Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

17. pants - Publiski pieejama informācija

Atbilstoši Likumam par vardarbības ģimenē novēršanu (aizsardzību pret to) (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji) vardarbības ģimenē izdarītājam var piespriest naudas sodu vai brīvības atņemšanas sodu; turklāt papildus aizsardzības pasākumiem, kas noteikti Likumā par likumpārkāpumu novēršanu (Prekršajni zakon), pret vainīgo var vērst šādus aizsardzības pasākumus:

1. obligāti psihosociālie pasākumi;

2. priekšraksts, ar kuru aizliedz vardarbības ģimenē izdarītājam tuvoties vai uzmākties no vardarbības ģimenē cietušajam vai vajāt viņu;

3. izlikšana no kopīgā mājokļa;

4. obligāta ārstēšanās no narkotiku atkarības.

Tiesa var noteikt aizsardzības pasākumus pēc tās personas pieprasījuma, kura ir cietusi no vardarbības ģimenē, kā arī policijas pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas. Iepriekš minētos aizsardzības pasākumus tiesa, pirms tiek sākta tiesvedība par likumpārkāpumu, nosaka pēc cietušā vai cita tiesīga pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma, ja pastāv tieši draudi cietušā vai viņa ģimenes locekļu vai kopīgās mājsaimniecības locekļa drošībai.

Saskaņā ar Kriminālkodeksa (Kazneni zakon) 65. pantu tiesa attiecībā uz likumpārkāpēju var noteikt šādus preventīvus pasākumus: obligāta ārstēšanās psihiatriskā iestādē, obligāta ārstēšanās no narkotiku atkarības, obligāti psihosociālie pasākumi, priekšraksts, ar ko likumpārkāpējam aizliedz veikt konkrētus pienākumus vai darbības, aizliegums likumpārkāpējam vadīt transportlīdzekli, aizliegums tuvoties, uzmākties cietušajam vai vajāt to, izlikšana no kopīgā mājokļa, aizliegums izmantot internetu un uzraudzība pēc tam, kad ir pilnībā izciests brīvības atņemšanas sods.

Saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa (Zakon o kaznenom postupku) 98. pantu tiesa un prokurors vardarbīga nozieguma izdarītājam var noteikt šādus pirmstiesas uzraudzības pasākumus: aizliegums tuvoties konkrētai personai, aizliegums dibināt vai uzturēt kontaktus ar konkrētu personu, aizliegums uzmākties cietušajam vai citai personai vai vajāt viņu un/vai izlikšana no mājokļa.

Saskaņā ar Likuma par likumpārkāpumu novēršanu 130. panta 6. punktu policijas ierēdņi var uz vietas pieņemt pirmstiesas uzraudzības pasākumu, ar kuru aizliedz vardarbības ģimenē izdarītājam apmeklēt konkrētu vietu vai teritoriju, tuvoties konkrētai personai vai dibināt vai uzturēt kontaktus ar konkrētu personu. Šādus pasākumus var noteikt uz termiņu, kas nepārsniedz 8 dienas.

Noteikumi par to, kā īstenot aizsardzības pasākumus, ar kuriem aizliedz vardarbības ģimenē izdarītājam tuvoties vai uzmākties no vardarbības ģimenē cietušajam vai vajāt viņu, un nosaka izlikšanu no kopīgā mājokļa (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis) Nr. 28/19)

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Aizsardzības pasākumus nosaka saskaņā ar Likuma par likumpārkāpumu novēršanu un Likuma par vardarbības ģimenē novēršanu (aizsardzību pret to) noteikumiem.

Rajona tiesas, kurām ir piekritīgas likumpārkāpumu lietas, var noteikt aizsardzības pasākumus pēc tās personas pieprasījuma, kura ir cietusi no vardarbības ģimenē, kā arī policijas pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas.

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Iestādes, kurās var lūgt citā dalībvalstī noteikta aizsardzības pasākuma piemērošanu Horvātijā, ir šādas:

policijas direktorāti, kuru jurisdikcijā atrodas aizsargātās personas pastāvīgā vai pagaidu dzīvesvieta Horvātijas Republikas teritorijā.

Iestādes, kuras ir kompetentas izpildīt šādu pasākumu Horvātijā, ir šādas:

policijas direktorāti, kuru jurisdikcijā atrodas aizsargātās personas pastāvīgā vai pagaidu dzīvesvieta Horvātijas Republikas teritorijā, saskaņā ar 3. pantu Aktā, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 606/2013 (2013. gada 12. jūnijs) par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās (Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima).

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Rajona tiesas, kurām ir piekritīgas likumpārkāpumu lietas, ir kompetentas koriģēt aizsardzības pasākumus atkarībā no aizsargātās personas pastāvīgās vai pagaidu dzīvesvietas Horvātijas Republikas teritorijā, saskaņā ar 4. pantu Aktā, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 606/2013 (2013. gada 12. jūnijs) par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās.

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Tiesas, kurās ir jāiesniedz pieteikums par atzīšanas atteikšanu, ir rajona tiesas, kurām ir piekritīgas likumpārkāpumu lietas atkarībā no aizsargātās personas pastāvīgās vai pagaidu dzīvesvietas Horvātijas Republikas teritorijā, saskaņā ar 5. pantu Aktā, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 606/2013 (2013. gada 12. jūnijs) par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās.

Tiesas, kurās jāiesniedz pieteikums par izpildes atteikumu:

Šī norma nav piemērojama Horvātijā, jo persona, kas rada draudus, arī var rajona tiesā, kurai ir piekritīgas likumpārkāpumu lietas, iesniegt pieteikumu par aizsardzības pasākuma atzīšanas un izpildes atteikumu. Pieteikumu par aizsardzības pasākuma izpildes atteikumu nevar iesniegt kā patstāvīgu tiesiskās aizsardzības līdzekli.

18. pants b) punkts - valodu vai valodas, kurās veikti tulkojumi ir pieņemami, kā minēts 16. panta 1. punktā

Horvātu valoda saskaņā ar 6. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 606/2013 (2013. gada 12. jūnijs) par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās.

Lapa atjaunināta: 14/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.