Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

17. pants - Publiski pieejama informācija

Likums Nr. 217/2003 par vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, pārpublicētā versija

Pagaidu aizsardzības rīkojums

Pagaidu aizsardzības rīkojumus izdod policija, ja konstatē nenovēršamu risku, ka vardarbība ģimenē var apdraudēt personas dzīvību, fizisko neaizskaramību vai brīvību. Policijai ir tiesības iegūt pierādījumus, lai pārbaudītu sūdzības, noskaidrotu patiesību un rastu risinājumu.

Rīkojumā norādīts izdošanas datums, laiks un vieta; uzvārds, vārds, ieņemamais amats un policijas vienība, kurai piederīgs policijas darbinieks, kas izdevis rīkojumu; informācija, kas skaidri raksturo agresora un cietušā identitāti; rīkojuma izdošanu pamatojošo faktu apraksts un norāde par pierādījumiem; juridiskais pamats; datums un laiks, kad sākas un beidzas aizsardzības pasākumu piemērošana; tiesības apstrīdēt rīkojumu, šo tiesību izmantošanas termiņš un tiesa, kurā var iesniegt pārsūdzību.

Aizsardzības rīkojumu paraksta policijas darbinieks, kas to izdod.

Pagaidu aizsardzības rīkojums nosaka aizsardzības pasākumus, kas paredzēti konstatētā nenovēršamā riska samazināšanai: agresora pagaidu izlikšana; cietušā droša atgriešanās kopīgajā mājoklī; pienākums agresoram saglabāt noteiktu minimālo attālumu no cietušā; pienākums agresoram pastāvīgi nēsāt elektroniskās uzraudzības aproci; agresora pienākums nodot visus ieročus policijai.

Agresoram uzliktie pienākumi un aizliegumi stājas spēkā tūlīt pēc to izdošanas bez iepriekšēja brīdinājuma vai termiņa. Par aizsardzības rīkojumu paziņo agresoram un cietušajam. Policijas vienība, kurā strādā policijas darbinieks, kas izsniedz rīkojumu, iesniedz to tās kompetentās tiesas prokuratūrā, kuras jurisdikcijā rīkojums tika izdots. Kompetentās prokuratūras prokurors lemj par nepieciešamību saglabāt policijas iestādes noteiktos aizsardzības pasākumus.

Rīkojumu var apstrīdēt kompetentajā tiesā.

Aizsardzības rīkojums

Persona, kuras dzīvību, fizisko vai garīgo neaizskaramību vai brīvību apdraud vardarbības akts, var vērsties tiesā ar lūgumu izdot aizsardzības rīkojumu, kurā provizoriski nosaka: agresora pagaidu izlikšanu; cietušā drošu atgriešanos laulāto kopīgajā mājoklī; agresora lietošanas tiesību ierobežošanu attiecībā uz daļu no mājokļa; cietušā izmitināšanu/ievietošanu palīdzības centrā; pienākumu agresoram saglabāt noteiktu minimālo attālumu no cietušā; aizliegumu agresoram apmeklēt konkrētus apvidus vai norādītās vietas; pienākumu agresoram nēsāt elektroniskās uzraudzības aproci; aizliegumu agresoram jebkādā veidā sazināties ar cietušo; agresora pienākumu nodot visus ieročus policijai. aizbildnības nodibināšanu un dzīvesvietas deklarēšanu nepilngadīgiem bērniem.

Pasākumu ilgumu nosaka tiesnesis, taču tas nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus, skaitot no rīkojuma izdošanas dienas. Pieteikumi ir tās tiesas kompetencē, kuras jurisdikcijā ir cietušā dzīvesvieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta.

Pieteikumu sagatavo, izmantojot standarta veidlapu Word (31 Kb) ro, un par tā iesniegšanu netiek piemērota tiesas nodeva.

Aizsardzības rīkojums ir izpildāms. Nolēmums tiek izpildīts bez iepriekšēja brīdinājuma vai termiņa. Rīkojuma ievērošana ir obligāta arī aizsargātajai personai.

Nolēmuma pieņemšanas dienā tā rezolutīvās daļas kopija tiek nosūtīta tām Rumānijas policijas vienībām, kuru jurisdikcijā atrodas cietušā un agresora mājoklis. Rīkojumu nekavējoties izpilda policija, vai arī tā izpilde tiek nodrošināta policijas uzraudzībā.

