Rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni f'materji ċivili

Finlandja

Il-kontenut ipprovdut minn
Finlandja

Artikolu 17 - Informazzjoni magħmula aċċessibbli għall-pubbliku

Fil-Finlandja, il-miżuri ta’ protezzjoni msemmija fid-Direttiva 2011/99/UE u r-Regolament (UE) Nru 606/2013 huma stipulati fl-Att dwar l-Ordnijiet ta’ Trażżin (898/1998).

L-Att jipprevedi l-impożizzjoni ta’ ordni ta’ trażżin sabiex ikunu evitati reati kontra l-ħajja, is-saħħa, il-libertà jew il-privatezza, theddida ta’ tali reati jew kwalunkwe għamla oħra ta’ fastidju gravi. Jekk il-persuna li tħossha mhedda u l-persuna li kontriha tintalab ordni ta’ trażżin ikunu jgħixu permanentement fl-istess residenza, tista’ tiġi imposta ordni ta’ trażżin sabiex ikunu evitati reati kontra l-ħajja, is-saħħa jew il-libertà jew thedded ta’ tali reati (ordni ta’ trażżin fil-familja).

Id-Direttiva 2011/99/UE tapplika għal ordnijiet ta’ trażżin imposti fil-Finlandja, jekk l-ordni ta’ trażżin tkun ġiet imposta minħabba reat jew allegat reat. Jekk l-ordni ta’ trażżin ma tkun relatata ma’ reat kif imsemmi fid-Direttiva, tkun soġġetta għar-Regolament (UE) Nru 606/2013.

Kif speċifikat f’aktar dettall fis-sentenza rilevanti, persuna soġġetta għal ordni ta’ trażżin ma tkunx tista’ tiltaqa’ mal-persuna taħt protezzjoni jew inkella tikkuntattjaha jew tipprova tikkuntattjaha (ordni ta’ trażżin bażika). Huwa wkoll projbit li wieħed isegwi jew josserva lill-persuna taħt protezzjoni. Persuna soġġetta għal ordni ta’ trażżin fil-familja trid titlaq mir-residenza fejn tkun qed tgħix permanentement flimkien mal-persuna taħt protezzjoni, u ma tistax terġa’ lura fiha. Jekk ikun hemm raġuni għaliex wieħed jemmen li ordni ta’ trażżin bażika hija insuffiċjenti, l-ordni ta’ trażżin tista’ tiġi estiża. F’dan il-każ, l-ordni ta’ trażżin tapplika wkoll jekk wieħed ikun qrib ir-residenza permanenti, il-villeġġjatura jew il-post tax-xogħol tal-persuna taħt protezzjoni jew fil-viċinanza ta’ post komparabbli ieħor speċifikat separatament (ordni ta’ trażżin estiża). Madankollu, l-ordni ta’ trażżin ma tapplikax għal kuntatti li għalihom ikun hemm raġuni xierqa u li ma jkunx hemm dubju li huma meħtieġa. L-arranġamenti ta’ kull kuntatt meħtieġ għandhom, preferibbilment, ikunu diġà previsti fid-deċiżjoni dwar l-ordni ta’ trażżin.

Ordni ta’ trażżin tista’ tiġi imposta għal massimu ta’ sena. Ordni ta’ trażżin fil-familja tista’ tiġi imposta għal massimu ta’ tliet xhur. Ordni ta’ trażżin tidħol fis-seħħ b’segwitu għad-deċiżjoni tal-qorti distrettwali li timponi tali ordni. Irid ikun hemm konformità mad-deċiżjoni irrispettivament mill-appell, sakemm il-qorti superjuri li tkun qed tisma’ l-kawża ma tiddeċidix mod ieħor. Ordni ta’ trażżin tista’ tiġi mġedda. F’każ ta’ tiġdid, l-ordni ta’ trażżin tista’ tiġi imposta għal massimu ta’ sentejn. Ordni ta’ trażżin fil-familja tista’ tiġi mġedda għal massimu ta’ tliet xhur.

L-impożizzjoni ta’ ordni ta’ trażżin tista’ tintalab minn kwalunkwe persuna li jkollha raġuni ġustifikata li tħossha mhedda jew mogħtija fastidju minn persuna oħra. It-talba tista’ ssir ukoll minn awtorità ta’ prosekuzzjoni, tal-pulizija jew tal-welfare soċjali. It-talba tista’ ssir bil-fomm jew bil-miktub permezz ta’ formola speċifika.

