Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Ziemeļīrija

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

17. pants - Publiski pieejama informācija

Ziemeļīrijā

Izejošie aizsardzības pasākumi (t. i., tie pieteikumi, kas ir pieņemti Apvienotajā Karalistē un ir jāatzīst un jāizpilda citās ES dalībvalstīs)

Jebkurš regulas piemērošanas jomā ietilpstoša vietējā aizsardzības pasākuma pieteikuma iesniedzējs (vai aizsardzības saņēmējs) varēs saskaņā ar šo shēmu iesniegt pieteikumu par aizsardzības pasākuma apliecības saņemšanu tiesā, kas to norīkojusi, lai šo aizsardzību attiecinātu arī uz citu ES dalībvalsti. Ziemeļīrijā šīs tiesas ir:

 • Rajona tiesa
 • Augstā tiesa
 • Miertiesa

Ja nosacījumi ir izpildīti, tiesa izsniedz apliecību noteiktā veidā (vienota visā ES). To izsniedz aizsargātajai personai/pieteikuma iesniedzējam. Aizsargātā persona var arī pieprasīt, lai tiesa tai izsniedz iztulkotu apliecību.

Tiesa paziņo “personai, kas rada apdraudējumu”, ka apliecība ir izdota (un ir piemērojama visā ES). Apliecības izdošanu nevar apstrīdēt, lai gan var tikt iesniegts pieteikums tās labošanai vai atsaukšanai.

Apliecība nozīmē, ka aizsargātās personas aizsardzības pasākumu automātiski atzīst un vajadzības gadījumā izpilda jebkurā citā dalībvalstī (izņemot Dāniju, kurai regula nav saistoša).

ES apliecība pēc pieteikuma ir pieejama tiesā, kura lēmusi par vietējo aizsardzības pasākumu.

Ienākoša (Apvienotajā Karalistē no citas dalībvalsts) aizsardzības pasākuma atzīšana un izpilde

Aizsardzības pasākums, kas izdots citā dalībvalstī, tiek automātiski atzīts bez īpašas procedūras un ir izpildāms bez izpildāmības pasludināšanas. Tas nav jāiesniedz tiesā atzīšanai.

Ja aizsargātā persona pieprasa sava aizsardzības pasākuma “faktisko elementu pielāgošanu” (piemēram, jaunu adresi) un/vai pieprasa pasākuma izpildi, ja ir bijis iespējams pārkāpums, tā var vērsties kādā no šādām Ziemeļīrijas tiesām:

 • Rajona tiesā,
 • Augstā tiesā.

Šīs tiesas var attiecīgi pielāgot pasākumu (ja tas ir pieprasīts). Persona, kas rada apdraudējumu, tiek informēta par veiktajiem pielāgojumiem (un par sankcijām pārkāpuma gadījumā).  Šīs tiesas var īstenot aizsardzības pasākumu, piemērojot jebkuru no civiltiesiskajām sankcijām, ko tās var piemērot, īstenojot vietējo aizsardzības pasākumu, piemēram, rīkojumu vai priekšrakstu par aizsardzību pret uzmākšanos atbilstoši 1997. gada Rīkojumu par aizsardzību pret uzmākšanos (Ziemeļīrija).

Persona, kas rada apdraudējumu var vērsties kādā no šīm tiesām, lai tā atteiktos atzīt vai izpildīt ienākošo aizsardzības pasākumu, taču ir konkrēti un ierobežoti iemesli, lai tiesa to darītu; pasākumam vajadzētu būt acīmredzami pretrunā sabiedriskajai kārtībai vai nesavienojamam ar iekšzemē pieņemtu lēmumu.

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Ziemeļīrijā

 • Augstā tiesa
 • Rajona tiesa
 • Miertiesa

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Ziemeļīrijā

 • Augstā tiesa
 • Rajona tiesa

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Ziemeļīrijā

 • Augstā tiesa
 • Rajona tiesa

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Ziemeļīrijā

 • Augstā tiesa
 • Rajona tiesa

18. pants b) punkts - valodu vai valodas, kurās veikti tulkojumi ir pieņemami, kā minēts 16. panta 1. punktā

Visās jurisdikcijās Apvienotajā Karalistē – angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 09/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.