Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Francija

Saturu nodrošina
Francija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Francija

Eiropas pārrobežu procedūras — Eiropas aizsardzības pasākumi civillietās


*jāaizpilda obligāti

17. pants - Publiski pieejama informācija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Kopš stājies spēkā 2010. gada 9. jūlija Likums Nr. 2010-769, kurā grozījumi izdarīti ar Likumu Nr. 2014-873 par īstenu vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem, ģimenes lietu tiesnesis var izdot aizsardzības rīkojumu civillietās. Šo pasākumu reglamentē šādi noteikumi:

Aizsardzības rīkojumu izdod šādās situācijās:

 • gadījumos, kad notikusi vardarbība pāra attiecībās,
 • bijušā laulātā, partnera vai faktiskā dzīvesbiedra vardarbības gadījumā,
 • pilngadīgai personai, kurai draud piespiedu laulība.

Runa ir par vardarbību, kas apdraud vienu no partneriem pārī un/vai bērnus. Tiesnesis izdod aizsardzības rīkojumu, ja viņš uzskata, ka ir nopietni iemesli uzskatīt, ka iespējamā vardarbība un briesmas, kurām cietusī puse tikusi pakļauta, ir ticamas.

Ģimenes lietu tiesnesis var izdot aizsardzības rīkojumu neatkarīgi no laulības šķiršanas procedūras un arī tad, ja nenotiek kriminālprocess.

Tiesnesis var lemt par šādiem pasākumiem:

 • aizliegumu tikties ar konkrētām, īpaši norādītām personām un sazināties ar tām,
 • aizliegumu turēt vai nēsāt ieročus,
 • precētiem pāriem – laulāto atsevišķas dzīvesvietas atļauju, norādot, kurš no abiem laulātajiem turpinās dzīvot laulāto kopīgajā mājoklī,
 • faktiskajiem dzīvesbiedriem vai partneriem, kuri ir stājušies civiltiesiskās partnerattiecībās – mājokļa piešķiršanu cietušajai pusei, ja vien nepastāv īpaši apstākļi;
 • aizgādības īstenošanas kārtības noteikšanu un uzturlīdzekļiem bērniem, ieguldījumu bērnu audzināšanā, piedalīšanos ģimenes un kopīgās mājsaimniecības izdevumu segšanā vai materiālo palīdzību partneriem, kuri ir civiltiesiskās partnerattiecībās,
 • atļauju cietušajai pusei neatklāt savu domicilu vai dzīvesvietu un par savu domicilu norādīt sava advokāta vai valsts prokurora adresi,
 • atļauju cietušajai pusei neatklāt savu domicilu vai dzīvesvietu un ikdienas vajadzībām par savu domicilu norādīt kvalificētas juridiskas personas adresi,
 • pagaidu juridiskās palīdzības piešķiršanu cietušajai pusei.

Šiem pasākumiem (jo īpaši aizliegumam uzņemt konkrētas personas, satikties vai sazināties ar tām) ir galvenokārt preventīvs raksturs. Tādējādi tiem var piemērot Regulu Nr. 606/2013.

Tiem ir pagaidu raksturs: tos pieņem uz laiku, kas nepārsniedz 6 mēnešus. Tos var pagarināt, ja pirms minētā termiņa beigām tiek iesniegts pieteikums par laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai aizgādības īstenošanu.

Procedūra

Procedūras vidējais ilgums ir 33 dienas.

Prasības celšana tiesā. Prasītājs var vērsties pie ģimenes lietu tiesneša ar pieteikumu, kas iesniegts vai nosūtīts tiesas kancelejai, vai ar pavēsti. Steidzamos gadījumos prasītājs var iesniegt pieteikumu par pagaidu noregulējumu. Pavēste ir jāizsniedz atbildētājam un prokuratūrai.

Pušu uzaicināšana. Ģimenes lietu tiesnesis uzaicina puses uz tiesas sēdi jebkādā piemērotā veidā.

Tiesas sēde. Tiesvedība notiek mutiski. Puses aizstāvas pašas, taču tām var palīdzēt vai tās var pārstāvēt advokāts.

Paziņošana. Aizsardzības rīkojumu izsniedz (tiesu izpildītājs), ja vien tiesnesis nenolemj, ka to izsniegs tiesas kanceleja ierakstītā vēstulē, lūdzot paziņot par tās saņemšanu, vai pa administratīviem kanāliem, ja pastāv nopietni un nenovēršami draudi tās personas drošībai, uz kuru attiecas aizsardzības rīkojums, vai ja nav citu izsniegšanas līdzekļu.

Tiesnesis lēmumu dara zināmu arī valsts prokuroram, lai nodrošinātu noteikto pasākumu izpildi. Tiesnesis nosūta lēmumu kompetentajiem policijas vai žandarmērijas dienestiem informācijas nolūkā. Turklāt, ja tiesvedībā atklājas, ka ir apdraudēts bērns, tiesnesis pēc tiesas sēdes lietu nodod valsts prokuratūras atbildīgajiem dienestiem (nepilngadīgo lietu prokuratūra).

