Rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni f'materji ċivili

Rumanija

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

Artikolu 17 - Informazzjoni magħmula aċċessibbli għall-pubbliku

Il-liġi Nru 217/2003 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza domestika, ippubblikata mill-ġdid

Ordni ta’ protezzjoni proviżorja

L-ordnijiet proviżorji ta’ protezzjoni jinħarġu minn uffiċjali tal-pulizija li jemmnu li hemm riskju imminenti li l-ħajja, l-integrità fiżika jew il-libertà ta’ persuna tista’ tiġi ipperikolata minn att ta’ vjolenza domestika. Sabiex jiġu vverifikati r-riferimenti, tiġi stabbilita l-verità u tinstab soluzzjoni, l-uffiċjali tal-pulizija għandhom id-dritt li jiġbru l-evidenza.

L-ordni jkun fiha dettalji tad-data, il-ħin u l-post tal-ħruġ; il-kunjom, l-isem, it-titolu tal-impjieg u l-unità tal-pulizija li għaliha jappartjeni l-uffiċjal tal-pulizija li joħroġ l-ordni ta’ protezzjoni proviżorja; informazzjoni li tidentifika b’mod ċar l-awtur u l-vittma; deskrizzjoni tar-raġunijiet fattwali għall-ordni ta’ protezzjoni proviżorja u indikazzjoni tal-evidenza; il-bażi ġuridika; id-data u l-ħin li fihom il-miżuri ta’ protezzjoni jidħlu fis-seħħ u jiġu fit-tmiem tagħhom; id-dritt li tikkontesta l-ordni, l-iskadenza għall-eżerċizzju ta’ dak id-dritt u l-qorti li quddiemha jista’ jiġi ppreżentat l-appell.

L-ordni ta’ protezzjoni hija ffirmata mill-uffiċjal tal-pulizija li joħroġha.

L-ordni ta’ protezzjoni proviżorja tistabbilixxi miżuri protettivi maħsuba biex inaqqsu r-riskju imminenti li ġie stabbilit: evakwazzjoni temporanja tal-aggressur; l-istabbiliment mill-ġdid tal-vittma fid-dar komuni; li l-aggressur irid iżomm ċerta distanza minima mill-vittma; li l-aggressur irid jilbes b’mod permanenti tag ta’ sorveljanza elettronika; li l-aggressur irid iċedi kwalunkwe arma lill-pulizija.

L-obbligi u l-projbizzjonijiet imposti fuq l-aggressur isiru effettivi minnufih mal-ħruġ, mingħajr taħrika jew skadenza. L-ordni ta’ protezzjoni tiġi kkomunikata lill-awtur u lill-vittma. L-unità tal-pulizija li għaliha jappartjeni l-uffiċjal emittenti tissottometti l-ordni lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku li jkollu l-inkarigu mal-qorti kompetenti fejn tkun inħarġet l-ordni fiż-żona ta’ ġuriżdizzjoni tagħha. Il-prosekutur fl-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku kompetenti jiddeċiedi dwar il-ħtieġa li jinżammu l-miżuri ta’ protezzjoni ordnati mill-awtorità tal-pulizija.

L-ordni tista’ tiġi kkontestata quddiem il-qorti kompetenti.

Ordni ta’ protezzjoni

Persuna li ħajjitha, l-integrità fiżika jew mentali jew il-libertà tagħha tkun ipperikolata minn att ta’ vjolenza tista’ titlob lill-qorti biex toħroġ ordni ta’ protezzjoni li tordna b’mod proviżorju: l-evakwazzjoni temporanja tal-aggressur; l-istabbiliment mill-ġdid tal-vittma fid-dar tal-familja; li d-dritt ta’ użu tal-aggressur ikun ristrett biss għal parti mill-abitazzjoni; li l-vittma tiġi akkomodata/titqiegħed f’ċentru għall-assistenza; li l-aggressur irid iżomm ċerta distanza minima mill-vittma; li l-aggressur ikun ipprojbit milli jiffrekwenta ċerti lokalitajiet jew żoni indikati; obbligu għall-aggressur li jilbes tag ta’ sorveljanza elettronika; li kwalunkwe kuntatt mal-vittma jkun ipprojbit; li l-aggressur irid iċedi kwalunkwe arma lill-pulizija; l-arranġamenti tal-kustodja u r-residenza tat-tfal li huma minorenni.

It-tul tal-miżuri se jiġi ddeterminat mill-imħallef, iżda ma jistax jaqbeż is-sitt xhur li jibdew jgħoddu mid-data tal-ħruġ tal-ordni. Ir-rikorsi jaqgħu fi ħdan il-kompetenza tal-qorti li l-vittma jkollha d-domiċilju jew ir-residenza tagħha fiż-żona ta’ ġuriżdizzjoni tagħha.

Ir-rikors irid titfassal bl-użu tal-formola standard Word (31 Kb) ro u huwa eżenti mit-taxxa tal-boll ġudizzjarja.

L-ordni ta’ protezzjoni hija eżegwibbli. Id-deċiżjoni tiġi eżegwita mingħajr taħrika jew skadenza. Il-konformità mal-ordni hija obbligatorja wkoll għall-persuna protetta.

Fil-jum meta tingħata, kopja tal-parti operattiva tad-deċiżjoni tiġi kkomunikata lill-unitajiet tal-pulizija Rumena li fiż-żona ta’ ġuriżdizzjoni tagħha tinsab ir-residenza tal-vittma u tal-aggressur. L-ordni tiġi infurzata mingħajr dewmien mill-pulizija, jew taħt is-superviżjoni tagħha.

