Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

Įstatymas Nr. 217/2003 dėl smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo, nauja redakcija

Laikinas apsaugos orderis

Laikinus apsaugos orderius išduoda policijos pareigūnai, turintys įtarimų, kad smurtas šeimoje gali kelti pavojų asmens gyvybei, fizinei neliečiamybei ar laisvei. Siekdami patikrinti prašymus, nustatyti faktus ir pasiūlyti sprendimą, policijos pareigūnai turi teisę rinkti įrodymus.

Orderyje pateikiama išdavimo data, laikas ir vieta; pavardė, vardas, pareigos ir policijos padalinys, kuriam priklauso laikiną apsaugos orderį išduodantis policijos pareigūnas; nusikalstamos veikos vykdytoją ir auką aiškiai apibūdinanti informacija; laikiną apsaugos orderį pagrindžiančių faktinių priežasčių aprašymas ir įrodymų apibūdinimas; teisinis pagrindas; apsaugos priemonių įsigaliojimo ir galiojimo pabaigos data ir laikas; teisė ginčyti orderį, terminas, iki kurio galima pasinaudoti ta teise, ir teismas, kuriam gali būti teikiamas skundas.

Apsaugos orderį pasirašo jį išduodantis policijos pareigūnas.

Laikinu apsaugos orderiu nustatomos apsaugos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti nustatytą neišvengiamą pavojų: laikinas smurtautojo iškeldinimas; pakartotinis aukos įkurdinimas bendruose namuose; tam tikro minimalaus atstumo, kurio turi laikytis smurtautojas aukos atžvilgiu, nustatymas; smurtautojo prievolė nuolat dėvėti elektroninį stebėjimo siųstuvą; smurtautojo prievolė atiduoti visus ginklus policijai.

Smurtautojui taikomos prievolės ir draudimai įsigalioja nedelsiant nuo jų priėmimo datos, nereikalaujant įteikti šaukimą ar nustatyti terminą. Apsaugos orderis nusiunčiamas nusikalstamos veikos vykdytojui ir aukai. Policijos padalinys, kuriam priklauso orderį išduodantis policijos pareigūnas, pateikia orderį prokuratūrai prie kompetentingo teismo, kurio jurisdikcijos teritorijoje buvo išduotas orderis. Dėl būtinybės palikti galioti policijos tarnybos nustatytas apsaugos priemones sprendžia kompetentingos prokuratūros prokuroras.

Orderį galima užginčyti kompetentingame teisme.

Apsaugos orderis

Jeigu asmens gyvybei, fizinei ar psichinei neliečiamybei arba laisvei kyla grėsmė dėl smurto veiksmų, jis (ji) gali kreiptis į teismą dėl apsaugos orderio išdavimo ir laikino tokių priemonių taikymo: laikinas smurtautojo iškeldinimas; pakartotinis aukos įkurdinimas bendruose namuose; leidimas smurtautojui naudotis tik tam tikra būsto dalimi; aukos apgyvendinimas pagalbos centre; tam tikro minimalaus atstumo, kurio turi laikytis smurtautojas aukos atžvilgiu, nustatymas; draudimas smurtautojui lankytis tam tikrose vietose arba apibrėžtose teritorijose; smurtautojo prievolė dėvėti elektroninį stebėjimo siųstuvą; draudimas palaikyti ryšius su auka smurtautojo prievolė atiduoti visus ginklus policijai; nepilnamečių vaikų globos tvarkos ir gyvenamosios vietos nustatymas.

Priemonių trukmę nustato teisėjas, tačiau jos negali būti taikomos ilgiau negu šešis mėnesius nuo orderio išdavimo dienos. Prašymai priklauso teismo, kurio jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje yra nukentėjusiojo nuolatinė ar kita gyvenamoji vieta, kompetencijai.

Prašymas turi būti parengtas naudojant standartinę formą Word (31 Kb) ro, jam netaikomas teismo žyminis mokestis.

Apsaugos orderis yra vykdytinas. Nutartis vykdoma nereikalaujant įteikti šaukimą ar nustatyti terminą. Laikytis orderio privaloma ir saugomam asmeniui.

Nutarties priėmimo dieną jos rezoliucinės dalies kopija perduodama Rumunijos policijos padaliniams, kurių jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje yra nukentėjusiojo ir agresoriaus būstas. Policija nedelsdama vykdo nutartį arba prižiūri jos vykdymą.

