Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Slovākija

Eiropas pārrobežu procedūras — Eiropas aizsardzības pasākumi civillietās


*jāaizpilda obligāti

17. pants - Publiski pieejama informācija

1. Pienākumu/aizlieguma veidi saskaņā ar aizsardzības pasākumu (aizsardzības pasākuma saturs):

a) steidzamu pasākumu var piemērot saskaņā ar Civilprocesa kodeksu (324. un turpmākie panti). Saskaņā ar steidzamu pasākumu pusei var dot rīkojumu, piemēram:

i) uz laiku atturēties no iekļūšanas mājā vai dzīvoklī, kurā dzīvo persona, kas tiek pamatoti uzskatīta par puses izraisītas vardarbības upuri; neiekļūt vai iekļūt tikai ierobežotā apmērā mājā vai dzīvoklī, darba vietā vai citā vietā, kur parasti uzturas vai kuru regulāri apmeklē persona, kuras fizisko integritāti vai psiholoģisko integritāti attiecīgā puse apdraud ar savu rīcību; pilnībā vai daļēji (ne rakstiski, ne telefoniski, ne elektroniski, ne citādi) nesazināties ar personu, kuras fizisko integritāti vai psiholoģisko integritāti var apdraudēt šāda rīcība; netuvoties personai, kuras fiziskā integritāte vai psiholoģiskā integritāte var tikt apdraudēta ar attiecīgās personas rīcību, vai tuvoties šai personai tikai ierobežotā attālumā,

ii) Civilprocesa kodeksa 325. panta 2. punkta e) līdz h) apakšpunktā ir sniegti piemēri biežākajiem steidzamo pasākumu veidiem. Tas nozīmē, ka ārkārtas pasākumu saraksts likumā nav izsmeļošs un tiesa var noteikt cita veida steidzamus pasākumus. Tādēļ tiesa var piemērot steidzamus pasākumus, kas ir līdzīgi tiem, kuri paredzēti 3. panta 1. punktā Regulā (ES) Nr. 606/2013 par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās, un jebkurus citus pasākumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem un piemērotiem;

b) Saskaņā ar Policijas likumu policija var, piemēram, likt personai:

i) atturēties no iekļūšanas vai uzturēšanās noteiktās vietās vai pieprasīt personai uzturēties noteiktā vietā (27. iedaļa). Šis pienākums nedrīkst pārsniegt nepieciešamo laiku (tas nozīmē tikai stingri nepieciešamo laiku),

ii) atstāt kopīgo mājokli (27.a iedaļa). Policijas likums ļauj policijas darbiniekiem dot rīkojumu personai atstāt dzīvokli vai māju, vai citas telpas, kurās atrodas apdraudēta persona, un neuzturēties tās tiešā tuvumā (kopīgajā mājoklī), ja ir fakti, kas liecina, ka šī persona varētu apdraudēt otras personas dzīvību, veselību vai brīvību vai īpaši smagi apdraudēt personas cilvēka cieņu, jo īpaši ņemot vērā iepriekšējus šādus uzbrukumus. Rīkojumā par kopīgā mājokļa atstāšanu ir ietverts aizliegums personai atgriezties kopīgajā mājoklī 10 dienas pēc tam, kad ir izdots rīkojums par kopīgā mājokļa atstāšanu. Policijas darbinieks var izdot rīkojumu par to, ka personai jāatstāj kopīgs mājoklis arī tās prombūtnē. Ja ir izdots rīkojums atstāt kopīgo mājokli, attiecīgā persona nedrīkst pietuvoties apdraudētajai personai tuvāk par 10 metriem.

2. Pasākuma izdevējas iestādes veids:

a) prejudiciālu nolēmumu pieņem tiesu iestāde (civiltiesa);

b) rīkojumu atstāt kopīgo mājokli izdod administratīva iestāde – N.B., tā nav administratīva iestāde, kas garantē objektivitāti un visu lietas dalībnieku tiesības tikt uzklausītiem. Rīkojumus kopīgo mājokli nevar pārsūdzēt vai pārskatīt tiesu iestādē.

