Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Laikinas apsaugos orderis

Laikiną apsaugos orderį išduoda policijos pareigūnas, nustatęs, kad, remiantis faktų įvertinimu, egzistuoja tam tikra rizika. Policijos pareigūnas laikiną apsaugos orderį išduoda, jeigu įvykdomos atitinkamos sąlygos. Jeigu sąlygos neįvykdomos, atitinkami policijos pareigūnai privalo informuoti nukentėjusiuosius apie galimybę pateikti prašymą išduoti apsaugos orderį. Orderio išdavimas neužkerta kelio pagal Baudžiamąjį kodeksą taikyti prevencinę priemonę.

Siekdami patikrinti skundus, policijos pareigūnai teisę surinkti įrodymus ir patekti į būstą be atitinkamo asmens sutikimo. Siekdami patekti į patalpas, policijos pareigūnai gali tinkamai ir proporcingai naudoti jėgą ir įrangą.

Laikiname apsaugos orderyje nurodoma: išdavimo data, laikas ir vieta; vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigos ir policijos padalinys; agresoriaus tapatybė; nukentėjusiojo tapatybė; atvejo faktai ir įrodymai; teisinis orderio išdavimo pagrindas; priemonių taikymo pradžios ir pabaigos data ir laikas; teisė apskųsti orderį, terminas, per kurį galima pasinaudoti šia teise, ir teismas, kuriame galima pateikti skundą.

Laikiname apsaugos orderyje penkių dienų laikotarpiui nustatomos viena arba kelios toliau nurodytos galimos apsaugos priemonės (įpareigojimai arba draudimai), skirti sumažinti nustatytą riziką: agresoriaus iškeldinimas; saugus nukentėjusiojo grįžimas, įpareigojimas agresoriui išlaikyti tam tikrą minimalų atstumą nuo nukentėjusiojo; įpareigojimas agresoriui dėvėti elektroninį stebėjimo siųstuvą;

agresoriui nustatyti įpareigojimai ir draudimai įsigalioja iš karto po to, kai paskelbiami, be išankstinio pranešimo ar termino. Penkių dienų laikotarpis skaičiuojamas valandomis ir pradedamas skaičiuoti nuo orderio išdavimo momento.

Iš karto po orderio išdavimo jo išdavimo vietoje agresoriui ir nukentėjusiajam pasirašytinai įteikiama orderio kopija arba dublikatas.

Per 24 valandas nuo orderio išdavimo policijos padalinys, kuriam priklauso orderį išduodantis pareigūnas, pateikia orderį prokuratūrai prie kompetentingo teismo, kurio jurisdikcijos teritorijoje buvo išduotas orderis.

Laikinas apsaugos orderis siunčiamas kompetentingai prokuratūrai. Prokuroras per 48 valandas nuo orderio išdavimo nusprendžia dėl būtinumo palikti galioti priemones, patvirtindamas tokį būtinumą kiekvienu konkrečiu atveju. Jeigu paaiškėja, kad priemonių palikti galioti nebūtina, prokuroras gali nurodyti nutraukti jų taikymą ir atitinkamai pranešti orderį pateikusiam policijos padaliniui, o šis pasirūpina, kad būtų informuoti atitinkami asmenys. Patvirtinus būtinumą palikti galioti priemones, prokuroras pateikia orderį kompetentingam teismui, kurio jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje jis buvo išduotas, kartu su prašymu išduoti orderį. Kai orderis tokiu būdu pateikiamas, pradinis laikotarpis, kuriam jis buvo išduotas, pratęsiamas tokiam laikotarpiui, koks yra reikalingas teisminio orderio išdavimo procedūrai atlikti.

Orderį per 48 valandas nuo pranešimo apie jį galima apskųsti kompetentingam teismui. Suinteresuotosios šalys šaukiamos į skundo nagrinėjimo posėdį. Skundas išnagrinėjamas skubos tvarka, tačiau ne vėliau kaip iki laikino apsaugos orderio galiojimo pabaigos dienos, uždarame posėdyje, į kurį šaukiama orderį išdavusi institucija. Posėdyje privalo dalyvauti prokuroras. Nutartis dėl skundo yra galutinė.

Apsaugos orderis

Siekdamas pašalinti pavojų, nukentėjusysis gali prašyti teismo išduoti apsaugos orderį, kuriame nurodoma: iškeldinti agresorių iš būsto; sudaryti sąlygas nukentėjusiajam saugiai grįžti į būstą; leisti agresoriui naudotis tik tam tikra būsto dalimi; apgyvendinti nukentėjusįjį pagalbos centre; įpareigoti agresorių išlaikyti tam tikrą minimalų atstumą nuo nukentėjusiojo; uždrausti agresoriui lankytis tam tikrose vietose arba apibrėžtose teritorijose; įpareigoti agresorių nuolat dėvėti elektroninį sekimo siųstuvą; uždrausti palaikyti ryšius su nukentėjusiuoju; įpareigoti agresorių atiduoti visus ginklus policijai; nustatyti nepilnamečių vaikų globos tvarką ir gyvenamąją vietą.

