Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Austrija

Saturu nodrošina
Austrija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Austrija

Eiropas pārrobežu procedūras — Eiropas aizsardzības pasākumi civillietās


*jāaizpilda obligāti

17. pants - Publiski pieejama informācija

Atbilstoši regulai Austrijas tiesībās pieņemtie aizsardzības pasākumi jo īpaši ir pagaidu pasākumi aizsardzībai pret vardarbību ģimenē (Izpildes kodeksa (Exekutionsordnung, EO) 382.b pants), vispārējai aizsardzībai pret vardarbību (EO 382.e pants) un aizsardzībai pret iejaukšanos privātajā dzīvē (EO 382.g pants). Minētās tiesību normas ir šādas:

“Aizsardzība pret vardarbību ģimenē

382.b pants 1) Personai, kas sakarā ar fizisku uzbrukumu, draudiem fiziski uzbrukt vai psiholoģisku nežēlību ir padarījusi kopdzīvi ar otru cilvēku neiespējamu, pēc cietušā pieprasījuma tiesai ir:
1.

jāliek atstāt mājokli un tā tuvāko apkārtni un

2.

jāaizliedz atgriezties mājoklī un tā tuvākajā apkārtnē,

ja mājoklis ir nepieciešams prasītāja vajadzību pēc tūlītējas dzīvesvietas apmierināšanai.

2) Attiecībā uz pagaidu pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 1. punktu, nav nepieciešams noteikt termiņu to pārsūdzībai (391. panta 2) punkts), ja pagaidu pasākumi ir noteikti uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

3) Tiesvedības pamatlietā 391. panta 2) punkta nozīmē var būt lietas par laulības šķiršanu, izbeigšanu vai atzīšanu par neesošu, tiesvedība par laulātos mantas un uzkrājumu sadali un tiesvedība par nosacījumiem mājokļa turpmākai izmantošanai.

Vispārējā aizsardzība pret vardarbību

382.e pants 1) Personai, kas sakarā ar fizisku uzbrukumu, draudiem fiziski uzbrukt vai psiholoģisku nežēlību ir padarījusi kopdzīvi ar otru cilvēku neiespējamu, pēc cietušā pieprasījuma tiesai ir:
1.

jāaizliedz uzturēties konkrētās norādītās vietās un

2.

jānosaka, ka minētajai personai ir jāizvairās no tikšanās un kontaktēšanās ar prasītāju,

ciktāl tas nav pretrunā atbildētāja būtiskajām interesēm.

2) Attiecībā uz pagaidu pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 1. punktu, nav nepieciešams noteikt termiņu to pārsūdzībai (391. panta 2) punkts), ja pagaidu pasākumi ir noteikti uz laiku līdz vienam gadam. Tas pats attiecas uz pagaidu pasākuma pagarināšanu, ja atbildētājs ir pārkāpis pagaidu pasākumā noteikto.

3) Ja pagaidu pasākums saskaņā ar 1. punktu ir noteikts kopā ar pagaidu pasākumu atbilstīgi 382.b panta 1. punktam, mutatis mutandis piemēro 382.b panta 3. punktu un 382.c panta 4. punktu.

4) Tiesa var saskaņā ar 1. punktu noteikto pagaidu pasākumu izpildi uzticēt drošības iestādēm. 382.d panta 4. punktu piemēro mutatis mutandis. Pārējos gadījumos saskaņā ar 1. punktu noteiktos pagaidu pasākumus izpilda saskaņā ar pirmās daļas trešās iedaļas noteikumiem.

Aizsardzība pret iejaukšanos privātajā dzīvē

382.g pants 1. Tiesības uz neiejaukšanos privātajā dzīvē var nodrošināt jo īpaši ar šādiem līdzekļiem:
1.

aizliegumu personiski kontaktēties ar neaizsargāto pusi un tuvoties tai,

2.

aizliegumu kontaktēties telefoniski, vēstuļu un citos veidos,

3.

aizliegumu uzturēties konkrētās norādītās vietās,

4.

aizliegumu nodot un izplatīt neaizsargātās puses persondatus un fotogrāfijas,

5.

aizliegumu pasūtīt preces vai pakalpojumus no trešām personām, izmantojot neaizsargātās puses persondatus,

6.

aizliegumu mudināt trešo personu sazināties ar neaizsargāto pusi.

