Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

18. pants a)(i)punkts - iestādes, kuru kompetencē ir noteikt aizsardzības pasākumus un izdot apliecības saskaņā ar 5. pantu

Zviedrijas tiesībās nav tādu aizsardzības pasākumu civillietās, kādi minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 606/2013 (2013. gada 12. jūnijs) par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās. Līdz ar to nav iestādes, kura būtu tiesīga izdot rīkojumu par šādu pasākumu piemērošanu vai izsniegt apliecības saskaņā ar 5. pantu.

18. pants a)(ii) punkts - iestādes, kurās var atsaukties uz citā dalībvalstī noteiktu aizsardzības pasākumu un/vai kuru kompetencē ir izpildīt šādu pasākumu

Citā dalībvalstī izdotu rīkojumu par aizsardzības pasākumu piemērošanu var pieprasīt īstenot tās vietas prokuratūrā (åklagaren), kur pasākums ir jāpiemēro vai ir galvenokārt jāpiemēro.

18. pants a)(iii) punkts - iestādes, kuru kompetencē ir koriģēt aizsardzības pasākumus saskaņā ar 11. panta 1. punktu

Aizsardzības pasākumu koriģēšanu saskaņā ar 11. panta 1. punktu ir kompetenta veikt tās vietas prokuratūra (åklagaren), kur pasākums ir jāpiemēro vai ir galvenokārt jāpiemēro.

18. pants a)(iv) punkts - tiesas, kurās saskaņā ar 13. pantu iesniedz pieteikumu par atzīšanas un vajadzības gadījumā izpildes atteikšanu

Pieteikums par atzīšanas atteikumu saskaņā ar 13. pantu iesniedzams Stokholmas apgabaltiesā (tingsrätt).

18. pants b) punkts - valodu vai valodas, kurās veikti tulkojumi ir pieņemami, kā minēts 16. panta 1. punktā

Zviedru valodā.

Lapa atjaunināta: 30/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.