Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Anglija un Velsa

Saturu nodrošina
Anglija un Velsa

17. pants - Publiski pieejama informācija

Anglijā un Velsā

Izejošie aizsardzības pasākumi (t. i., tie pieteikumi, kas ir pieņemti Apvienotajā Karalistē un ir jāatzīst un jāizpilda citās ES dalībvalstīs)

Jebkura persona, kas iesniedz pieteikumu par tādu vietējo aizsardzības pasākumu, kas ietilpst regulas piemērošanas jomā, (piemēram, pasākumi, kas noteikti tiesas priekšrakstos saskaņā ar 1997. gada Likumu par aizsardzību pret uzmākšanos, vai – ģimenes lietu kontekstā – rīkojumi, kas nosaka aizliegumu uzmākties, rīkojumi par dzīvesvietu un aizsardzības rīkojumi piespiedu laulības gadījumā) vai šādas aizsardzības saņēmējs varēs saskaņā ar šo shēmu iesniegt pieteikumu par aizsardzības pasākuma apliecības saņemšanu tiesā, kas to norīkojusi, lai šo aizsardzību attiecinātu arī uz citu ES dalībvalsti. Anglijā un Velsā šīs tiesas būs:

 • ģimenes lietu tiesa
 • apgabaltiesa
 • Augstā tiesa (gan Ģimenes lietu nodaļa, gan Karalienes palātas nodaļa)
 • miertiesas (kuras var izdot aizsardzības rīkojumus saistībā ar vardarbību ģimenē)
 • Aizsardzības tiesa

Sīkāka informācija par attiecīgajām procedūrām, kas jāievēro saistībā ar šiem pasākumiem, ir izklāstīta tiesību aktos un piemērojamajos Ģimenes lietu procesa noteikumos vai Civilprocesa noteikumos (ĢPN vai CPN), proti, jaunajā ĢPN 38. daļā (FPR Praktiskais norādījums 38A) un jaunajā CPN 74. daļas VI iedaļā.

Palīdzība pieteikuma iesniegšanai ir pieejama jebkurā no šīm tiesām. Tiek izstrādāta arī brošūra, kas būs pieejama tiesu dienesta (HMCTS) tīmekļa vietnē.

Ja nosacījumi ir izpildīti, tiesa izsniedz apliecību noteiktā veidā (vienota visā ES). To izsniedz aizsargātajai personai / pieteikuma iesniedzējam. Aizsargātā persona var arī pieprasīt, lai tiesa tai izsniedz iztulkotu apliecību.

Tiesa paziņo “personai, kas rada apdraudējumu”, ka apliecība ir izdota (un ir piemērojama visā ES). Apliecības izdošanu nevar apstrīdēt, lai gan var tikt iesniegts pieteikums tās labošanai vai atsaukšanai.

Apliecība nozīmē, ka aizsargātās personas aizsardzības pasākumu automātiski atzīst un vajadzības gadījumā izpilda jebkurā citā dalībvalstī (izņemot Dāniju, kurai regula nav saistoša).

Ienākoša aizsardzības pasākuma atzīšana un izpilde (Apvienotajā Karalistē no citas dalībvalsts)

Aizsardzības pasākums, kas izdots citā dalībvalstī, tiek automātiski atzīts bez īpašas procedūras un ir izpildāms bez izpildāmības deklarācijas. Tas nav jāiesniedz tiesā atzīšanai.

Ja aizsargātā persona pieprasa sava aizsardzības pasākuma “faktisko elementu pielāgošanu” (piemēram, jaunas adreses dēļ utt.) un/vai pieprasa pasākuma izpildi, ja ir noticis iespējams pārkāpums, tā var vērsties kādā no šādām Anglijas un Velsas tiesām:

 • ģimenes lietu tiesa;
 • apgabaltiesa;
 • Augstā tiesa (Ģimenes lietu nodaļa).

Šīs tiesas var attiecīgi pielāgot pasākumu (ja tas ir pieprasīts). Persona, kas rada apdraudējumu, tiek informēta par veiktajiem pielāgojumiem (un par sankcijām pārkāpuma gadījumā).

Šīs tiesas var īstenot aizsardzības pasākumu, piemērojot jebkuru no civiltiesiskajām sankcijām, ko tās var piemērot, īstenojot vietējo aizsardzības pasākumu, piemēram, rīkojumu vai priekšrakstu par aizsardzību pret uzmākšanos atbilstoši 1997. gada Likumam par aizsardzību pret uzmākšanos.

Persona, kas rada apdraudējumu, var vērsties kādā no šīm tiesām, lai tā atteiktos atzīt vai izpildīt ienākošo aizsardzības pasākumu, taču ir konkrēti un ierobežoti iemesli, lai tiesa to darītu; pasākumam vajadzētu būt acīmredzami pretrunā sabiedriskajai kārtībai vai nesavienojamam ar iekšzemē pieņemtu lēmumu.

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Anglijā un Velsā

 • ģimenes lietu tiesa
 • apgabaltiesa
 • Augstā tiesa (gan Ģimenes lietu nodaļa, gan Karalienes palātas nodaļa)
 • miertiesas
 • Aizsardzības tiesa

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Anglijā un Velsā

 • ģimenes lietu tiesa;
 • apgabaltiesa;
 • Augstā tiesa (Ģimenes lietu nodaļa).

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Anglijā un Velsā

 • ģimenes lietu tiesa;
 • apgabaltiesa;
 • Augstā tiesa (Ģimenes lietu nodaļa).

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Anglijā un Velsā

 • apgabaltiesa;
 • ģimenes lietu tiesa;
 • Augstā tiesa (Ģimenes lietu nodaļa).

18. pants b) punkts - valodu vai valodas, kurās veikti tulkojumi ir pieņemami, kā minēts 16. panta 1. punktā

Visās jurisdikcijās Apvienotajā Karalistē – angļu valoda

Lapa atjaunināta: 07/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.