2) Attiecībā uz pagaidu pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 1.Z.1. līdz 6. punktu, nav nepieciešams noteikt termiņu to pārsūdzībai (391. panta 2) punkts), ja pagaidu pasākumi ir noteikti uz laiku līdz vienam gadam. Tas pats attiecas uz pagaidu pasākuma pagarināšanu, ja atbildētājs ir pārkāpis pagaidu pasākumā noteikto.

3) Tiesa var saskaņā ar 1.Z.1. līdz 3.punktu noteikto pagaidu pasākumu izpildi uzticēt drošības iestādēm. 382.d panta 4. punktu piemēro mutatis mutandis. Pārējos gadījumos pagaidu pasākumus, kas noteikti saskaņā ar 1. punktu, izpilda saskaņā ar pirmās daļas trešās iedaļas noteikumiem.”

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Aizsardzības pasākumus nosaka rajona tiesas (Bezirksgerichte). Retos gadījumos aizsardzības pasākumu var noteikt arī apgabaltiesa (Landesgericht) kā pirmās instances tiesa, ja tajā notiek tiesvedība pamatlietā. Apelācijas procesā aizsardzības pasākumus var noteikt arī apgabaltiesas, kā arī augstākās apgabaltiesas (Oberlandesgerichte) vai Augstākā tiesa (Oberster Gerichtshof) kā apelācijas tiesas.

Rajona tiesas izsniedz arī apliecinājumus par to pieņemtajiem aizsardzības pasākumiem. Ja izņēmuma kārtā aizsardzības pasākumu ir noteikusi apgabaltiesa, augstākā apgabaltiesa vai Augstākā tiesa, tad attiecīgā tiesa ir atbildīga par apliecinājuma izsniegšanu. Par pagaidu pasākuma apliecinājuma izsniegšanu ir atbildīga attiecīgā tiesa, kura pasākumu noteikusi.

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Rajona tiesas. Saskaņā ar Izpildes kodeksa 420. panta 1. punktu tiesa, kurai ir teritoriālā piekritība norīkot ārvalsts aizsardzības pasākuma izpildi Austrijā un lemt par izpildes pieteikumu, pamatojoties uz šādu aizsardzības pasākumu, ir rajona tiesa, kuras vispārējā piekritībā ir strīdi saistībā ar aizsargājamo personu (ko nosaka pēc dzīvesvietas); ja minētā tiesa neatrodas Austrijā, lieta ir piekritīga Vīnes Centra rajona tiesai (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Rajona tiesas ir atbildīgas arī par ārvalstīs noteiktu aizsardzības pasākumu pielāgošanu. Arī šajā gadījumā teritoriālo piekritību nosaka atbilstoši vispārējai piekritībai attiecībā uz strīdiem saistībā ar aizsargājamo personu (ko nosaka pēc dzīvesvietas); ja minētā tiesa neatrodas Austrijā, lieta ir piekritīga Vīnes Centra rajona tiesai (Izpildes kodeksa 420. panta 1. punkts).

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Saskaņā ar Izpildes kodeksa 420. panta 2. punktu pieteikumi par tādu ārvalsts aizsardzības pasākuma atzīšanas noraidīšanu vai izpildi, kuriem nav noteikts termiņš, jāiesniedz rajona tiesā, kura norīkojusi vai apstiprinājusi aizsardzības pasākuma izpildi.

18. pants b) punkts - valodu vai valodas, kurās veikti tulkojumi ir pieņemami, kā minēts 16. panta 1. punktā

Tikai vācu valoda.

Lapa atjaunināta: 06/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.