Kawżi li jikkonċernaw ordnijiet ta’ trażżin jissolvew mill-qrati distrettwali. Il-qorti b’ġurisdizzjoni hija l-qorti distrettwali tal-post li fih tirrisjedi l-persuna li għandha tiġi protetta jew fejn l-ordni ta’ trażżin tkun se tiġi primarjament applikata. Jekk il-persuna li kontriha tintalab ordni ta’ trażżin tkun suspettata f’reat li jista’ jkun rilevanti biex jissolva l-każ relatat mal-ordni ta’ trażżin, il-qorti kriminali bil-kawża quddiemha tkun kompetenti wkoll fil-kwistjoni tal-ordni ta’ trażżin.

Sa fejn ikun jixraq, id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-proċedura kriminali japplikaw għas-smigħ fil-qorti ta’ kawża relatata ma’ ordni ta’ trażżin. Fil-ġurisprudenza tal-Finlandja, ordni ta’ trażżin tiġi imposta kważi bla ebda eċċezzjoni bħala miżura indipendenti b’mod separat mis-smigħ ta’ kawża kriminali, minkejja li skont il-liġi din tista’ tiġi trattata wkoll f’rabta ma’ proċedimenti kriminali.

Ordni ta’ trażżin tista’ tiġi imposta jekk ikun hemm raġunijiet motivati li wieħed jassumi li l-persuna li kontriha tkun intalbet l-ordni x’aktarx li twettaq reat kontra l-ħajja, is-saħħa, il-libertà jew il-privatezza tal-persuna li tkun qed tħossha mhedda jew tagħtiha fastidju gravi b’xi mod ieħor.

Ordni ta’ trażżin fil-familja tista’ tiġi imposta jekk il-persuna li kontriha tintalab l-ordni ta’ trażżin x’aktarx, kif iġġudikat mit-theddid li din tkun għamlet u kull offiża preċedenti jew aġir ieħor, li twettaq reat kontra l-ħajja, is-saħħa jew il-libertà tal-persuna li tħossha mhedda, u l-impożizzjoni ta’ ordni ta’ trażżin ma tkunx irraġonevoli meta wieħed iqis il-gravità tar-reat imminenti, iċ-ċirkostanzi tal-persuni li jkunu qed jgħixu taħt l-istess saqaf u fatti oħra ppreżentati fil-kawża.

Waqt il-valutazzjoni tal-prerekwiżiti għall-impożizzjoni ta’ ordni ta’ trażżin, trid tingħata attenzjoni liċ-ċirkostanzi tal-persuni involuti, in-natura ta’ kull reat jew fastidju fil-passat u jekk dan ikunx ġie ripetut, kif ukoll il-probabbiltà li l-persuna li kontriha tkun intalbet ordni ta’ trażżin tkompli tagħti fastidju jew twettaq reat kontra l-persuna li tkun qed tħossha mhedda.

Tista’ tiġi imposta wkoll ordni ta’ trażżin temporanja. L-impożizzjoni ta’ ordni ta’ trażżin temporanja tiġi deċiża minn uffiċjal bis-setgħa ta’ arrest jew mill-qorti. L-uffiċjal bis-setgħa ta’ arrest irid bla dewmien u mhux aktar tard minn tliet ijiem jippreżenta d-deċiżjoni tiegħu għall-kunsiderazzjoni tal-qorti distrettwali kompetenti.

Fil-prinċipju, il-partijiet infushom huma responsabbli għall-ispejjeż li jirriżultaw mill-kunsiderazzjoni ta’ kawża li tirrigwarda ordni ta’ trażżin. Madankollu, jekk ikun hemm raġunijiet sostanzjali għaliex tagħmel hekk, il-qorti tista’ tordna lil parti biex tħallas l-ispejjeż legali raġonevoli kollha jew parzjalment tal-parti opposta. Ma hija imposta l-ebda tariffa tal-qorti.

Il-partijiet għandhom id-dritt li jużaw avukat, u huma intitolati wkoll għal assistenza legali bla ħlas jekk ikunu ssodisfati l-kundizzjonijiet stipulati fl-Att dwar l-Għajnuna Legali (257/2002).

Il-qorti trid iddaħħal immedjatament sentenza li timponi, tirrevoka jew temenda ordni ta’ trażżin fis-sistema tal-kompjuter tal-pulizija.

