėmis susijusius veiksmus. Prokuroras perduoda sprendimą susipažinti kompetentingai policijos tarnybai arba žandarmerijai. Be to, jei proceso metu paaiškėja, kad pavojus gresia vaikui, teisėjas po posėdžio kreipiasi į kompetentingą prokuratūros (procureur de la République) tarnybą (nepilnamečių skyrių (parquet des mineurs).

Duomenų bazė. Specialios su apsaugos orderiu susijusių priemonių duomenų bazės nėra. Tačiau jeigu teisėjas priima sprendimą uždrausti vaikui išvykti iš Prancūzijos teritorijos be abiejų tėvų leidimo, šis draudimas turi būti įtrauktas į ieškomų asmenų duomenų bazę.

Skundai. Sprendimą galima apskųsti per 15 d. nuo pranešimo apie jį. Atsakovas taip pat gali pateikti prašymą panaikinti arba pakeisti apsaugos orderį arba laikinai atleisti nuo kai kurių pareigų.

Apsaugos orderio vykdymas

Apsaugos orderiu paskirtos priemonės yra vykdytinos, t. y. jos gali būti vykdomos iš karto po pranešimo apie teismo sprendimą (net jei atsakovas pateikia skundą), prireikus pasinaudojama teisėsaugos tarnybomis.

Jei pažeidžiama viena arba kelios šeimos bylų teisėjo paskirtos priemonės, saugomas asmuo gali kreiptis į policiją arba žandarmeriją.

Šių priemonių nepaisymas yra laikomas nusikaltimu, kuris apibrėžtas ir už kurį baudžiama pagal baudžiamojo kodekso 227-4-2 straipsnį. Už jį baudžiama dvejų metų laisvės atėmimo bausme ir 15 000 EUR bauda.

Jeigu tėvai kartu vykdo tėvų valdžią, teisėjas, kuris leidžia aukai nuslėpti adresą, taip pat turi nustatyti tvarką, kaip išlaikyti ryšį tarp pavojų keliančio asmens ir vaiko, pasitelkiant trečiąjį asmenį arba naudojant susitikimams skirtą vietą, taip pat mokėti išlaikymo išmokas banko pavedimu.

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Apsaugos priemones skiria ir 5 straipsnyje numatytas pažymas išduoda šeimos bylų teisėjas.

Teritorinę jurisdikciją turintis šeimos bylų teismas yra:

 • šeimos gyvenamosios vietos teismas;
 • jeigu tėvai gyvena skyrium – vieno iš tėvų, su kuriuo nepilnamečiai vaikai įprastai gyvena bendros tėvų valdžios atveju, nuolatinės gyvenamosios vietos teismas, arba vieno iš tėvų, kuris tėvų valdžia naudojasi vienas, nuolatinės gyvenamosios vietos teismas;
 • kitais atvejais – proceso nepradėjusio asmens gyvenamosios vietos teismas.

Prašymas išduoti pažymą turi būti pateiktas dviem egzemplioriais ir jame turi būti aiškiai nurodyti patvirtinamieji dokumentai. Advokato atstovavimas nebūtinas. Atsisakymą išduoti pažymą galima apskųsti apygardos teismo pirmininkui, nes skundo nereikia pateikti per advokatą.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Valdžios institucijos, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę, yra policija arba žandarmerija.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Užsienio apsaugos priemonės patikslinimą prireikus atlieka apygardos teismo pirmininkas (président du tribunal de grande instance) arba jo atstovas, taikantys laikinąsias apsaugos priemones. Prašymas teikiamas šaukimu. Jei atvejis skubus, laikinąsias apsaugos priemones taikantis teisėjas gali leisti pašaukti į teismą nustatytu metu, net ir švenčių arba nedarbo dienomis. Advokato atstovavimas nebūtinas.

Dėl teritorinės jurisdikcijos taikomos teismo praktikos taisyklės, pagal kurias pirmenybė teikiama gero teisingumo vykdymo reikalavimams. Todėl prašymas gali būti pateiktas vietos, kurioje saugomas asmuo ketina apsistoti arba gyventi, apygardos teismo pirmininkui.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Prašymas dėl atsisakymo pripažinti arba vykdyti apsaugos priemonę teikiamas apygardos teismo pirmininkui, taikančiam laikinąsias apsaugos priemones (atsižvelgiant į bylą, jo atstovu gali būti paskirtas šeimos bylų teisėjas).

Prašymas teikiamas šaukimu. Jei atvejis skubus, laikinąsias apsaugos priemones taikantis teisėjas gali leisti pašaukti į teismą nustatytu metu, net ir švenčių arba nedarbo dienomis. Advokato atstovavimas nebūtinas.

Dėl teritorinės jurisdikcijos taikomos teismo praktikos taisyklės, pagal kurias pirmenybė teikiama gero teisingumo vykdymo reikalavimams. Todėl prašymas gali būti pateiktas vietos, kurioje saugomas asmuo ketina apsistoti arba gyventi, apygardos teismo pirmininkui.

Paskutinis naujinimas: 28/06/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.