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Saskaņā ar 28. pantu pārpublicētajā Likumā Nr. 217/2003 par vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu policijas darbinieki, kuri, pildot savus pienākumus, konstatē nenovēršamu risku, ka vardarbība ģimenē var apdraudēt personas dzīvību, fizisko neaizskaramību vai brīvību, var izdot pagaidu aizsardzības rīkojumu, lai mazinātu šo risku.

Saskaņā ar 40. pantu pārpublicētajā Likumā Nr. 217/2003 par vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu iestādes, kas ir kompetentas izsniegt aizsardzības rīkojumus, ir apgabaltiesas, kuru jurisdikcijā ir cietušo pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta.

Saskaņā ar I/5. panta 3. punktu Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas nepieciešami, lai īstenotu noteiktas Kopienas regulas no datuma, kad Rumānija pievienojās ES, kas apstiprināts ar grozīto Likumu Nr. 191/2007, tiesas lemj par pieteikumiem apliecinošu dokumentu izsniegšanai slēgtā sēdē bez pušu klātbūtnes.

Lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu nevar pārsūdzēt. Lēmumu par pieteikuma noraidīšanu var pārsūdzēt tikai piecu dienu laikā pēc tā paziņošanas.

Apliecinošs dokuments tiek izsniegts aizsargājamai personai, un tā kopija tiek nosūtīta personai, kas rada draudus, un tā tiek informēta, ka šādi apstiprinātais aizsardzības pasākums ir atzīts un izpildāms visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Saskaņā ar 32. pantu un 46. panta 2. punktu pārpublicētajā Likumā Nr. 217/2003 par vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu atkārtoti publicētu pagaidu aizsardzības rīkojumu vai aizsardzības rīkojumu nekavējoties izpilda policija vai, attiecīgā gadījumā, tas tiek izpildīts policijas uzraudzībā.

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Saskaņā ar I/5. panta 8. punktu Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas nepieciešami, lai īstenotu noteiktas Kopienas regulas no datuma, kad Rumānija pievienojās ES, kas apstiprināts ar grozījumiem Likumā Nr. 191/2007, lai izpildītu citā Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemtu spriedumu, ar kuru nosaka aizsardzības pasākumus, kuri nav zināmi vai atšķiras no tiem, kas paredzēti Rumānijas tiesību aktos, kompetentās Rumānijas tiesas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 606/2013 11. pantu pielāgos aizsardzības pasākumu faktiskos elementus tā, lai tie būtu izpildāmi Rumānijā saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem, un izdos rīkojumu par tādu pasākumu veikšanu, kuriem ir līdzvērtīga iedarbība, mērķi un intereses. Rumānijas tiesas pieņemta pasākuma ietekme nedrīkst pārsniegt izcelsmes dalībvalsts tiesību aktos paredzēto ietekmi, ja pasākums paredzēts spriedumā, ko pieņēmusi izcelsmes dalībvalsts tiesa.

Pielāgošana tiek veikta ex officio vai pēc attiecīgās puses pieprasījuma, lemjot par pieteikumiem pasludināt piespiedu izpildāmību vai atteikt sprieduma atzīšanu vai sprieduma piespiedu izpildi, vai pamata lietā.

Kompetentā tiesa ir apgabaltiesa.

Ja tiesa atzīst, ka pielāgošana ir nepieciešama, tā pieprasa izsaukt puses. Prokurora dalība ir obligāta.

Spriedumu, kurā tiesa ir pielāgojusi citā dalībvalstī pieņemtu spriedumu, var pārsūdzēt desmit dienu laikā pēc tā paziņošanas. Par pārsūdzību pieņemto spriedumu nevar pārsūdzēt.

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Saskaņā ar I/5. panta 1. punktu Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas nepieciešami, lai īstenotu noteiktas Kopienas regulas no datuma, kad Rumānija pievienojās ES, kas apstiprināts ar grozījumiem Likumā Nr. 191/2007, pieteikumi atteikt sprieduma atzīšanu un pieteikumi atteikt tādu spriedumu piespiedu izpildi Rumānijā, kas tika pieņemti citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ietilpst apgabaltiesu kompetencē saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 606/2013.

Lapa atjaunināta: 16/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.