Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Kipra

Eiropas pārrobežu procedūras — Eiropas aizsardzības pasākumi civillietās


*jāaizpilda obligāti

17. pants - Publiski pieejama informācija

Likuma par tiesām, proti, likuma Nr. 14/60, 32. pantā ir noteikts, ka ikviena tiesa, īstenojot tās jurisdikciju civillietās, var noteikt (pagaidu, nepārtrauktu vai obligātu) tiesas aizliegumu.

Saskaņā ar Likuma par ģimenes lietu tiesām, proti, likuma Nr. 23/90, 16. pantu arī ģimenes lietu tiesām ir tādas pašas pilnvaras.

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Kompetentā tiesa, lai izdotu rīkojumu par aizsardzības pasākumu piemērošanu, ir tā apgabala, kurā pieteicējs dzīvo vai uzturas attiecīgajā laikposmā, apgabaltiesa (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías).

Ja ir strīds, ko regulē saskaņā ar ģimenes tiesībām, kompetentā iestāde ir ģimenes lietu tiesa (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) tajā apgabalā, kur pieteicējs vai atbildētājs dzīvo vai uzturas attiecīgajā laikposmā. Ja strīds attiecas uz nepilngadīgu personu, jurisdikcija ir tā apgabala ģimenes lietu tiesai, kurā nepilngadīgā persona ir atrasta.

Kompetentā iestāde apliecības izsniegšanai ir tā apgabaltiesa vai ģimenes lietu tiesa, kas ir izdevusi rīkojumu par aizsardzības pasākuma piemērošanu.

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Iestāde, kurā var pieprasīt atzīt aizsardzības pasākumu

Visās instancēs kompetentā iestāde ir tā apgabala apgabaltiesa, uz kuru persona, kas rada risku, ir pastāvīgi vai uz laiku pārcēlusies. Ja adrese nav zināma, tad kompetentā iestāde ir Nikosijas apgabaltiesa.

Iestāde, kas ir kompetenta piespiedu kārtā īstenot šādu pasākumu

Visās instancēs kompetentā iestāde ir tā apgabala apgabaltiesa, uz kuru persona, kas rada risku, ir pastāvīgi vai uz laiku pārcēlusies. Ja adrese nav zināma, tad kompetentā iestāde ir Nikosijas apgabaltiesa.

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Visās instancēs kompetentā iestāde ir tā apgabala apgabaltiesa, uz kuru persona, kas rada risku, ir pastāvīgi vai uz laiku pārcēlusies. Ja adrese nav zināma, tad kompetentā iestāde ir Nikosijas apgabaltiesa.

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Tiesa, kurā ir jāiesniedz pieteikums par atzīšanas atteikumu

Tā apgabaltiesa vai ģimenes lietu tiesa, kurā ir lūgts atzīt aizsardzības pasākumu, par kura piemērošanu rīkojumu ir pieņēmusi izcelsmes dalībvalsts.

Attiecīgā gadījumā tiesa, kurā ir jāiesniedz pieteikums par piespiedu īstenošanas atteikumu

Tā apgabaltiesa vai ģimenes lietu tiesa, kurā ir lūgts atzīt aizsardzības pasākumu, par kura piemērošanu rīkojumu ir pieņēmusi izcelsmes dalībvalsts.

18. pants b) punkts - valodu vai valodas, kurās veikti tulkojumi ir pieņemami, kā minēts 16. panta 1. punktā

Dokumenti jāiesniedz grieķu valodā. Tiek pieņemti arī tulkojumi angļu valodā.

Lapa atjaunināta: 16/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.