Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

17. pants - Publiski pieejama informācija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Pagaidu aizsardzības rīkojums

Pagaidu aizsardzības rīkojumu izdod policijas darbinieks, kurš, pamatojoties uz faktu novērtējumu, konstatē, ka pastāv risks. Policists izdos pagaidu aizsardzības rīkojumu, ja būs izpildīti attiecīgie nosacījumi. Ja nosacījumi nav izpildīti, attiecīgajiem policijas darbiniekiem ir pienākums informēt cietušos par iespēju iesniegt pieteikumu pagaidu aizsardzības rīkojuma izdošanai. Rīkojuma izdošana neizslēdz preventīvu pasākumu veikšanu saskaņā ar Kriminālkodeksu.

Lai pārbaudītu sūdzības, policistiem ir tiesības iegūt pierādījumus un iekļūt mājoklī bez attiecīgās personas piekrišanas. Policisti var izmantot spēku un aprīkojumu piemērotā un samērīgā veidā, lai iekļūtu īpašumā.

Pagaidu aizsardzības rīkojumā norādīts: izdošanas datums, laiks un vieta; vārds(-i), uzvārds(-i), ieņemamais amats un policijas vienība; agresora identitāte; cietušā identitāte; situācijas fakti un pierādījumi; rīkojuma izdošanas juridiskais pamats; datums un laiks, kad sākas un beidzas pasākumu piemērošana; tiesības apstrīdēt rīkojumu, šo tiesību izmantošanas termiņš un tiesa, kurā var iesniegt pārsūdzību.

Pagaidu aizsardzības rīkojums uz piecām dienām nosaka vienu vai vairākus šādus pieejamos aizsardzības pasākumus (pienākumus vai aizliegumus), kas paredzēti konstatētā riska samazināšanai: agresora izlikšana; cietušā droša atgriešanās; pienākums agresoram saglabāt noteiktu minimālo attālumu no upura; pienākums agresoram nēsāt elektroniskās uzraudzības aproci; jebkādu ieroču nodošana.

Agresoram uzliktie pienākumi un aizliegumi stājas spēkā tūlīt pēc to izdošanas bez iepriekšēja brīdinājuma vai termiņa. Piecu dienu periods tiek aprēķināts, pamatojoties uz stundu skaitu, un sākas ar rīkojuma izdošanas brīdi.

Rīkojuma kopija vai dublikāts tiks izdots pret parakstu agresoram un cietušajam izsniegšanas vietā uzreiz pēc izsniegšanas.

24 stundu laikā pēc rīkojuma izdošanas policijas vienība, kurā strādā policijas darbinieks, kas izsniedz rīkojumu, iesniedz to tās kompetentās tiesas prokuratūrā, kuras jurisdikcijā rīkojums tika izdots.

Pagaidu aizsardzības rīkojums tiks nosūtīts kompetentajai prokuratūrai. Par nepieciešamību turpināt pasākumus prokurors izlems 48 stundu laikā pēc rīkojuma izdošanas, vajadzības gadījumā apstiprinot šādu nepieciešamību. Ja izrādīsies, ka pasākumus turpināt nav nepieciešams, prokurors var izdot rīkojumu par to pārtraukšanu un attiecīgi informēt iesniedzēju policijas nodaļu, kas pēc tam organizē attiecīgo personu informēšanu. Ja tiek apstiprināta nepieciešamība turpināt pasākumus, prokurors iesniedz rīkojumu kompetentajai tiesai, kuras jurisdikcijā tas tika izdots, kopā ar lūgumu izdot rīkojumu. Pēc rīkojuma iesniegšanas tā sākotnējais termiņš tiek pagarināts uz tik ilgu laiku, kas nepieciešams, lai pabeigtu tiesas lēmuma izdošanas procedūru.

Rīkojumu var pārsūdzēt kompetentajā tiesā 48 stundu laikā pēc tā paziņošanas. Ieinteresētās personas tiek uzaicinātas uz pārsūdzības izskatīšanas sēdi. Pārsūdzība tiek izskatīta steidzamā kārta – bet ne vēlāk kā līdz pagaidu aizsardzības rīkojuma termiņa beigām – slēgtā sēdē, uzaicinot ierasties izdevēju iestādi. Prokurora dalība ir obligāta. Apelācijas nolēmums ir galīgs.