Is-sentenza tiġi nnotifikata wkoll lir-rikorrent, lill-persuna li trid tiġi protetta mill-ordni ta’ trażżin u lill-persuna li kontriha tkun intalbet ordni ta’ trażżin. Is-sentenza trid tiġi nnotifikata b’mod verifikabbli lill-persuna li kontriha tkun ġiet imposta l-ordni ta’ trażżin, sakemm ma tkunx ġiet iddikjarata jew mogħtija fil-preżenza tal-persuna.

Il-pulizija twettaq superviżjoni tal-eżekuzzjoni tal-ordnijiet ta’ trażżin.

Il-ksur tal-ordnijiet ta’ trażżin iġorr miegħu piena skont il-Kapitolu 16, l-Artikolu 9a tal-Kodiċi Kriminali (39/1889).

Artikolu 18 (a)(i) - l-awtoritajiet li huma kompetenti biex jordnaw miżuri ta’ protezzjoni u joħorgu ċ-ċertifikat f’konformità mal-Artikolu 5

L-awtoritajiet kompetenti li jordnaw miżuri ta’ protezzjoni

Il-qrati ġenerali (il-qrati distrettwali, il-qrati tal-appell u l-Qorti Suprema)

L-awtoritajiet kompetenti li joħorġu ċertifikati f’konformità mal-Artikolu 5

Il-qrati ġenerali (il-qrati distrettwali, il-qrati tal-appell u l-Qorti Suprema)

Iċ-ċertifikat jinħareġ mill-qorti li tkun imponiet ordni ta’ trażżin koperta mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament u msemmija fl-Att dwar l-Ordnijiet ta’ Trażżin (898/1998).

Iċ-ċertifikat jinħareġ f’konformità mal-Artikoli 5-7 tar-Regolament. Iċ-ċertifikat jiġi nnotifikat lill-persuna li qed tikkaġuna r-riskju f’konformità mal-Artikolu 8 tar-Regolament u l-Artikolu 5 tal-Att (227/2015) li jimplimenta r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta’ protezzjoni f’materji ċivili.

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

Artikolu 18 (a)(ii) - l-awtoritajiet li quddiemhom għandha tiġi invokata miżura ta’ protezzjoni ordnata fi Stati Membruieħor u/jew li huma kompetenti biex jeżegwixxu tali miżura

Il-Qorti Distrettwali ta’ Helsinki.

Informazzjoni għall-kuntatt: http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Miżura ta’ protezzjoni imposta fi Stat Membru ieħor hija rikonoxxuta fil-Finlandja f’konformità mal-Artikolu 4(1) tar-Regolament mingħajr proċedura separata, kif stipulat fl-Artikolu 4 tal-Att (227/2015) li jimplimenta r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta’ protezzjoni f’materji ċivili. Miżura ta’ protezzjoni bħal din tiddaħħal fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 15 tal-Att dwar l-Ordnijiet ta’ Trażżin (898/1998) bl-istess mod bħal ordni ta’ trażżin imposta fil-Finlandja.

Artikolu 18 (a)(iii) - l-awtoritajiet li huma kompetenti sabiex jagħmlu l-aġġustament tal-miżuri ta’ protezzjoni f’konformità mal-Artikolu 11(1)

Il-Qorti Distrettwali ta’ Helsinki.

Informazzjoni għall-kuntatt: http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

L-aġġustament ta’ miżura ta’ protezzjoni jsir kif speċifikat fl-Artikolu 11 tar-Regolament, f’konformità mal-proċedura bil-miktub imsemmija fl-Artikolu 3 tal-Att (227/2015) li jimplimenta r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta’ protezzjoni f’materji ċivili.

Artikolu 18 (a)(iv) - il-qrati li lilhom ir-rikors għal rifjut tar-rikonoxximent u, fejn applikabbli, tal-eżekuzzjoni għandu jiġi ppreżentat f’konformità mal-Artikolu 13

Il-Qorti Distrettwali ta’ Helsinki.

Informazzjoni għall-kuntatt: http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html

Ir-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni tas-sentenza jiġi miċħud skont l-Artikolu 13 tar-Regolament, f’konformità mal-proċedura bil-miktub imsemmija fl-Artikolu 3 tal-Att (227/2015) li jimplimenta r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta’ protezzjoni f’materji ċivili.

Artikolu 18 (b) - il-lingwa jew lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 16(1)

Il-lingwi aċċettati huma l-Finlandiż, iż-Żvediż u l-Ingliż. Jista’ jiġi aċċettat ukoll ċertifikat maħruġ b’lingwa oħra, dment li ma jkun hemm l-ebda impediment ieħor għall-aċċettazzjoni tiegħu.

L-aħħar aġġornament: 19/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.