Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Iestāde, kas ir kompetenta izdot rīkojumu par aizsardzības pasākumu piemērošanu, ir apgabaltiesa atbilstīgi cietušās puses pastāvīgajai vai pašreizējai adresei. (Likuma par aizsardzību pret vardarbību ģimenē 7. pants).

Regulas (ES) Nr. 606/2013 5. pantā minēto apliecību pēc aizsargātās personas rakstveida pieprasījuma izsniedz tā apgabaltiesa, kas izskatīja lietu. (Likuma par aizsardzību pret vardarbību ģimenē 26. panta 1. punkts).

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Persona, kuras labā kādā Eiropas Savienības dalībvalstī tiek izdots rīkojums par aizsardzības pasākuma piemērošanu, var pieprasīt, lai rīkojumu par aizsardzību Bulgārijas teritorijā izdotu Sofijas pilsētas tiesa. (Likuma par aizsardzību pret vardarbību ģimenē 23. pants).

Šādu pasākumu īstenot kompetentas ir Iekšlietu ministrijai un Prokuratūrai pakļautās iestādes.

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Kompetentā iestāde ir Sofijas pilsētas tiesa.

Tiesa pārbauda, vai pasākumu var īstenot ar Bulgārijas tiesību aktos pieejamajiem līdzekļiem. Ja tas nav iespējams, tiesa izdod rīkojumu par tāda aizvietojoša aizsardzības pasākuma piemērošanu, kas atbilst Bulgārijas tiesību aktiem. (Likuma par aizsardzību pret vardarbību ģimenē 24. panta 2. punkts)

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Aizsardzības pasākuma atzīšanas vai īstenošanas atteikumu pieņem Sofijas pilsētas tiesa pēc personas, kas rada risku, pieprasījuma. (Likuma par aizsardzību pret vardarbību ģimenē 25. pants)

18. pants b) punkts - valodu vai valodas, kurās veikti tulkojumi ir pieņemami, kā minēts 16. panta 1. punktā

Bulgārijā ir noteikta prasība, ka dokumentiem ir jābūt iztulkotiem bulgāru valodā.

Lapa atjaunināta: 10/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.