Aizsardzības rīkojums

Lai novērstu briesmas, cietušais var lūgt tiesu izdot aizsardzības rīkojumu, kas paredz: agresora izlikšanu no mājokļa; lai cietušajam būtu iespējams droši atgriezties mājoklī; agresora lietošanas tiesību ierobežošanu attiecībā uz daļu no mājokļa; cietušā izmitināšanu/ievietošanu palīdzības centrā; agresora pienākumu saglabāt noteiktu minimālo attālumu no cietušā; aizliegumu agresoram apmeklēt konkrētus apvidus vai norādītās vietas; agresora pienākumu pastāvīgi valkā elektroniskās uzraudzības aproci; aizliegumu agresoram jebkādā veidā sazināties ar cietušo; agresora pienākumu nodot visus ieročus policijai; aizbildnības nodibināšanu un dzīvesvietas deklarēšanu nepilngadīgiem bērniem.

Tiesa var likt agresoram apmeklēt psiholoģiskas konsultācijas/psihoterapeitu vai piedalīties palīdzības programmā, un var ieteikt/pieprasīt uzņemšanu specializētā iestādē.

Tiesa var izdot rīkojumu par pasākumiem, kas jāveic, lai uzraudzītu aizsardzības rīkojuma ievērošanu un novērstu tā pārkāpšanu: regulāra ziņošana policijas iecirknim, kas atbild par rīkojuma izpildes uzraudzību; paziņošana par jaunu adresi izlikšanas gadījumā; regulāras un/vai nepaziņotas agresora atrašanās vietas pārbaudes.

Nolēmuma rezolutīvajā daļā būs iekļauts noteikums, ka šo pasākumu neievērošana ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu.

Aizsardzības rīkojumā paredzēto pasākumu ilgumu nosaka tiesnesis, taču tas nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus, skaitot no rīkojuma izdošanas dienas.

Pieteikumi par aizsardzības rīkojuma izdošanu ir tās tiesas kompetencē, kuras jurisdikcijā ir cietušā dzīvesvieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta. Iesniegumu par aizsardzības rīkojuma izdošanu cietušais var iesniegt personīgi vai ar likumīgā pārstāvja starpniecību, vai cietušā vārdā arī ar prokurora, attiecīgās iestādes pārstāvja vai sociālo pakalpojumu sniedzēja pārstāvja starpniecību.

Pieteikumu sagatavo, izmantojot standarta veidlapu Word (31 Kb) ro, un par tā iesniegšanu netiek piemērota tiesas nodeva. Lēmumus par pieteikumiem pieņem slēgtā sēdē, un prokurora dalība ir obligāta. Pēc pieprasījuma attiecīgajai personai var piešķirt palīdzību vai advokāta pārstāvību. Personai, attiecībā uz kuru tiek prasīts aizsardzības rīkojums, tiek nodrošināta obligāta palīdzība. Nolēmums tiks pieņemts steidzamā un prioritārā kārtībā. Pieteikumi ir jāizskata 72 stundu laikā pēc iesniegšanas, izņemot gadījumus, kad iepriekš ir izdots pagaidu aizsardzības rīkojums.

Aizsardzības rīkojums ir izpildāms. Nolēmums tiek izpildīts bez iepriekšēja brīdinājuma vai termiņa. Aizsardzības rīkojuma ievērošana ir obligāta arī cietušajam. Nolēmumu var pārsūdzēt tikai trīs dienu laikā pēc tā pasludināšanas (ja tas tika izdots uzaicinātajām pusēm) vai paziņošanas (ja tas tika pieņemts bez pušu uzaicināšanas). Apelācijas tiesa var apturēt izpildi līdz apelācijas lēmumam, bet tikai pēc nodrošinājuma iemaksas. Ieinteresētās personas tiek uzaicinātas uz pārsūdzības izskatīšanas sēdi. Prokurora dalība ir obligāta.

Nolēmuma pieņemšanas dienā tā rezolutīvās daļas kopija tiek nosūtīta tām Rumānijas policijas vienībām, kuru jurisdikcijā atrodas cietušā un agresora mājoklis. Rīkojumu nekavējoties izpilda policija vai arī tā izpilde tiek nodrošināta policijas uzraudzībā. Policijas darbinieks drīkst ienākt attiecīgajā ģimenes mājoklī ar aizsargājamās personas, ja tā atrodas mājoklī, vai cita ģimenes locekļa piekrišanu. Policijas pienākums ir uzraudzīt tiesas nolēmuma izpildi un tā nepildīšanas gadījumā informēt kriminālvajāšanas iestādi.

Ja agresors neievēro saskaņā ar aizsardzības rīkojumu noteiktos pasākumus, tas ir noziedzīgs nodarījums, par ko soda ar brīvības atņemšanu no viena mēneša līdz gadam.

Pēc šādu pasākumu termiņa beigām cietušais var lūgt izsniegt jaunu aizsardzības rīkojumu. Persona, pret kuru saskaņā ar aizsardzības rīkojumu tiek vērsts pasākums ar maksimāli iespējamo termiņu, var lūgt rīkojuma atcelšanu vai noteiktā pasākuma aizstāšanu.

