Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovakija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos apsaugos priemonės civilinėse bylose


*būtina nurodyti

17 straipsnis - Informacija, su kuria gali susipažinti visuomenė

1. Įpareigojimų ir (arba) draudimų, kuriems taikoma apsaugos priemonė, rūšys (apsaugos priemonės pobūdis):

a) pagal Civilinio proceso kodeksą (324 ir paskesni straipsniai) gali būti taikoma skubi priemonė. Taikant skubią priemonę šaliai gali būti nurodyta, pavyzdžiui:

i) laikinai nesilankyti name ar bute, kuriame gyvena asmuo, kurio atžvilgiu pagrįstai įtariama, kad šalis smurtauja; nesilankyti name ar bute, darbo vietoje ar kitoje vietoje (arba toks lankymasis reguliuojamas), kurioje nuolat gyvena ar reguliariai lankosi asmuo, kurio fizinei ar psichinei neliečiamybei šalis savo elgesiu kelia grėsmę; visiškai ar iš dalies nesusisiekti raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ar kitomis priemonėmis su asmeniu, kurio fizinei ar psichinei neliečiamybei gali kilti pavojus dėl tokio elgesio; nesilankyti arba arčiau nei nustatytu atstumu nesiartinti prie asmens, kurio fizinei arba psichinei neliečiamybei gali kelti grėsmę šalies elgesys.

ii) Civilinio proceso kodekso 325 straipsnio 2 dalies e–h punktuose pateikiami dažniausiai pasitaikančių skubių priemonių pavyzdžiai. Tai reiškia, kad įstatyme pateiktas skubių priemonių sąrašas nėra baigtinis ir teismas gali nustatyti kitų rūšių skubias priemones. Todėl teismas gali taikyti skubias priemones, panašias į tas, kurios numatytos Reglamento (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose 3 straipsnio 1 dalyje, ir bet kurias kitas priemones, kurios laikomos būtinomis ir tinkamomis.

b) pagal Policijos įstatymą policija gali, pavyzdžiui, įsakyti asmeniui:

i) nesilankyti ar nepasilikti tam tikrose vietose arba reikalauti jo pasilikti tam tikroje vietoje (27 skirsnis). Šis įpareigojimas negali trukti ilgiau nei būtina (t. y. tik tiek laiko, kiek tikrai būtina).

ii) palikti bendrą būstą (27a skirsnis). Policijos įstatymu policijos pareigūnams leidžiama įsakyti asmeniui palikti butą, namą ar kitas patalpas, kuriose kartu gyvena asmuo, kuriam gresia pavojus, ir (bendro būsto) šalia esančias apylinkes, jei yra faktų, rodančių, kad tas asmuo gali dalyvauti išpuolyje prieš asmens, kuriam gresia pavojus, gyvybę, sveikatą ar laisvę, arba itin rimtame išpuolyje prieš žmogaus orumą, visų pirma atsižvelgiant į ankstesnius tokius išpuolius. Įsakyme palikti bendrą būstą numatytas draudimas asmeniui grįžti į bendrą būstą 10 dienų po to, kai jam buvo įsakyta išvykti. Policijos pareigūnas gali priimti įsakymą, kuriuo reikalaujama, kad asmuo paliktų bendrą būstą jam net nesant jame. Įsakymo palikti bendrą būstą galiojimo metu asmuo, kuriam įsakyta palikti bendrą būstą, negali prisiartinti prie asmens, kuriam gresia pavojus, arčiau kaip 10 metrų atstumu.

2. Priemonę išduodančios institucijos pobūdis:

a) Prejudicinį sprendimą priima teisminė institucija (civilinių bylų teismas).

b) Nutartį palikti bendrą būstą priima administracinė institucija (Pastaba. Ne administracinė institucija, kuri užtikrina nešališkumą ir visų šalių teisę būti išklausytoms). Nutartys palikti bendrą būstą negali būti skundžiamos ar peržiūrimos teisminėje institucijoje.

3. Ilgiausia galima priemonės taikymo trukmė:

a) Skubios priemonės paprastai nėra ribotos trukmės. Tačiau pagal Civilinio proceso kodekso 330 straipsnio 1 dalį ir 336 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį teismas sprendimą gali apriboti laiko atžvilgiu. Skubi priemonė turi būti atšaukta, jeigu saugomas asmuo nesiima priemonių sprendimui dėl bylos esmės priimti (nepareiškia ieškinio) arba jeigu prašymą priimti sprendimą dėl bylos esmės atsisakyta nagrinėti arba jis atmestas, arba jeigu ieškinį atsisakyta nagrinėti arba jis atmetamas, arba jeigu pagrindinė byla nutraukiama (Civilinio proceso kodekso 336 straipsnio 3 ir 4 dalys). Ji taip pat turi būti atšaukta teismui patenkinus ieškinį pagrindinėje byloje (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 dalis).

b) Ribotos trukmės: tik būtina trukmė yra 48 valandos sulaikymo atveju ir 10 dienų įsakymo palikti bendrą būstą atveju. Tačiau policija gali išplėsti įsakymo palikti bendrą būstą poveikį prašydama taikyti skubią priemonę (žr. toliau). Įsakymas palikti bendrą būstą atšaukiamas, kai priimama skubi priemonė arba civilinis teismas atmeta ieškinį.

4. Nacionalinė vykdymo sistema, skirta apsaugos priemonėms įgyvendinti:

a) Skubi priemonė gali būti įgyvendinta (jei būtina), kai tik apie ją pranešama įtariamajam. Teismo antstolio įsikišimas yra būtinas sprendimui vykdyti. Teismo antstolis turi teisę skirti piniginę baudą asmeniui, įtariamam laikinosios apsaugos priemonės nesilaikymu (Vykdymo kodekso 192 straipsnis).

b) Policija gali panaudoti jėgą smurtaujančio asmens pasipriešinimui įveikti ir priversti asmenį palikti bendrą būstą (Policijos įstatymo 51 skirsnis) arba vykdyti kitus policijos įsakymus, kad būtų užtikrintas asmenų saugumas.

5. Sankcijos už priemonės nesilaikymą:

a) Jei įtariamasis nesilaiko skubios priemonės, jam skiriama nuo vienų iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė (Baudžiamojo kodekso 349 straipsnis). Tačiau turi būti įrodytas jo ketinimas padaryti nusikalstamą veiką (apsaugos priemone nustatytos pareigos pažeidimas). Žr. atsakymą į 4 klausimo a punktą.

b) Žr. atsakymą į 4 klausimo b punktą.

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Institucijos, kompetentingos skirti apsaugos priemones Slovakijos Respublikoje, yra visi apylinkės teismai. Visi apylinkės teismai vienodai kompetentingi išduoti pažymą pagal reglamento 5 straipsnį.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Apie kitoje valstybėje narėje priimtas apsaugos priemones turi būti pranešta Bratislavos III apylinkės teismui. Policija ir teismo antstoliai yra kompetentingi vykdyti tokias priemones.

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Bratislavos III apylinkės teismas yra kompetentingas patikslinti apsaugos priemones pagal reglamento 11 straipsnio 1 dalį.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Prašymai dėl atsisakymo pripažinti arba vykdyti apsaugos priemonę turi būti pateikti Bratislavos III apylinkės teismui.

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Priimtinos kalbos yra slovakų ir čekų.

Paskutinis naujinimas: 31/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.