Reģistrs. Nav īpaša reģistra par pasākumiem, kas pieņemti saistībā ar aizsardzības rīkojumu. Tomēr, ja tiesnesis nosaka aizliegumu atstāt Francijas teritoriju bērnam bez abu vecāku atļaujas, šis aizliegums tiek reģistrēts meklēto personu reģistrā.

Pārsūdzība. Lēmumu var pārsūdzēt 15 dienu laikā pēc tā izsniegšanas. Atbildētājs var arī iesniegt pieteikumu par aizsardzības rīkojuma atcelšanu vai grozīšanu, vai par dažu a rīkojumā noteikto pienākumu pagaidu atlikšanu.

Aizsardzības rīkojuma izpilde.

Aizsardzības rīkojuma ietvaros noteiktie pasākumi ir izpildāmi, proti, tie var stāties spēkā tūlīt pēc sprieduma paziņošanas (pat atbildētāja pārsūdzības gadījumā), vajadzības gadījumā ar tiesībaizsardzības iestāžu palīdzību.

Aizsargātā persona var nodot lietu policijai vai žandarmērijai, ja ir pārkāpts viens vai vairāki ģimenes lietu tiesneša noteiktie pasākumi.

Šo pasākumu neievērošana ir noziedzīgs nodarījums, kas ir sodāms saskaņā ar Kriminālkodeksa 227-4-2. pantu. Par šo nodarījumu paredzēts divu gadu cietumsods un 15 000 EUR naudas sods.

Ja vecāki kopīgi īsteno aizgādību, tiesnesim, kas atļauj cietušajai pusei neatklāt adresi, ir arī jānosaka kārtība, kādā tiek saglabāta saikne starp personu, kas rada apdraudējumu, un bērnu ar trešās personas palīdzību vai nosakot saskarsmes vietu, kā arī jāvienojas par uzturlīdzekļu maksāšanu ar bankas pārskaitījumu.

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Ģimenes lietu tiesnesis nosaka aizsardzības pasākumus un izsniedz 5. pantā paredzētos apliecinājumus.

Teritoriāli kompetentais ģimenes lietu tiesnesis ir:

 • ģimenes lietu tiesnesis ģimenes dzīvesvietā;
 • ja vecāki dzīvo šķirti, ģimenes lietu tiesnesis tā vecāka dzīvesvietā, pie kura parasti dzīvo nepilngadīgie bērni, ja aizgādība tiek īstenota kopīgi, vai tā vecāka dzīvesvietā, kurš īsteno aizgādību viens;
 • citos gadījumos ģimenes lietu tiesnesis tās personas uzturēšanās vietā, kura neierosināja lietu.

Pieprasījums izsniegt apliecinājumu jāiesniedz divos eksemplāros, un tajā precīzi jāapraksta pievienotie dokumenti. Advokāta pārstāvība netiek prasīta Apliecinājuma izdošanas atteikumu var pārsūdzēt vispārējās pirmās instances tiesas priekšsēdētājam, jo šāds pieprasījums nav jāiesniedz ar advokāta starpniecību.

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu, ir policija vai žandarmērija.

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Vispārējās pirmās instances tiesas priekšsēdētājs vai viņa pārstāvis, kas pieņem lēmumus par pagaidu noregulējumu, vajadzības gadījumā koriģē citas valsts aizsardzības pasākumu. Pieteikumu iesniedz ar pavēsti. Ja lietā nepieciešama ātra rīcība, pagaidu noregulējuma tiesnesis var noteikt tiesas sēdes laiku arī svētku dienās vai brīvdienās. Advokāta pārstāvība netiek prasīta

Attiecībā uz teritoriālo jurisdikciju tiek piemērotas judikatūras normas, kas piešķir prioritāti pareizas tiesvedības prasībām. Tāpēc pieteikumu var iesniegt izskatīšanai vispārējās pirmās instances tiesas priekšsēdētājam vietā, kur aizsargātā persona plāno uzturēties vai dzīvot.

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Pieteikumu par atzīšanas vai izpildes atteikumu iesniedz vispārējās pirmās instances tiesas priekšsēdētājam, kas pieņem lēmumus par pagaidu noregulējumu (ņemot vērā attiecīgo lietu, to var deleģēt ģimenes lietu tiesnesim).

Pieteikumu iesniedz ar pavēsti. Ja lietā nepieciešama ātra rīcība, pagaidu noregulējuma tiesnesis var noteikt tiesas sēdes laiku arī svētku dienās vai brīvdienās. Advokāta pārstāvība netiek prasīta

Attiecībā uz teritoriālo jurisdikciju tiek piemērotas judikatūras normas, kas piešķir prioritāti pareizas tiesvedības prasībām. Tāpēc pieteikumu var iesniegt izskatīšanai vispārējās pirmās instances tiesas priekšsēdētājam vietā, kur aizsargātā persona plāno uzturēties vai dzīvot.

Lapa atjaunināta: 28/06/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.