Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Gibraltaras

Turinį pateikė
Gibraltaras

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

Gibraltare

Užsienyje taikytinos apsaugos priemonės (t. y. prašymai, kuriuos Jungtinėje Karalystėje nurodyta pripažinti ir vykdyti kitose ES valstybėse narėse)

Bet kuris asmuo, prašantis taikyti nacionalinę apsaugos priemonę, patenkančią į Reglamento taikymo sritį, (arba apsaugos priemonės gavėjas) galės kreiptis į ją skyrusį teismą dėl apsaugos priemonės pažymos pagal šią sistemą, kad ta apsauga būtų taikoma ir kitoje ES valstybėje narėje.

Gibraltare ES pažymą pateiks Gibraltaro Aukščiausiasis Teismas. Taikytini teisės aktai – 2015 m. Apsaugos priemonių pripažinimo taisyklės ir Civilinio proceso taisyklės, taikomos tiek civilinėse, tiek šeimos bylose. Jei sąlygos tenkinamos, Gibraltaro Aukščiausiasis Teismas saugomam asmeniui išduoda nustatytą bendros ES formos pažymą ir praneša apie tai pavojų keliančiam asmeniui.

Jeigu tenkinamos sąlygos, teismas išduoda nustatytos formos (standartinė forma visoje ES) pažymą saugomam asmeniui (prašymą pateikusiam asmeniui). Saugomas asmuo taip pat gali prašyti teismo pateikti jam išverstą pažymą.

Teismas pavojų keliančiam asmeniui praneša, kad pažyma išduota (ir taikoma bet kur Europos Sąjungoje). Pažymos išdavimas neskundžiamas, nors gali būti pateiktas prašymas ištaisyti arba panaikinti pažymą.

Pažyma reiškia, kad saugomam asmeniui skirta apsaugos priemonė automatiškai pripažįstama ir prireikus vykdytina bet kurioje kitoje valstybėje narėje (išskyrus Daniją, kuriai Reglamentas neprivalomas).

Užsienyje paskirtos apsaugos priemonės (Jungtinėje Karalystėje taikytinos kitoje valstybėje narėje paskirtos apsaugos priemonės) pripažinimas ir vykdymas

Kitoje valstybėje narėje paskirta apsaugos priemonė automatiškai pripažįstama nereikalaujant specialios procedūros ir yra vykdytina be jos paskelbimo vykdytina. Jos nereikia pateikti teismui, kad šis ją pripažintų.

Gibraltare ES apsaugos orderis turi tokią pačią galią ir poveikį kaip ir Aukščiausiojo Teismo orderis; jis automatiškai pripažįstamas ir tiesiogiai vykdytinas. Kai Aukščiausiajam Teismui pateikiamas prašymas pakeisti ES apsaugos orderį, Aukščiausiasis Teismas gali atitinkamai pakoreguoti priemonę ir apie tokį (-ius) pakeitimą (-us) informuos pavojų keliantį asmenį.

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Gibraltare

  • Aukščiausiasis Teismas

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Gibraltare

  • Aukščiausiasis Teismas

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Gibraltare

  • Aukščiausiasis Teismas

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Gibraltare

  • Aukščiausiasis Teismas
Paskutinis naujinimas: 13/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.