Rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni f'materji ċivili

Belġju

Il-kontenut ipprovdut minn
Belġju

SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Belġju

Proċeduri transfruntieri Ewropej - Miżuri ta' Protezzjoni Ewropej f'materji ċivili


*input mandatarju

Artikolu 18 (a)(i) - l-awtoritajiet li huma kompetenti biex jordnaw miżuri ta’ protezzjoni u joħorgu ċ-ċertifikat f’konformità mal-Artikolu 5

Dawn li ġejjin huma kompetenti biex jordnaw miżura ta’ protezzjoni skont is-suġġett tal-kawża fejn tintalab miżura ta’ protezzjoni: il-Qorti tal-Familja (tribunal de la famille), it-tribunal industrijali (tribunal du travail) jew il-prosekutur pubbliku (ministère public), b'verifika a posteriori mill-Qorti tal-Familja jew mill-Qorti tal-Minorenni (tribunal de la jeunesse).

Il-kap reġistratur (greffier en chef) tal-qorti li tkun ordnat il-miżura ta’ protezzjoni, jew jekk ikun il-każ, il-prosekutur pubbliku, huwa kompetenti li joħroġ iċ-ċertifikat.

Artikolu 18 (a)(ii) - l-awtoritajiet li quddiemhom għandha tiġi invokata miżura ta’ protezzjoni ordnata fi Stati Membruieħor u/jew li huma kompetenti biex jeżegwixxu tali miżura

Il-prosekutur pubbliku tal-post fejn tkun miktuba jew tkun se tinkiteb fir-reġistru tal-popolazzjoni l-persuna protetta, jew fejn ikollha jew ikun se jkollha r-residenza abitwali tagħha.

Artikolu 18 (a)(iii) - l-awtoritajiet li huma kompetenti sabiex jagħmlu l-aġġustament tal-miżuri ta’ protezzjoni f’konformità mal-Artikolu 11(1)

Il-prosekutur pubbliku tal-post fejn tkun miktuba jew tkun se tinkiteb fir-reġistru tal-popolazzjoni l-persuna protetta, jew fejn ikollha jew ikun se jkollha r-residenza abitwali tagħha. Dan l-aġġustament jista' jkun suġġett għal appell quddiem il-Qorti tal-Ewwel Istanza (tribunal de première instance) b'konformità mal-Artikolu 11(5).

Artikolu 18 (a)(iv) - il-qrati li lilhom ir-rikors għal rifjut tar-rikonoxximent u, fejn applikabbli, tal-eżekuzzjoni għandu jiġi ppreżentat f’konformità mal-Artikolu 13

Il-Qorti tal-Ewwel Istanza.

Artikolu 18 (b) - il-lingwa jew lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 16(1)

Għat-traduzzjonijiet previsti fl-Artikolu 16(1) huma aċċettati l-Franċiż, l-Olandiż u/jew il-Ġermaniż, skont il-lingwi uffiċjali tal-post tal-eżekuzzjoni b'konformità mal-liġijiet nazzjonali tal-Belġju.

L-aħħar aġġornament: 10/01/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.