Ja, izskatot pieteikumu, tiesa konstatē, ka pastāv kāda no situācijām, kas prasa īpašu bērna aizsardzības pasākumu, tā nekavējoties par to paziņo vietējai valsts iestādei, kas atbild par bērnu aizsardzību.

Pēc tam notiek ārkārtas iejaukšanās, nodrošinot nepieciešamos sociālos pakalpojumus, organizējot mobilo komandu, kurā ir Valsts sociālās palīdzības dienesta (VSPD) pārstāvji.

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Saskaņā ar 22. panta 1. punktu pārpublicētajā Likumā Nr. 217/2003 par vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu policijas darbinieki, kuri, pildot savus pienākumus, konstatē nenovēršamu risku, ka vardarbība ģimenē var apdraudēt personas dzīvību, veselību vai brīvību, var izdot pagaidu aizsardzības rīkojumu, lai mazinātu šo risku.

Saskaņā ar 25. pantu pārpublicētajā Likumā Nr. 217/2003 par vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu iestādes, kas ir kompetentas izsniegt aizsardzības rīkojumus, ir apgabaltiesas, kuru jurisdikcijā ir cietušo pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta.

Saskaņā ar I/5. panta 3. punktu Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas nepieciešami, lai īstenotu noteiktas Kopienas regulas no datuma, kad Rumānija pievienojās ES, kas apstiprināts ar grozīto Likumu Nr. 191/2007, tiesas lemj par pieteikumiem apliecinošu dokumentu izsniegšanai slēgtā sēdē bez pušu klātbūtnes.

Lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu nevar pārsūdzēt. Lēmumu par pieteikuma noraidīšanu var pārsūdzēt tikai piecu dienu laikā pēc tā paziņošanas.

Apliecinošs dokuments tiek izsniegts aizsargājamai personai, un tā kopija tiek izsniegta personai, kas rada draudus, un tā tiek informēta, ka šādi apstiprinātais aizsardzības pasākums ir atzīts un izpildāms visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Saskaņā ar 22. panta 5. punktu un 31. pantu Likumā Nr. 217/2003 par vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu atkārtoti publicētu pagaidu aizsardzības rīkojumu vai aizsardzības rīkojumu nekavējoties izpilda policija vai, attiecīgā gadījumā, tas tiek izpildīts policijas uzraudzībā.

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Saskaņā ar I/5. panta 8. punktu Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas nepieciešami, lai īstenotu noteiktas Kopienas regulas no datuma, kad Rumānija pievienojās ES, kas apstiprināts ar grozījumiem Likumā Nr. 191/2007, lai izpildītu citā Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemtu spriedumu, ar kuru nosaka aizsardzības pasākumus, kuri nav zināmi vai atšķiras no tiem, kas paredzēti Rumānijas tiesību aktos, kompetentās Rumānijas tiesas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 606/2013 11. pantu pielāgos aizsardzības pasākumu faktiskos elementus tā, lai tie būtu izpildāmi Rumānijā saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem, un izdos rīkojumu par tādu pasākumu veikšanu, kuriem ir līdzvērtīga iedarbība, mērķi un intereses. Rumānijas tiesas pieņemta pasākuma ietekme nedrīkst pārsniegt izcelsmes dalībvalsts tiesību aktos paredzēto ietekmi, ja pasākums paredzēts spriedumā, ko pieņēmusi izcelsmes dalībvalsts tiesa.

Pielāgošana tiek veikta ex officio vai pēc attiecīgās puses pieprasījuma, lemjot par pieteikumiem pasludināt piespiedu izpildāmību vai atteikt sprieduma atzīšanu vai sprieduma piespiedu izpildi, vai pamata lietā.

Kompetentā tiesa ir apgabaltiesa.

Ja tiesa atzīst, ka pielāgošana ir nepieciešama, tā pieprasa izsaukt puses. Prokurora dalība ir obligāta.

Spriedumu, kurā tiesa ir pielāgojusi citā dalībvalstī pieņemtu spriedumu, var pārsūdzēt desmit dienu laikā pēc tā paziņošanas. Par pārsūdzību pieņemto spriedumu nevar pārsūdzēt.

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Saskaņā ar I/5. panta 1. punktu Valdības ārkārtas rīkojumā Nr. 119/2006 par pasākumiem, kas nepieciešami, lai īstenotu noteiktas Kopienas regulas no datuma, kad Rumānija pievienojās ES, kas apstiprināts ar grozījumiem Likumā Nr. 191/2007, pieteikumi atteikt sprieduma atzīšanu un pieteikumi atteikt tādu spriedumu piespiedu izpildi Rumānijā, kas tika pieņemti citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ietilpst apgabaltiesu kompetencē saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 606/2013.

Lapa atjaunināta: 23/07/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.