Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2024.

Rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni f'materji ċivili

L-Irlanda ta’ fuq

Il-kontenut ipprovdut minn
L-Irlanda ta’ fuq

Artikolu 17 - Informazzjoni magħmula aċċessibbli għall-pubbliku

Fl-Irlanda ta’ Fuq

Miżuri ta’ protezzjoni maħruġa (jiġifieri dawk ir-rikorsi li r-Renju Unit jordna li għandhom jiġu rikonoxxuti u eżegwiti fi Stati Membri oħra tal-UE)

Kwalunkwe rikorrent għal (jew destinatarju ta’) miżura ta’ protezzjoni domestika fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament ikun jista’ japplika għal ċertifikat ta’ miżura ta’ protezzjoni taħt din l-iskema biex jestendi dik il-protezzjoni għal Stat Membru ieħor tal-UE minnbarra dak tal-qorti li tkun ħarġitha. Fl-Irlanda ta’ Fuq dawn il-qrati huma:

 • qorti ta’ kontea (county court)
 • il-Qorti Għolja (High Court)
 • qorti tal-maġistrati (magistrates’ court)

Jekk il-qorti tkun sodisfatta li l-kundizzjonijiet ikunu ntlaħqu, hija toħroġ ċertifikat fil-forma preskritta (komuni fl-UE kollha). Dan jingħata lill-persuna protetta/lir-rikorrent protett. Il-persuna protetta tista’ titlob ukoll li l-qorti tipprovdilha ċertifikat tradott.

Il-Qorti tinnotifika lill-“persuna li tikkawża r-riskju” li ċ-ċertifikat ikun inħareġ (u li japplika fl-UE kollha). Il-ħruġ ta’ ċertifikat ma jistax jiġi appellat, għalkemm jista’ jsir rikors għar-rettifika jew għall-irtirar tiegħu.

Iċ-ċertifikat ifisser li awtomatikament il-persuna protetta għandha l-miżura ta’ protezzjoni rikonoxxuta u jekk meħtieġ eżegwibbli fi kwalunkwe Stat Membru ieħor (minbarra d-Danimarka, li mhijiex marbuta bir-Regolament).

Iċ-ċertifikat tal-UE huwa disponibbli, b’rikors, mill-qorti li tkun ħarġet il-miżura ta’ protezzjoni domestika.

Ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ miżura ta’ protezzjoni li tkun ġejja minn Stat Membru ieħor (fir-Renju Unit minn Stat Membru ieħor)

Miżura ta’ protezzjoni maħruġa fi Stat Membru ieħor tiġi awtomatikament rikonoxxuta mingħajr il-ħtieġa ta’ proċedura speċjali, u hija eżegwibbli mingħajr dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà. M’hemmx bżonn li din tiġi ppreżentata lill-qorti għal rikonoxximent.

Jekk persuna protetta teħtieġ “aġġustament tal-elementi fattwali” (eż. indirizz ġdid eċċ.) tal-miżura ta’ protezzjoni tagħha, u/jew tfittex l-eżekuzzjoni tal-miżura jekk kien hemm ksur allegat, tista’ tippreżenta rikors quddiem waħda mill-qrati li ġejjin fl-Irlanda ta’ Fuq:

 • qorti ta’ kontea (county court);
 • il-Qorti Għolja (High Court).

Dawn il-qrati jistgħu jaġġustaw il-miżura kif xieraq (jekk jintalab dan). Il-persuna li tikkawża r-riskju tiġi mgħarrfa bl-aġġustamenti li jkunu saru (u dwar il-penali għall-ksur).  Dawn il-qrati jistgħu jeżegwixxu l-miżura ta’ protezzjoni billi japplikaw kwalunkwe sanzjoni ċivili li jistgħu japplikaw meta jeżegwixxu miżuri ta’ protezzjoni domestiċi bħal ordnijiet kontra l-molestja jew mandati ta’ inibizzjoni taħt id-Digriet dwar il-Protezzjoni mill-Fastidju (l-Irlanda ta’ Fuq) tal-1997.

“Persuna li tikkawża r-riskju” tista’ tippreżenta rikors quddiem dawn il-qrati biex jirrifjutaw ir-rikonoxximent jew l-eżegwibbiltà tal-miżura ta’ protezzjoni ta’ pajjiż ieħor, iżda hemm raġunijiet speċifiċi u limitati biex il-qorti tagħmel dan; il-miżura trid tkun manifestament kuntrarja għall-ordni pubbliku, jew irrikonċiljabbli ma’ deċiżjoni domestika.

Artikolu 18 (a)(i) - l-awtoritajiet li huma kompetenti biex jordnaw miżuri ta’ protezzjoni u joħorgu ċ-ċertifikat f’konformità mal-Artikolu 5

Fl-Irlanda ta’ Fuq

 • il-Qorti Għolja (High Court)
 • qorti ta’ kontea (county court)
 • qorti tal-maġistrati

Artikolu 18 (a)(ii) - l-awtoritajiet li quddiemhom għandha tiġi invokata miżura ta’ protezzjoni ordnata fi Stati Membruieħor u/jew li huma kompetenti biex jeżegwixxu tali miżura

Fl-Irlanda ta’ Fuq

 • il-Qorti Għolja (High Court)
 • qorti ta’ kontea (county court)

Artikolu 18 (a)(iii) - l-awtoritajiet li huma kompetenti sabiex jagħmlu l-aġġustament tal-miżuri ta’ protezzjoni f’konformità mal-Artikolu 11(1)

Fl-Irlanda ta’ Fuq

 • il-Qorti Għolja (High Court)
 • qorti ta’ kontea (county court)

Artikolu 18 (a)(iv) - il-qrati li lilhom ir-rikors għal rifjut tar-rikonoxximent u, fejn applikabbli, tal-eżekuzzjoni għandu jiġi ppreżentat f’konformità mal-Artikolu 13

Fl-Irlanda ta’ Fuq

 • il-Qorti Għolja (High Court)
 • qorti ta’ kontea (county court)

Artikolu 18 (b) - il-lingwa jew lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet kif imsemmi fl-Artikolu 16(1)

L-Ingliż fil-ġurisdizzjonijiet kollha fir-Renju Unit

L-aħħar aġġornament: 09/08/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.