Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

17. pants - Publiski pieejama informācija

Cietušajām personām, kas vēlas, lai Nīderlandē tiktu izdots rīkojums par aizsardzības pasākuma piemērošanu, ir jāierosina tiesvedība civillietā (pagaidu noregulējuma tiesvedība (kort geding)). Tas ir jādara ar jurista starpniecību, kas sniegs informāciju par kārtību, kāda ir jāievēro, un piedalīsies tiesvedībā cietušās personas vārdā.

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Tiesas, kuru kompetencē ietilpst rīkojuma izdošana par aizsardzības pasākuma piemērošanu: tiesas PDF (167 Kb) nl

Ja rīkojums par aizsardzības pasākuma piemērošanu ir izdots, pamatojoties uz Likumu par pagaidu ierobežojošiem rīkojumiem (Wet tijdelijk huisverbod):
tās vietas pašvaldības vadītājs, kurā pagaidu ierobežojošais rīkojums ir jāpiemēro.

Apliecību var izsniegt tā pati iestāde, kas ir izdevusi rīkojumu par aizsardzības pasākuma piemērošanu.

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

•             Tiesu izpildītājs (deurwaarder)

•             Ja rīkojums par aizsardzības pasākuma piemērošanu ir izdots, pamatojoties uz Likumu par pagaidu ierobežojošiem rīkojumiem: policija.

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (tiesnesis, kas Hāgas apgabaltiesā izskata pieteikumus attiecībā uz pagaidu noregulējumiem)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (Hāgas apgabaltiesa)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

18. pants b) punkts - valodu vai valodas, kurās veikti tulkojumi ir pieņemami, kā minēts 16. panta 1. punktā

Holandiešu valodā

Lapa atjaunināta: 11/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.