Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Latvija

Eiropas pārrobežu procedūras — Eiropas aizsardzības pasākumi civillietās


*jāaizpilda obligāti

17. pants - Publiski pieejama informācija

Noteikumi un kārtība par aizsardzības pasākumiem civillietās regulēti Civilprocesa likumā.

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Iestādes, kuru kompetencē Latvijas Republikā ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības, ir rajona (pilsētas) tiesas (Civilprocesa likuma 541.1 panta 4.5 daļa).

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Iestādes, kuru kompetencē ir izpildīt citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu, ir rajona (pilsētas) tiesas pēc nolēmuma izpildīšanas vietas vai arī pēc atbildētāja deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav - pēc atbildētāja dzīvesvietas vai juridiskās adreses (Civilprocesa likuma 651.3 panta pirmā daļa).

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aiszrdazības pasākumus, ir tās pašas rajona (pilsētas) tiesas, kuru kompetencē ir izpildīt šādus pasākumus (Civilprocesa likuma 651.5 panta otrā daļa).

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Rajona (pilsētas) tiesas, kuru darbības teritorijā veicama ar ārvalsts tiesas nolēmumu noteiktā aizsardzības pasākuma izpildes kontrole (Civilprocesa likuma 644.3 panta 4.3 daļa).

18. pants b) punkts - valodu vai valodas, kurās veikti tulkojumi ir pieņemami, kā minēts 16. panta 1. punktā

Jebkuru transliterāciju vai tulkojumu, kas nepieciešams saskaņā ar šo regulu, veic Latvijas Republikas oficiālajā valodā, proti, latviešu valodā.

Lapa atjaunināta: 11/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.