Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Latvija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos apsaugos priemonės civilinėse bylose


*būtina nurodyti

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

Apsaugos priemonėms civilinėse bylose taikomas taisykles ir procedūras reglamentuoja Civilinio proceso įstatymas.

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Latvijos valdžios institucijos, kompetentingos skirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas, yra apylinkės (arba miesto) teismai (Civilinio proceso įstatymo 5411 straipsnio 45 dalis).

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Valdžios institucijos, kompetentingos užtikrinti kitoje valstybėje narėje paskirtos apsaugos priemonės vykdymą, yra vietos, kurioje turi būti vykdomas sprendimas arba kurioje yra atsakovo deklaruota gyvenamoji vieta arba, jeigu tokios vietos nėra, kurioje yra atsakovo faktinė gyvenamoji vieta arba registruota buveinė, apylinkės (miesto) teismai (Civilinio proceso įstatymo 6513 straipsnio 1 dalis).

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Valdžios institucijos, kompetentingos patikslinti apsaugos priemones, yra tie patys apylinkės (arba miesto) teismai, kurie yra kompetentingi vykdyti šias priemones (Civilinio proceso įstatymo 6515 straipsnio 2 dalis).

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Apylinkės (arba miesto) teismai, kurių jurisdikcijoje turi būti vykdoma užsienio teismo sprendimu paskirta apsaugos priemonė (Civilinio proceso įstatymo 6443 straipsnio 43 dalis).

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Bet kokia pagal šį reglamentą reikalaujama transliteracija arba vertimas raštu atliekamas į oficialią Latvijos Respublikos kalbą, t. y. į latvių kalbą.

Paskutinis naujinimas: 11/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.