Rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni f'materji ċivili

Rumanija

Il-kontenut ipprovdut minn
Rumanija

Artikolu 17 - Informazzjoni magħmula aċċessibbli għall-pubbliku

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Ordni ta’ protezzjoni provviżorja

Ordni ta’ protezzjoni provviżorja tinħareġ minn uffiċjal tal-pulizija li jistabbilixxi l-eżistenza ta’ riskju abbażi ta’ valutazzjoni tal-fatti. L-uffiċjal tal-pulizija joħroġ ordni ta’ protezzjoni provviżorja jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet rilevanti. Jekk il-kundizzjonijiet ma jiġux issodisfati, l-uffiċjali tal-pulizija kkonċernati huma obbligati jinfurmaw lill-vittmi bil-possibbiltà li jressqu rikors għall-ħruġ ta’ ordni ta’ protezzjoni. Il-ħruġ tal-ordni ma jipprekludix it-teħid ta’ miżura preventiva skont il-Kodiċi Kriminali.

Sabiex jiġu vverifikati d-denunzji, l-uffiċjali tal-pulizija huma intitolati li jiksbu l-evidenza u li jidħlu f’abitazzjoni mingħajr il-kunsens tal-persuna kkonċernata. L-uffiċjali tal-pulizija jistgħu jużaw il-forza u t-tagħmir b’mod xieraq u proporzjonat biex jidħlu fil-proprjetà.

L-ordni ta’ protezzjoni provviżorja tiddikjara dan li ġej: id-data, il-ħin u l-post tal-ħruġ; l-isem/ismijiet, il-kunjom(ijiet), il-kapaċità u l-unità tal-pulizija; l-identità tal-aggressur; l-identità tal-vittma; il-fatti tas-sitwazzjoni u l-evidenza; il-bażi legali għall-ħruġ tal-ordni; id-data u l-ħin meta tibda u tispiċċa l-applikazzjoni tal-miżuri; id-dritt ta’ kontestazzjoni tal-ordni, l-iskadenza għall-eżerċizzju ta’ dak id-dritt u l-qorti li quddiemha jista’ jiġi ppreżentat appell.

L-ordni ta’ protezzjoni provviżorja tistabbilixxi, għal perjodu ta’ ħamest ijiem, waħda jew aktar mill-miżuri ta’ protezzjoni (obbligi jew projbizzjonijiet) disponibbli li ġejjin imfassla biex inaqqsu r-riskju stabbilit; l-iżgumbrament tal-aggressur; ir-ritorn sigur tal-vittma; l-obbligu tal-aggressur li jżomm ċerta distanza minima mill-vittma; l-obbligu tal-aggressur li jilbes tikketta ta’ sorveljanza elettronika; iċ-ċediment ta’ kwalunkwe arma;

L-obbligi u l-projbizzjonijiet imposti fuq l-aggressur isiru effettivi immedjatament malli jinħarġu, mingħajr avviż minn qabel jew skadenza. Il-perjodu ta’ ħamest ijiem jiġi kkalkulat fuq il-bażi ta’ sigħat u jibda mill-mument li tinħareġ l-ordni.

Kopja tal-ordni tiġi kkonsenjata u trid tiġi ffirmata mill-aggressur u mill-vittma fil-post tal-ħruġ immedjatament malli tinħareġ.

Fi żmien 24 siegħa mill-ħruġ tagħha, l-unità tal-pulizija li minnha jagħmel parti l-uffiċjal emittenti, tissottometti l-ordni lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku assenjat mal-qorti kompetenti li fiż-żona ta’ ġurisdizzjoni tagħha tkun inħarġet l-ordni.

L-ordni ta’ protezzjoni provviżorja tintbagħat lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku kompetenti. Il-prosekutur pubbliku jiddeċiedi dwar il-ħtieġa li jinżammu l-miżuri, u jikkonferma dik il-ħtieġa skont il-każ, fi żmien 48 siegħa minn meta tinħareġ l-ordni. Jekk jirriżulta li ma jkunx meħtieġ li jinżammu l-miżuri, il-prosekutur pubbliku jista’ jordna t-terminazzjoni tagħhom u jinnotifika b’dan lill-unità tal-pulizija li tkun issottomettiethom, li mbagħad tirranġa biex il-persuni kkonċernati jiġu infurmati. Mal-konferma tal-ħtieġa li jinżammu l-miżuri, il-prosekutur pubbliku jissottometti l-ordni lill-qorti kompetenti li fiż-żona ta’ ġurisdizzjoni tagħha tkun inħarġet, flimkien ma’ talba għall-ħruġ ta’ ordni. Meta ordni tiġi sottomessa b’dan il-mod, id-durata inizjali li għaliha tkun ġiet imposta tiġi estiża biż-żmien meħtieġ biex titlesta l-proċedura tal-ħruġ ġudizzjarju.