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Pagal Įstatymo Nr. 217/2003 dėl smurto namuose prevencijos ir kovos su juo 28 straipsnį policijos pareigūnai, kurie, vykdydami savo pareigas, nustato smurto namuose keliamą akivaizdų pavojų asmens gyvybei, fizinei neliečiamybei arba laisvei, gali išduoti laikiną apsaugos orderį tai rizikai sumažinti.

Valdžios institucijos, kompetentingos išduoti apsaugos orderius, yra apylinkės teismai, kurių jurisdikcijai priklauso nukentėjusiųjų nuolatinė ar kita gyvenamoji vieta, kaip numatyta Įstatymo Nr. 217/2003 dėl smurto namuose prevencijos ir kovos su juo naujos redakcijos 40 straipsnyje.

Pagal Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl tam tikrų priemonių, reikalingų siekiant įgyvendinti tam tikrus Bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą dienos, patvirtinto su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 191/2007 su pakeitimais, I/5 straipsnio 3 straipsnį, teismai dėl prašymų išduoti pažymas nusprendžia uždarame posėdyje priimdami nutartis, nešaukdami šalių.

Nutarties, kuria prašymas patenkinamas, apskųsti negalima. Nutartį, kuria prašymas atmetamas, galima apskųsti tik per penkias dienas nuo pranešimo apie ją.

Pažyma išduodama saugomam asmeniui, o jos kopija įteikiama grėsmę keliančiam asmeniui, kuris informuojamas, kad taip patvirtinta apsaugos priemonė yra pripažįstama ir vykdytina visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Pagal Įstatymo Nr. 217/2003 dėl smurto namuose prevencijos ir kovos su juo naujos redakcijos 32 straipsnį ir 46 straipsnio 2 dalį laikinas apsaugos orderis arba apsaugos orderis vykdomas nedelsiant arba, kai taikytina, prižiūrint policijai.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Pagal Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl tam tikrų priemonių, reikalingų siekiant įgyvendinti tam tikrus Bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą dienos, patvirtinto su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 191/2007 su pakeitimais, I/5 straipsnio 8 straipsnį, siekiant užtikrinti kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje priimto teismo sprendimo, kuriuo nustatomos Rumunijos teisėje nežinomos arba nuo Rumunijos teisėje numatytų priemonių besiskiriančios apsaugos priemonės, vykdymą, teismai pagal Reglamento (ES) Nr. 606/2013 11 straipsnį patikslina apsaugos priemonių faktinius elementus, kad jos taptų vykdytinos Rumunijoje pagal Rumunijos teisę, ir nurodo taikyti priemones, kurios turi lygiavertį poveikį ir kuriomis įgyvendinami panašūs tikslai ir interesai. Rumunijos teismo paskirta priemone negali būti daromas poveikis, pranokstantis kilmės valstybės narės teisėje numatytą poveikį, jeigu priemonė yra nustatyta kilmės valstybės narės teismo priimtame sprendime.

Patikslinimas atliekamas ex officio arba suinteresuotosios šalies prašymu, vykstant procesui, kuriame sprendžiama dėl prašymo paskelbti teismo sprendimą vykdytinu arba atsisakyti jį pripažinti ar vykdyti, arba pagrindinėje byloje.

Kompetentingas teismas yra apylinkės teismas.

Jeigu teismas nustato, kad patikslinimas yra reikalingas, jis nurodo sušaukti šalis. Posėdyje privalo dalyvauti prokuroras.

Teismo nutartį, kuria teismas patikslino kitoje valstybėje narėje priimtą teismo sprendimą, galima apskųsti per dešimt dienų nuo pranešimo apie ją. Apeliacine instancija priimtos nutarties apskųsti negalima.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Pagal Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl tam tikrų priemonių, reikalingų siekiant įgyvendinti tam tikrus Bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą dienos, patvirtinto su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 191/2007 su pakeitimais, I/5 straipsnio 1 straipsnį, prašymai atsisakyti Rumunijoje vykdyti teismo sprendimus, kuriuose nurodytos kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje nustatytos apsaugos priemonės, priklauso apylinkės teismų kompetencijai, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 606/2013.

Paskutinis naujinimas: 16/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.