Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Itālija

Eiropas pārrobežu procedūras — Eiropas aizsardzības pasākumi civillietās


*jāaizpilda obligāti

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem aizsargātās personas dzīvesvietas tiesa ir kompetenta izdot rīkojumu par aizsardzības pasākumu piemērošanu un arī izsniegt 5. pantā minētās apliecības.

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Citā dalībvalstī izdotu rīkojumu par aizsardzības pasākumu piemērošanu prasa piemērot un vajadzības gadījumā piespiedu kārtā izpildīt aizsargājamās personas dzīvesvietas, pastāvīgās dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas (pieprasījuma iesniegšanas laikā) tiesas uzraudzībā.

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Aizsargājamās personas dzīvesvietas, pastāvīgās dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas tiesa ir kompetenta veikt aizsardzības pasākumu pielāgošanu saskaņā ar 11. panta 1. punktu.

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Tā pati tiesa, kas iii) punktā.

18. pants b) punkts - valodu vai valodas, kurās veikti tulkojumi ir pieņemami, kā minēts 16. panta 1. punktā

Itāliešu valodā.

Lapa atjaunināta: 01/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.