Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Gibraltārs

Saturu nodrošina
Gibraltārs

17. pants - Publiski pieejama informācija

Gibraltārā:

Izejošie aizsardzības pasākumi (t. i., tie pieteikumi, kas ir pieņemti Apvienotajā Karalistē un ir jāatzīst un jāizpilda citās ES dalībvalstīs)

Jebkurš regulas piemērošanas jomā ietilpstoša vietējā aizsardzības pasākuma pieteikuma iesniedzējs (vai aizsardzības saņēmējs) varēs saskaņā ar šo shēmu iesniegt pieteikumu par aizsardzības pasākuma apliecības saņemšanu tiesā, kas to norīkojusi, lai šo aizsardzību attiecinātu arī uz citu ES dalībvalsti .

Gibraltārā ES apliecība būs pieejama Gibraltāra Augstākajā tiesā, piemērojamie tiesību akti ir: 2015. gada noteikumi par aizsardzības pasākumu atzīšanu un Civilprocesa noteikumi, kas piemērojami gan civillietu, gan ģimenes lietu tiesvedībai. Ja nosacījumi ir izpildīti, Gibraltāra Augstākā tiesa aizsargājamai personai izsniedz paredzēto apliecību vienotā ES formātā un par to paziņo “personai, kas rada apdraudējumu”.

Ja nosacījumi ir izpildīti, tiesa izsniedz apliecību noteiktā veidā (vienota visā ES). To izsniedz aizsargātajai personai/pieteikuma iesniedzējam. Aizsargātā persona var arī pieprasīt, lai tiesa tai izsniedz iztulkotu apliecību.

Tiesa paziņo “personai, kas rada apdraudējumu”, ka apliecība ir izdota (un ir piemērojama visā ES). Apliecības izdošanu nevar apstrīdēt, lai gan var tikt iesniegts pieteikums tās labošanai vai atsaukšanai.

Apliecība nozīmē, ka aizsargātās personas aizsardzības pasākumu automātiski atzīst un vajadzības gadījumā izpilda jebkurā citā dalībvalstī (izņemot Dāniju, kurai regula nav saistoša).

Ienākoša aizsardzības pasākuma atzīšana un izpilde (Apvienotajā Karalistē no citas dalībvalsts)

Aizsardzības pasākums, kas izdots citā dalībvalstī, tiek automātiski atzīts bez īpašas procedūras un ir izpildāms bez izpildāmības pasludināšanas. Tas nav jāiesniedz tiesā atzīšanai.

Gibraltārā ES aizsardzības rīkojumam ir tāds pats spēks un ietekme kā Augstākās tiesas rīkojumam; tas ir automātiski atzīts un tieši izpildāms. Ja Augstākajā tiesā ir iesniegts pieteikums grozīt ES aizsardzības rīkojumu, Augstākā tiesa var attiecīgi pielāgot pasākumu, un Augstākā tiesa informēs “personu, kas rada risku” par šādām izmaiņām.

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Gibraltārā:

  • Augstākā tiesa

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Gibraltārā:

  • Augstākā tiesa

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Gibraltārā:

  • Augstākā tiesa

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Gibraltārā:

  • Augstākā tiesa
Lapa atjaunināta: 13/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.