Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose

Švedija

Turinį pateikė
Švedija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Švedija

Europos tarpvalstybinės procedūros. Europos apsaugos priemonės civilinėse bylose


*būtina nurodyti

18 straipsnis a(i) punktas. - valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos paskirti apsaugos priemones ir išduoti pažymas pagal 5 straipsnį

Švedijos teisėje nėra tokio pobūdžio civilinės teisės apsaugos priemonių, kokios nurodytos 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose. Todėl nėra institucijos, turinčios įgaliojimus paskirti tokias priemones arba išduoti pažymas pagal 5 straipsnį.

18 straipsnis a(ii) punktas. - valdžios institucijas, kurių turi būti prašoma taikyti kitoje valstybėje narėje paskirtą apsaugos priemonę ir (arba) kurios yra kompetentingos vykdyti tokią priemonę

Kitoje valstybėje narėje paskirta apsaugos priemone galima remtis ją pateikiant vietos, kurioje priemonė turi būti taikoma arba daugiausia taikoma, prokurorui (åklagaren).

18 straipsnis a(iii) punktas.- valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos atlikti apsaugos priemonių patikslinimą pagal 11 straipsnio 1 dalį

Vietos, kurioje priemonė turi būti taikoma arba daugiausia taikoma, prokuroras yra kompetentingas patikslinti apsaugos priemones pagal 11 straipsnio 1 dalį.

18 straipsnis a(iv) punktas. - teismus, kuriems pagal 13 straipsnį turi būti pateiktas prašymas dėl atsisakymo pripažinti ir, jeigu taikytina, vykdyti apsaugos priemonę

Prašymas atsisakyti pripažinti apsaugos priemonę pagal 13 straipsnį turėtų būti pateiktas Stokholmo apylinkės teismui (tingsrätt).

18 straipsnis b punktas. - priimtiną vertimo kalbą ar kalbas, kaip nurodyta 16 straipsnio 1 dalyje

Švedų.

Paskutinis naujinimas: 03/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.