3. Maksimālais iespējamais pasākuma ilgums:

a) steidzamiem pasākumiem parasti nav laika ierobežojuma. Tomēr saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 330. panta 1. punktu un 336. panta 1. punkta pirmo teikumu tiesa var ierobežot nolēmuma piemērošanas termiņu. Steidzams pasākums ir jāatceļ, ja aizsargātā persona nerīkojas, lai panāktu nolēmumu pēc būtības (neceļ prasību), vai ja pieteikums par lēmuma pieņemšanu pēc būtības ir atteikts vai noraidīts, vai ja prasība ir atteikta vai noraidīta, vai ja pamatlieta ir izbeigta (Civilprocesa kodeksa 336. panta 3. un 4. punkts). Tas ir jāatceļ arī pēc tam, kad tiesa ir apmierinājusi prasību pamatlietā (Civilprocesa kodeksa 337. panta 3. punkts);

b) ilgums ir ierobežots: stingri nepieciešamais ilgums ir 48 stundas aizturēšanas gadījumā un 10 dienas attiecībā uz rīkojumu atstāt kopīgo mājokli. Tomēr policija var pagarināt rīkojuma atstāt kopīgu mājokli piemērošanu, pieprasot steidzamu pasākumu (sk. turpmāk). Rīkojums atstāt kopīgo mājokli atceļ, tiklīdz civillietu tiesa ir noteikusi steidzamu pasākumu vai to noraidījusi.

4. Aizsardzības pasākumu īstenošanas valsts izpildes sistēma:

a) steidzamu pasākumu var īstenot (ja nepieciešams), tiklīdz tas ir izsniegts aizdomās turētajai personai. Lai izpildītu lēmumu, ir nepieciešama tiesu izpildītāja iejaukšanās. Tiesu izpildītājam ir tiesības piemērot finansiālu sodu personai, ko tur aizdomās par pagaidu pasākuma neievērošanu ( Izpildes kodeksa 192. iedaļa).

Policija var pielietot spēku, lai pārvarētu vardarbīgas personas pretestību un panāktu personas izraidīšanu no kopīgā mājokļa (Policijas likuma 51. pants) vai īstenotu citus policijas rīkojumus, lai nodrošinātu personu drošību.

5. Sankcijas par pasākuma neievērošanu:

a) steidzama pasākuma neievērošanas gadījumā aizdomās turēto personu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena līdz pieciem gadiem ( Kriminālkodeksa 349. pants). Tomēr ir jābūt pierādījumam par viņu nodomu izdarīt noziedzīgu nodarījumu (ar aizsardzības pasākumu noteiktā pienākuma pārkāpums). Sk. 4.a atbildi.

b) Sk. 4.b atbildi.

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Iestādes, kas ir kompetentas noteikt aizsardzības pasākumus Slovākijas Republikā, ir rajona tiesas. Visas rajona tiesas ir vienlīdz kompetentas izsniegt apliecību saskaņā ar regulas 5. pantu.

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Citā dalībvalstī izdotie aizsardzības pasākumi ir jāiesniedz Bratislavas III rajona tiesai. Policija un tiesu izpildītāji ir kompetenti īstenot šādus pasākumus.

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Bratislavas III rajona tiesa ir kompetenta veikt aizsardzības pasākumu pielāgošanu saskaņā ar regulas 11. panta 1. punktu.

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Pieteikumi par atzīšanas atteikumu vai izpildi jāiesniedz Bratislavas III rajona tiesā.

18. pants b) punkts - valodu vai valodas, kurās veikti tulkojumi ir pieņemami, kā minēts 16. panta 1. punktā

Pieņemamas ir slovāku un čehu valodas.

Lapa atjaunināta: 31/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.