Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Portugāle

Eiropas pārrobežu procedūras — Eiropas aizsardzības pasākumi civillietās


*jāaizpilda obligāti

17. pants - Publiski pieejama informācija

Portugāles tiesību sistēmā aizsardzības pasākumiem būtībā ir krimināltiesisks raksturs, un tie ir paredzēti Kriminālkodeksā, Kriminālprocesa kodeksā un 2009. gada 16. septembra Likumā Nr. 112/2009, ar ko nosaka tiesisko regulējumu, kas piemērojams vardarbības ģimenē novēršanai, tajā cietušo personu aizsardzībai un palīdzībai tām.

Tomēr civiltiesību jomā ir iespējams noteikt aizsardzības pasākumus ar vispārējiem personas tiesību aizsardzības līdzekļiem. Proti, Civilkodeksa 70. panta 2. punktā ir paredzēts, ka “neatkarīgi no attiecīgās civiltiesiskās atbildības apdraudētā vai aizskartā persona var lūgt veikt atbilstoši lietas apstākļiem nepieciešamos pasākumus minēto draudu novēršanai vai jau nodarīta kaitējuma seku mazināšanai.”

Tādējādi civilprocesuālajās tiesībās ir paredzēta atbilstīgu pasākumu pieņemšana, lai novērstu jebkādus nelikumīgus un tiešus draudus cilvēkam kā fiziskai vai juridiskai personai, vai mazinātu vai izbeigtu jau nodarīta kaitējuma sekas (Civilprocesa kodeksa 878. pants).

Civilprocesa kodeksa 879. un 880. pantā ir reglamentēti daži šāda procesa procesuālie aspekti. Rezumējot iepriekš teikto, civilprocesuālajās tiesībās ir paredzēts, ka gadījumā, ja prasība par aizsardzības pasākumu pieņemšanu tiek apmierināta, tiesa nosaka konkrēto rīcību attiecībā uz atbildētāju un, attiecīgā gadījumā, izpildes termiņu, kā arī naudas sodu, kas maksājams par katru kavējuma dienu vai par katru pārkāpumu, atkarībā no lietas apstākļiem.

Tāpat ir paredzēta iespēja izdot pagaidu lēmumu, kas nav pārsūdzams un kas vēlāk attiecīgajā procesā var tikt grozīts vai apstiprināts, ja prasītāja iesniegto pierādījumu pārbaude ļauj atzīt nenovēršama un neatgriezeniska kaitējuma iespējamību fiziskai vai juridiskai personai, vai arī ja:

a) tiesa nevar gūt drošu pārliecību par draudu esamību, apjomu vai intensitāti vai kaitējuma nodarīšanu;

b) īpašas steidzamības attaisnotu iemeslu dēļ ir nepieciešams pieņemt aizsardzības pasākumus bez pretējās puses uzklausīšanas.

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Portugāles iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu, ir vispārējās jurisdikcijas tiesas vai kompetentās pirmās instances tiesas vietējā civillietu tiesu palāta. Šā pasākuma īstenošana ir to pašu iestāžu kompetencē.

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Portugāles iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu, ir vispārējās jurisdikcijas tiesas vai kompetentās pirmās instances tiesas vietējā civillietu tiesu palāta.

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Portugāles kompetentās iestādes aizsardzības pasākumu koriģēšanai saskaņā ar 11. panta 1. punktu ir vispārējās jurisdikcijas tiesas vai kompetentās pirmās instances tiesas vietējā civillietu tiesu palāta.

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas atteikumu un attiecīgā gadījumā izpildi, ir vispārējās jurisdikcijas tiesas vai kompetentās pirmās instances tiesas vietējā civillietu tiesu palāta.

18. pants b) punkts - valodu vai valodas, kurās veikti tulkojumi ir pieņemami, kā minēts 16. panta 1. punktā

Valoda, kurā pieņem 16. panta 1. punktā minētos tulkojumus, ir portugāļu valoda.

Lapa atjaunināta: 21/02/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.