Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Beļģija

Eiropas pārrobežu procedūras — Eiropas aizsardzības pasākumi civillietās


*jāaizpilda obligāti

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Atbilstoši tās lietas priekšmetam, kurā tiek pieprasīts aizsardzības pasākums, aizsardzības pasākumus var noteikt ģimenes lietu tiesa (tribunal de la famille) vai darba lietu tiesa (tribunal du travail), vai prokuratūra (ministère public), ja pēcpārbaudi veic ģimenes lietu tiesa vai jauniešu tiesa (tribunal de la jeunesse).

Par apliecības izdošanu atbild aizsardzības pasākumu noteikušās tiesas galvenais sekretārs vai attiecīgā gadījumā prokuratūra.

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Tās vietas prokuratūra, kur aizsargātā persona ir/tiks reģistrēta iedzīvotāju reģistrā vai kur šī persona pastāvīgi dzīvo/dzīvos.

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Tās vietas prokuratūra, kur aizsargātā persona ir/tiks reģistrēta iedzīvotāju reģistrā vai kur šī persona pastāvīgi dzīvo/dzīvos. Koriģēšanu var pārsūdzēt pirmās instances tiesā (tribunal de première instance) saskaņā ar 11. panta 5. punktu.

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Pirmās instances tiesa.

18. pants b) punkts - valodu vai valodas, kurās veikti tulkojumi ir pieņemami, kā minēts 16. panta 1. punktā

16. panta 1. punktā minētos tulkojumus pieņem franču, nīderlandiešu un/vai vācu valodā atkarībā no izpildes vietas oficiālajām valodām, kas noteiktas Beļģijas tiesību aktos.

Lapa atjaunināta: 10/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.