L-ordni tista’ tiġi appellata quddiem il-qorti kompetenti fi żmien 48 siegħa min-notifika tagħha. Il-partijiet ikkonċernati jiġu msejħa għas-seduta tal-appell. L-appell jiġi ttrattat bħala kwistjoni ta’ urġenza - iżda sa mhux aktar tard mid-data ta’ skadenza tal-ordni ta’ protezzjoni provviżorja - f’seduta magħluqa, li għaliha jissejjaħ il-korp emittenti. Il-parteċipazzjoni tal-prosekutur pubbliku hija obbligatorja. Id-deċiżjoni tal-appell hija finali.

Ordni ta’ protezzjoni

Sabiex jitneħħa periklu, vittma tista’ titlob lill-qorti toħroġ ordni ta’ protezzjoni li tistipula: li l-aggressur jitkeċċa mir-residenza; li l-vittma tkun tista’ tirritorna b’mod sikur fl-abitazzjoni; li d-dritt ta' użu tal-aggressur ikun ristrett għal parti biss mir-residenza; li l-vittma tiġi akkomodata/imqiegħda f'ċentru għall-assistenza; li l-aggressur irid iżomm ċerta distanza minima mill-vittma; li l-aggressur ikun ipprojbit milli jiffrekwenta ċerti lokalitajiet jew żoni indikati; li l-aggressur irid jilbes b’mod permanenti tikketta ta’ sorveljanza elettronika; li jkun ipprojbit kwalunkwe kuntatt mal-vittma; li l-aggressur irid iċedi kwalunkwe arma lill-pulizija; l-arranġamenti tal-kustodja u r-residenza tat-tfal li jkunu minuri.

Il-qorti tista’ tordna lill-aggressur jagħmel konsulenza psikoloġika/psikoterapija jew jipparteċipa fi programm ta’ għajnuna, u tista’ tirrakkomanda/titlob l-ammissjoni f’faċilità speċjalizzata.

Il-qorti tista’ tordna li jittieħdu miżuri biex tiġi mmonitorjata l-konformità mal-ordni ta’ protezzjoni u biex jiġi prevenut il-ksur tagħha: rappurtar regolari lill-għassa tal-pulizija responsabbli għas-sorveljanza tal-konformità mal-ordni; notifika tal-indirizz ġdid fil-każ ta’ żgumbrament; kontrolli regolari u/jew għal għarrieda dwar fejn ikun l-aggressur.

Il-parti operattiva tad-deċiżjoni jkun fiha stipulazzjoni li n-nuqqas ta’ konformità ma’ kwalunkwe miżura jikkostitwixxi reat kriminali.

Id-durata tal-miżuri stabbiliti fl-ordni ta’ protezzjoni tiġi determinata mill-imħallef, iżda ma tistax taqbeż is-sitt xhur li jibdew mid-data tal-ħruġ tal-ordni.

Ir-rikorsi għall-ħruġ ta’ ordni ta’ protezzjoni jaqgħu fil-kompetenza tal-qorti li fiż-żona ta’ ġurisdizzjoni tagħha l-vittma tkun domiċiljata jew residenti. Rikors għall-ħruġ ta’ ordni ta’ protezzjoni jista’ jiġi ppreżentat minn vittma jew personalment jew permezz ta’ rappreżentant legali, jew, f’isem il-vittma, anki permezz ta’ prosekutur pubbliku, ir-rappreżentant tal-awtorità rilevanti, jew ir-rappreżentant ta’ kwalunkwe fornitur tas-servizzi soċjali.

Ir-rikors irid jitfassal billi tintuża l-formola standard Word (31 Kb) ro u huwa eżentat mit-taxxa tal-boll ġudizzjarja. Ir-rikorsi jiġu deċiżi f’seduta magħluqa, fejn il-parteċipazzjoni tal-prosekutur pubbliku hija obbligatorja. Fuq talba, il-persuna kkonċernata tista’ tingħata assistenza jew rappreżentanza permezz ta’ avukat. L-assistenza għall-persuna li kontriha tkun qed tintalab l-ordni ta’ protezzjoni hija obbligatorja. Deċiżjoni tingħata bħala kwistjoni ta’ urġenza u prijorità. Ir-rikorsi jridu jiġu deċiżi fi żmien 72 siegħa mis-sottomissjoni, ħlief f’każijiet fejn tkun inħarġet ordni ta’ protezzjoni provviżorja qabel.

