Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Lietuva

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos apsaugos priemonės civilinėse bylose


*būtina nurodyti

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Lietuvos Respublikoje į šio Reglamento taikymo sritį patenkančias apsaugos priemones skirs teismas. Pažymas pagal Reglamento 5 straipsnį Lietuvos Respublikoje išduos apsaugos priemonę paskyręs teismas.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Lietuvos Respublikoje vykdyti į Reglamento taikymo sritį patenkančias apsaugos priemones kompetentingi antstoliai. Jeigu antstoliui kažkas kliudys vykdyti į Reglamento taikymo sritį patenkančias apsaugos priemones, antstolis vykdymo kliūtims pašalinti turės bendrą teisę pasikviesti policiją.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Į Reglamento taikymo sritį patenkančių apsaugos priemonių patikslinimą pagal Reglamento 11 straipsnio 1 dalį atliks apsaugos priemonę vykdantis antstolis.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę turėtų būti pateiktas Lietuvos apeliaciniam teismui.

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Kreipiantis į Lietuvos Respublikos kompetentingas institucijas, bet kokia pagal Reglamentą reikalinga transliteracija arba vertimas raštu turi būti atlikti į Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą – lietuvių kalbą.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.