Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Lietuva

Eiropas pārrobežu procedūras — Eiropas aizsardzības pasākumi civillietās


*jāaizpilda obligāti

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Lietuvā rīkojumu par aizsardzības pasākumu, uz kuriem attiecas šīs regulas darbības joma, piemērošanu izdod tiesas. Regulas 5. pantā minētās apliecības izsniedz tā tiesa, kas ir izdevusi rīkojumu par aizsardzības pasākuma piemērošanu.

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Lietuvā tiesu izpildītāju kompetencē ietilpst aizsardzības pasākumu, uz kuriem attiecas šīs regulas darbības joma, piespiedu īstenošana. Ja tiesu izpildītājiem tiek traucēts piespiedu kārtā īstenot aizsardzības pasākumus, uz kuriem attiecas šīs regulas darbības joma, viņiem ir vispārējas tiesības lūgt policijai šos traucēkļus novērst.

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Tiesu izpildītāji, kas piespiedu kārtā īsteno aizsardzības pasākumu, koriģē aizsardzības pasākumus, uz kuriem attiecas šīs regulas darbības joma, atbilstīgi 11. panta 1. punktam.

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Pieteikumus par atzīšanas atteikumu vai attiecīgā gadījumā par aizsardzības pasākuma piespiedu īstenošanu iesniedz Lietuvas Apelācijas tiesā.

18. pants b) punkts - valodu vai valodas, kurās veikti tulkojumi ir pieņemami, kā minēts 16. panta 1. punktā

Visām transliterācijām vai tulkojumiem, kas saskaņā ar regulu nepieciešami iesniegšanai Lietuvas kompetentajās iestādēs, ir jābūt Lietuvas Republikas oficiālajā valodā, t. i., lietuviešu valodā.

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.