Teismas gali nurodyti agresoriui dalyvauti psichologinėje konsultacijoje ir (arba) psichoterapijoje arba pagalbos programoje ir gali rekomenduoti arba pareikalauti, kad agresorius būtų priimtas į specializuotą įstaigą.

Teismas gali nurodyti imtis priemonių stebėti, kaip laikomasi apsaugos orderio, ir užkirsti kelią jo pažeidimams: įpareigoti nuolat teikti ataskaitas policijos nuovadai, atsakingai už orderio laikymosi priežiūrą; iškeldinimo atveju nurodyti naują adresą; reguliariai ir (arba) iš anksto neskelbus tikrinti agresoriaus buvimo vietą.

Nutarties rezoliucinėje dalyje nurodoma, kad priemonių nesilaikymas yra nusikalstama veika.

Apsaugos orderyje nurodomų priemonių trukmę nustato teisėjas, tačiau jos negali būti taikomos ilgiau negu šešis mėnesius nuo orderio išdavimo dienos.

Prašymai išduoti apsaugos orderį priklauso teismo, kurio jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje yra nukentėjusiojo nuolatinė ar kita gyvenamoji vieta, kompetencijai. Prašymą išduoti apsaugos orderį nukentėjusysis gali pateikti asmeniškai arba per teisinį atstovą, arba nukentėjusiojo interesais jį gali pateikti prokuroras, atitinkamos valdžios institucijos atstovas arba bet kurio socialinių paslaugų teikėjo atstovas.

Prašymas turi būti parengtas naudojant standartinę formą Word (31 Kb) ro, jam netaikomas teismo žyminis mokestis. Dėl prašymų nusprendžiama uždarame posėdyje, jame privalo dalyvauti prokuroras. Gavus prašymą, atitinkamam asmeniui gali būti skiriama pagalba arba advokato atstovavimas. Pagalba asmeniui, kurio atžvilgiu siekiama gauti apsaugos orderį, yra privaloma. Nutartis priimama skubos ir pirmenybės tvarka. Prašymai turi būti išnagrinėjami per 72 valandas nuo jų pateikimo, išskyrus atvejus, kai anksčiau buvo išduotas laikinas apsaugos orderis.

Apsaugos orderis yra vykdytinas. Nutartis vykdoma be pranešimo ar termino. Laikytis apsaugos orderio privaloma ir nukentėjusiajam. Nutartį galima apskųsti tik per tris dienas nuo jos priėmimo (jeigu ji buvo priimta sušaukus šalis) arba pranešimo apie ją (jeigu ji buvo priimta nesušaukus šalių). Apeliacinis teismas gali sustabdyti vykdymą, kol bus priimta nutartis dėl skundo, tačiau tik įmokėjus užstatą. Suinteresuotosios šalys šaukiamos į skundo nagrinėjimo posėdį. Posėdyje privalo dalyvauti prokuroras.

Nutarties priėmimo dieną jos rezoliucinės dalies kopija perduodama Rumunijos policijos padaliniams, kurių jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje yra nukentėjusiojo ir agresoriaus būstas. Policija nedelsdama vykdo nutartį arba prižiūri jos vykdymą. Policijos pareigūnas gali patekti į atitinkamą būstą, gavęs saugomo asmens, jeigu jis yra namie, arba kito šeimos nario sutikimą. Policija privalo prižiūrėti, kaip laikomasi teismo nutarties, ir pranešti baudžiamojo persekiojimo organui, jeigu nutarties nesilaikoma.

Jeigu agresorius nesilaiko apsaugos orderyje nurodytų priemonių, tai laikoma nusikalstama veika, už kurią baudžiama laisvės atėmimu nuo vieno mėnesio iki metų.

Baigus galioti tokioms priemonėms, nukentėjusysis gali prašyti naujo apsaugos orderio. Asmuo, kurio atžvilgiu apsaugos orderyje nurodyta priemonė yra nustatyta ilgiausiam galimam laikotarpiui, gali prašyti panaikinti nutartį arba pakeisti nustatytą priemonę.

Jeigu, nagrinėdamas prašymą, teismas nustato, kad yra susidariusi viena iš situacijų, kai reikia specialios apsaugos priemonės vaikui, jis nedelsdamas apie tai praneša už vaikų apsaugą atsakingai vietos valdžios institucijai.

