Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Portugalija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos apsaugos priemonės civilinėse bylose


*būtina nurodyti

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

Portugalijos teisės sistemoje apsaugos priemonės iš esmės yra baudžiamojo pobūdžio ir yra numatytos Baudžiamajame kodekse, Baudžiamojo proceso kodekse ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Įstatyme Nr. 112/2009, kuriuo nustatoma smurto šeimoje prevencijai, aukų apsaugai ir pagalbai joms taikoma teisinė sistema.

Tačiau civilinės teisės srityje apsaugos priemones galima nustatyti taikant bendrą asmens apsaugą. Civilinio kodekso 70 straipsnio 2 dalyje nustatyta: „Nepriklausomai nuo civilinės atsakomybės, asmuo, kuriam grasinta arba prieš kurį padaryta nusikalstama veika, gali prašyti, kad, atsižvelgiant į aplinkybes ir siekiant neleisti įvykdyti grasinimo arba sušvelninti jau padarytos nusikalstamos veikos padarinius, būtų taikomos atitinkamos uždraudimo priemonės“.

Atitinkamai civilinio proceso teisėje numatyta taikyti konkrečias uždraudimo priemones siekiant užkirsti kelią bet kokiai neteisėtai ir tiesioginei grėsmei, kad asmeniui gali būti padaryta fizinė ar moralinė žala, arba sušvelninti ar panaikinti jau padarytos nusikalstamos veikos padarinius (Civilinio proceso kodekso 878 straipsnis).

Civilinio proceso kodekso 879 ir 880 straipsniais reglamentuojami tam tikri šios rūšies proceso procesiniai aspektai. Trumpai tariant, civilinio proceso teisėje numatyta, kad, patenkinus prašymą taikyti uždraudimo priemones, teismas nustato konkrečias atsakovo elgesio sąlygas, kurių šis privalo laikytis, ir prireikus jų įvykdymo terminą, taip pat privalomą piniginę baudą už kiekvieną vėlavimo įvykdyti sąlygas dieną arba už kiekvieną pažeidimą, atsižvelgiant į tai, kas konkrečiu atveju yra tinkamiau.

Taip pat numatyta, kad gali būti priimta laikinoji nutartis, kurios negalima užginčyti ir kuri vėliau gali būti pakeista arba patvirtinta proceso metu, jei, įvertinus asmens, prašančio taikyti uždraudimo priemones, pateiktus įrodymus, nustatoma, kad asmeniui gali būti padaryta neišvengiama ir negrįžtama fizinė ar moralinė žala, ir jei įvykdoma viena iš šių sąlygų:

a) teismas negali susidaryti aiškios nuomonės dėl grėsmės arba padarytos nusikalstamos veikos buvimo, masto ar rimtumo;

b) dėl ypatingos skubos priežasčių uždraudimo priemones būtina taikyti neišklausius kitos šalies.

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Portugalijos institucijos, kurioms turi būti teikiami prašymai pripažinti kitoje valstybėje narėje nustatytą apsaugos priemonę, yra: atitinkamo teismo bendrieji skyriai (port. Juízo de Competência Genérica) arba vietos civilinių bylų skyriai (port. Juízo local cível). Tos pačios institucijos yra atsakingos už tos priemonės taikymą.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Portugalijos institucijos, kurioms turi būti teikiami prašymai pripažinti kitoje valstybėje narėje nustatytą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos užtikrinti jos vykdymą, yra atitinkamo teismo bendrieji skyriai (port. Juízo de Competência Genérica) arba vietos civilinių bylų skyriai (port. Juízo local cível).

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Portugalijos institucijos, kurios yra kompetentingos keisti apsaugos priemones pagal 11 straipsnio 1 dalį, yra kompetentingo apylinkės teismo bendrieji arba vietos civilinių bylų skyriai.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Teismai, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti teikiami prašymai atsisakyti pripažinti apsaugos priemonę ir, atitinkamais atvejais, ją vykdyti, yra kompetentingo apylinkės teismo bendrieji skyriai arba vietos civilinių bylų skyriai.

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

16 straipsnio 1 dalyje nurodyti vertimai priimami portugalų kalba.

Paskutinis naujinimas: 21/02/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.