Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Valdžios institucijos, kompetentingos skirti apsaugos priemones:

apylinkės teismai, apygardos teismai, apeliaciniai teismai

Valdžios institucijos, kompetentingos išduoti pažymas:

apylinkės teismai, apygardos teismai ir apeliaciniai teismai, priėmę sprendimą dėl apsaugos priemonių

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Apylinkės teismai

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Apylinkės teismai

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Apygardos teismai

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Lenkų kalba

Paskutinis naujinimas: 27/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.