Tada atliekama skubi intervencija, reikiamų socialinių paslaugų suteikimu pasirūpina mobili grupė, kurią sudaro Valstybinės socialinės pagalbos tarnybos atstovai.

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Pagal Įstatymo Nr. 217/2003 dėl smurto namuose prevencijos ir kovos su juo 22 straipsnio 1 dalį policijos pareigūnai, kurie, vykdydami savo pareigas, nustato smurto namuose keliamą akivaizdų pavojų asmens gyvybei, fizinei neliečiamybei arba laisvei, gali išduoti laikiną apsaugos orderį tai rizikai sumažinti.

Valdžios institucijos, kompetentingos išduoti apsaugos orderius, yra apylinkės teismai, kurių jurisdikcijai priklauso nukentėjusiųjų nuolatinė ar kita gyvenamoji vieta, kaip numatyta Įstatymo Nr. 217/2003 dėl smurto namuose prevencijos ir kovos su juo naujos redakcijos 25 straipsnyje.

Pagal Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl tam tikrų priemonių, reikalingų siekiant įgyvendinti tam tikrus Bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą dienos, patvirtinto su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 191/2007 su pakeitimais, I/5 straipsnio 3 straipsnį, teismai dėl prašymų išduoti pažymas nusprendžia uždarame posėdyje priimdami nutartis, nešaukdami šalių.

Nutarties, kuria prašymas patenkinamas, apskųsti negalima. Nutartį, kuria prašymas atmetamas, galima apskųsti tik per penkias dienas nuo pranešimo apie ją.

Pažyma išduodama saugomam asmeniui, o jos kopija įteikiama grėsmę keliančiam asmeniui, kuris informuojamas, kad taip patvirtinta apsaugos priemonė yra pripažįstama ir vykdytina visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Pagal Įstatymo Nr. 217/2003 dėl smurto namuose prevencijos ir kovos su juo naujos redakcijos 22 straipsnio 5 dalį ir 31 straipsnį laikinas apsaugos orderis arba apsaugos orderis vykdomas nedelsiant arba, kai taikytina, prižiūrint policijai.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Pagal Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl tam tikrų priemonių, reikalingų siekiant įgyvendinti tam tikrus Bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą dienos, patvirtinto su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 191/2007 su pakeitimais, I/5 straipsnio 8 straipsnį, siekiant užtikrinti kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje priimto teismo sprendimo, kuriuo nustatomos Rumunijos teisėje nežinomos arba nuo Rumunijos teisėje numatytų priemonių besiskiriančios apsaugos priemonės, vykdymą, teismai pagal Reglamento (ES) Nr. 606/2013 11 straipsnį patikslina apsaugos priemonių faktinius elementus, kad jos taptų vykdytinos Rumunijoje pagal Rumunijos teisę, ir nurodo taikyti priemones, kurios turi lygiavertį poveikį ir kuriomis įgyvendinami panašūs tikslai ir interesai. Rumunijos teismo paskirta priemone negali būti daromas poveikis, pranokstantis kilmės valstybės narės teisėje numatytą poveikį, jeigu priemonė yra nustatyta kilmės valstybės narės teismo priimtame sprendime.

Patikslinimas atliekamas ex officio arba suinteresuotosios šalies prašymu, vykstant procesui, kuriame sprendžiama dėl prašymo paskelbti teismo sprendimą vykdytinu arba atsisakyti jį pripažinti ar vykdyti, arba pagrindinėje byloje.

Kompetentingas teismas yra apylinkės teismas.

Jeigu teismas nustato, kad patikslinimas yra reikalingas, jis nurodo sušaukti šalis. Posėdyje privalo dalyvauti prokuroras.

Teismo nutartį, kuria teismas patikslino kitoje valstybėje narėje priimtą teismo sprendimą, galima apskųsti per dešimt dienų nuo pranešimo apie ją. Apeliacine instancija priimtos nutarties apskųsti negalima.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Pagal Nepaprastojo vyriausybės potvarkio Nr. 119/2006 dėl tam tikrų priemonių, reikalingų siekiant įgyvendinti tam tikrus Bendrijos reglamentus nuo Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą dienos, patvirtinto su pakeitimais, padarytais Įstatymu Nr. 191/2007 su pakeitimais, I/5 straipsnio 1 straipsnį, prašymai atsisakyti Rumunijoje vykdyti teismo sprendimus, kuriuose nurodytos kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje nustatytos apsaugos priemonės, priklauso apylinkės teismų kompetencijai, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 606/2013.

Paskutinis naujinimas: 23/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.