Artikolu 18 (a)(i) - l-awtoritajiet li huma kompetenti biex jordnaw miżuri ta’ protezzjoni u joħorgu ċ-ċertifikat f’konformità mal-Artikolu 5

Skont l-Artikolu 28 tal-Liġi Nru 217/2003 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza domestika, ippubblikata mill-ġdid, l-uffiċjali tal-pulizija li fl-eżerċizzju tad-dmirijiet tagħhom jaċċertaw riskju imminenti li l-ħajja, l-integrità fiżika jew il-libertà ta’ persuna jiġu mhedda minn att ta’ vjolenza domestika jistgħu joħorġu ordni ta’ protezzjoni proviżorja biex jitnaqqas dak ir-riskju.

L-awtoritajiet li huma kompetenti biex joħorġu ordnijiet ta’ protezzjoni huma l-qrati distrettwali li jkollhom ġuriżdizzjoni fejn il-vittmi jkunu domiċiljati jew residenti, f’konformità mal-Artikolu 40 tal-Liġi Nru 217/2003 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza domestika, ippubblikata mill-ġdid.

Skont l-Artikolu 3 tal-Artikolu I/5 tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 119/2006 dwar miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ ċerti Regolamenti Komunitarji mid-data tal-adeżjoni tar-Rumanija mal-UE, approvata kif emendata mil-Liġi Nru 191/2007, kif emendata, il-qrati jiddeċiedu dwar rikorsi għall-ħruġ ta’ ċertifikati billi joħorġu deċiżjonijiet f’seduti bil-magħluq, mingħajr ma jsejħu għall-partijiet.

Deċiżjoni li tilqa’ rikors ma tistax tiġi appellata. Deċiżjoni li tiċħad rikors tista’ tiġi appellata biss fi żmien ħamest ijiem min-notifika.

Iċ-ċertifikat jinħareġ lill-persuna protetta u kopja tiegħu tintbagħat lill-persuna li tkun ta’ theddida, li tkun infurmata li l-miżura ta’ protezzjoni hekk iċċertifikata hija rikonoxxuta u infurzabbli fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 18 (a)(ii) - l-awtoritajiet li quddiemhom għandha tiġi invokata miżura ta’ protezzjoni ordnata fi Stati Membruieħor u/jew li huma kompetenti biex jeżegwixxu tali miżura

Skont l-Artikolu 32 u l-Artikolu 46(2) tal-Liġi Nru 217/2003 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza domestika, ippubblikata mill-ġdid, ordni proviżorja ta’ protezzjoni jew ordni ta’ protezzjoni tiġi infurzata mingħajr dewmien minn jew, fejn applikabbli, taħt is-superviżjoni tal-pulizija.

Artikolu 18 (a)(iii) - l-awtoritajiet li huma kompetenti sabiex jagħmlu l-aġġustament tal-miżuri ta’ protezzjoni f’konformità mal-Artikolu 11(1)

Skont l-Artikolu 8 tal-Artikolu I/5 tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 119/2006 dwar il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ ċerti Regolamenti Komunitarji mid-data tal-adeżjoni tar-Rumanija fl-UE, approvata kif emendata, bil-Liġi Nru 191/2007, kif emendata, sabiex tiġi eżegwita sentenza mogħtija fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea li timponi miżuri ta’ protezzjoni li ma jkunux magħrufa, jew ikunu differenti minn dawk previsti skont il-liġi Rumena, il-qrati kompetenti Rumeni, f’konformità mal-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru 606/2013, jaġġustaw l-elementi fattwali tal-miżuri ta’ protezzjoni sabiex jagħmluhom eżegwibbli fir-Rumanija skont il-liġi Rumena, u jordnaw miżuri li jkollhom effetti ekwivalenti u jsegwu objettivi u interessi simili. Miżura mgħoddija minn qorti Rumena ma tistax tirriżulta f’effetti li jmorru lil hinn minn dawk previsti fil-liġi tal-Istat Membru tal-oriġini fil-każ ta’ miżura stabbilita f’sentenza mogħtija minn qorti fl-Istat Membru tal-oriġini.

L-aġġustament jitwettaq ex officio jew fuq talba tal-parti kkonċernata, matul il-proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni dwar ir-rikors għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà jew iċ-ċaħda tar-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni ta’ sentenza, jew fil-proċedimenti ewlenin.

Il-qorti kompetenti hija l-qorti distrettwali.

Jekk il-qorti ssib li l-aġġustament ikun neċessarju, hija tordna li jissejħu l-partijiet. Il-preżenza tal-prosekutur pubbliku hija obbligatorja.

Sentenza li fiha qorti tkun aġġustat sentenza mogħtija fi Stat Membru ieħor tista’ tiġi appellata fi żmien għaxart ijiem wara n-notifika. Is-sentenza mogħtija fl-appell ma tistax tiġi appellata.

Artikolu 18 (a)(iv) - il-qrati li lilhom ir-rikors għal rifjut tar-rikonoxximent u, fejn applikabbli, tal-eżekuzzjoni għandu jiġi ppreżentat f’konformità mal-Artikolu 13

Skont l-Artikolu 1 tal-Artikolu I/5 tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 119/2006 dwar il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ ċerti Regolamenti Komunitarji mid-data tal-adeżjoni tar-Rumanija fl-UE, approvata kif emendata bil-Liġi Nru 191/2007, kif emendata, ir-rikorsi għaċ-ċaħda tar-rikonoxximent u r-rikorsi għaċ-ċaħda tal-eżekuzzjoni fir-Rumanija ta’ sentenzi li jkun fihom miżuri ta’ protezzjoni mgħoddija fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea jaqgħu fil-kompetenza tal-qrati distrettwali, skont ir-Regolament (UE) Nru 606/2013.

L-aħħar aġġornament: 16/02/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.