Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Skotija

Saturu nodrošina
Skotija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Apvienotā Karaliste

Skotija

Eiropas pārrobežu procedūras — Eiropas aizsardzības pasākumi civillietās


*jāaizpilda obligāti

17. pants - Publiski pieejama informācija

Skotijā

Izejošie aizsardzības pasākumi (t. i., tie pieteikumi, kas ir pieņemti Apvienotajā Karalistē un ir jāatzīst un jāizpilda citās ES dalībvalstīs)

Jebkurš regulas piemērošanas jomā ietilpstoša vietējā aizsardzības pasākuma pieteikuma iesniedzējs (vai aizsardzības saņēmējs) varēs saskaņā ar šo shēmu iesniegt pieteikumu par aizsardzības pasākuma apliecības saņemšanu tiesā, kas to norīkojusi, lai šo aizsardzību attiecinātu arī uz citu ES dalībvalsti. Skotijā šīs tiesas būs:

  • Augstākā civillietu tiesa
  • šerifa tiesa

Ja nosacījumi ir izpildīti, tiesa izsniedz apliecību noteiktā veidā (vienoti visā ES). To izsniedz aizsargātajai personai / pieteikuma iesniedzējam. Aizsargātā persona var arī pieprasīt, lai tiesa tai izsniedz iztulkotu apliecību.

Tiesa paziņo “personai, kas rada apdraudējumu”, ka apliecība ir izdota (un ir piemērojama visā ES). Apliecības izdošanu nevar apstrīdēt, lai gan var tikt iesniegts pieteikums tās labošanai vai atsaukšanai.

Apliecība nozīmē, ka aizsargātās personas aizsardzības pasākumu automātiski atzīst un vajadzības gadījumā izpilda jebkurā citā dalībvalstī (izņemot Dāniju, kurai regula nav saistoša).

ES apliecība pēc pieteikuma būs pieejama tiesā, kas izdevusi vietējo aizsardzības pasākumu.

Ienākoša aizsardzības pasākuma atzīšana un izpilde (Apvienotajā Karalistē no citas dalībvalsts)

Aizsardzības pasākums, kas izdots citā dalībvalstī, tiek automātiski atzīts bez īpašas procedūras un ir izpildāms bez izpildāmības pasludināšanas. Tas nav jāiesniedz tiesā atzīšanai.

Ja aizsargātā persona pieprasa sava aizsardzības pasākuma “faktisko elementu pielāgošanu” (piemēram, jaunas adreses dēļ) un/vai pieprasa pasākuma izpildi, ja ir bijis iespējams pārkāpums, tā var vērsties Augstākajā civillietu tiesā, un šerifa tiesai ir jurisdikcija šajās jomās.

Šīs tiesas var attiecīgi pielāgot pasākumu (ja tas ir pieprasīts). Persona, kas rada apdraudējumu, tiek informēta par veiktajiem pielāgojumiem (un par sankcijām pārkāpuma gadījumā).

Šīs tiesas var īstenot aizsardzības pasākumu, to pielīdzinot Skotijas tiesas izdotam aizliegumam.

Persona, kas rada apdraudējumu, var vērsties kādā no šīm tiesām, lai tā atteiktos atzīt vai izpildīt ienākošo aizsardzības pasākumu, taču ir konkrēti un ierobežoti iemesli, lai tiesa to darītu; pasākumam vajadzētu būt acīmredzami pretrunā sabiedriskajai kārtībai vai nesavienojamam ar iekšzemē pieņemtu lēmumu.

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Skotijā

  • Augstākā civillietu tiesa
  • Šerifa tiesa

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Skotijā

  • Augstākā civillietu tiesa
  • Šerifa tiesa

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Skotijā

  • Augstākā civillietu tiesa
  • Šerifa tiesa

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Skotijā

  • Augstākā civillietu tiesa
  • Šerifa tiesa

18. pants b) punkts - valodu vai valodas, kurās veikti tulkojumi ir pieņemami, kā minēts 16. panta 1. punktā

Visās jurisdikcijās Apvienotajā Karalistē – angļu valoda.

Lapa atjaunināta: 12/08/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.