Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Luksemburga

Saturu nodrošina
Luksemburga

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus:

valsts prokurors (Le Procureur d’Etat) (saskaņā ar grozīto 2003. gada 8. septembra likumu par vardarbību ģimenē) un apgabaltiesas priekšsēdētājs (Président du Tribunal d’Arrondissement) (saskaņā ar jaunā Civilprocesa kodeksa 1017.-1. līdz 1017.-12. pantu)

Iestādes, kuru kompetencē ir izdot apliecības:

valsts prokurors (saskaņā ar grozīto 2003. gada 8. septembra likumu par vardarbību ģimenē) un apgabaltiesas priekšsēdētājs (saskaņā ar jaunā Civilprocesa kodeksa 1017.-1. līdz 1017.-12. pantu).

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu:

valsts prokurors un – attiecībā uz naudas soda maksājumiem – apgabaltiesas priekšsēdētājs.

Iestādes, kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu:

valsts prokurors un – attiecībā uz naudas soda maksājumiem – apgabaltiesas priekšsēdētājs.

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Iestāde, kuras kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu:

apgabaltiesas priekšsēdētājs, kurš jautājumu izskata kā lietu par pagaidu noregulējumu

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Pieteikums par atzīšanas atteikšanu saskaņā ar 13. pantu ir jāiesniedz apgabaltiesas priekšsēdētājam, kurš to izskata, kā lietu par pagaidu noregulējumu

Pieteikums par izpildes atteikšanu saskaņā ar 13. pantu ir jāiesniedz apgabaltiesas priekšsēdētājam, kurš to izskata kā lietu par pagaidu noregulējumu.

18. pants b) punkts - valodu vai valodas, kurās veikti tulkojumi ir pieņemami, kā minēts 16. panta 1. punktā

Luksemburgā ir pieņemama franču un vācu valoda.

Lapa atjaunināta: 14/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.