L-ordni ta’ protezzjoni hija eżegwibbli. Id-deċiżjoni tiġi eżegwita mingħajr avviż jew skadenza. Il-konformità mal-ordni ta’ protezzjoni hija obbligatorja wkoll għall-vittma. Id-deċiżjoni tista’ tiġi appellata biss fi żmien tlett ijiem minn meta tingħata (jekk tkun ingħatat bil-partijiet li jkunu ġew imsejħa) jew innotifikata (jekk tkun ingħatat mingħajr ma kienu msejħa). Il-qorti tal-appell tista’ tissospendi l-eżekuzzjoni sad-deċiżjoni tal-appell, iżda biss kontra l-ħlas ta’ garanzija. Il-partijiet ikkonċernati jiġu msejħa għas-seduta tal-appell. Il-parteċipazzjoni tal-prosekutur pubbliku hija obbligatorja.

Fil-jum li tingħata, kopja tal-parti operattiva tad-deċiżjoni tiġi kkomunikata lill-unitajiet tal-pulizija Rumena li fiż-żona ta’ ġurisdizzjoni tagħhom tkun tinsab ir-residenza tal-vittma u tal-aggressur. L-ordni tiġi eżegwita mingħajr dewmien mill-pulizija jew taħt is-superviżjoni tagħha. Uffiċjal tal-pulizija jista’ jidħol fl-abitazzjoni tal-familja kkonċernata bil-kunsens tal-persuna protetta, jekk tkun preżenti, jew membru ieħor tal-familja. Il-pulizija għandhom id-dmir li jissorveljaw il-konformità mad-deċiżjoni tal-qorti u li jinnotifikaw lill-korp tal-prosekuzzjoni kriminali f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità.

In-nuqqas tal-aggressur milli jikkonforma mal-miżuri imposti b'ordni ta’ protezzjoni jikkostitwixxi reat kriminali u huwa punibbli bi priġunerija ta’ xahar sa sena.

Malli jiskadu dawn il-miżuri, il-vittma tista’ titlob ordni ta’ protezzjoni ġdida. Persuna li kontriha tiġi imposta miżura taħt ordni ta’ protezzjoni għall-perjodu massimu possibbli tista’ tippreżenta rikors għar-revoka tal-ordni jew għas-sostituzzjoni tal-miżura imposta.

Jekk, meta tkun qiegħda tittratta rikors, il-qorti taċċerta l-eżistenza ta’ waħda mis-sitwazzjonijiet li jitolbu miżura ta’ protezzjoni speċjali għat-tfal, hija tinnotifika immedjatament lill-awtorità pubblika lokali responsabbli għall-protezzjoni tat-tfal.

Imbagħad isir intervent ta’ emerġenza, bil-forniment tas-servizzi soċjali meħtieġa jiġi rranġat minn tim mobbli magħmul minn rappreżentanti tas-Servizz ta’ Assistenza Soċjali Pubblika (Public Social Assistance Service) (SPAS).

Artikolu 18 (a)(i) - l-awtoritajiet li huma kompetenti biex jordnaw miżuri ta’ protezzjoni u joħorgu ċ-ċertifikat f’konformità mal-Artikolu 5

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Skont l-Artikolu 22/1 tal-Liġi Nru 217/2003 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza domestika, ippubblikata mill-ġdid, l-uffiċjali tal-pulizija li fl-eżerċizzju tad-dmirijiet tagħhom jaċċertaw riskju imminenti li l-ħajja, l-integrità fiżika jew il-libertà ta’ persuna jkunu mhedda minn att ta’ vjolenza domestika jistgħu joħorġu ordni ta’ protezzjoni provviżorja biex jitnaqqas dak ir-riskju.

L-awtoritajiet kompetenti biex joħorġu ordnijiet ta’ protezzjoni huma l-qrati distrettwali li jkollhom il-ġurisdizzjoni fejn il-vittmi jkunu domiċiljati jew residenti, skont l-Artikolu 25 tal-Liġi Nru 217/2003 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza domestika, ippubblikata mill-ġdid.

Skont l-Artikolu 3 tal-Artikolu I/5 tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 119/2006 dwar il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ ċerti Regolamenti Komunitarji mid-data tal-adeżjoni tar-Rumanija fl-UE, approvata kif emendata bil-Liġi Nru 191/2007, kif emendata, il-qrati jiddeċiedu dwar ir-rikorsi għall-ħruġ ta’ ċertifikati billi joħorġu deċiżjonijiet f’seduta magħluqa, mingħajr ma jsejħu lill-partijiet.

Deċiżjoni li tilqa’ rikors ma tistax tiġi appellata. Deċiżjoni li tiċħad rikors tista’ tiġi appellata biss fi żmien ħamest ijiem wara n-notifika.

Iċ-ċertifikat jinħareġ lill-persuna protetta u kopja tiegħu tiġi nnotifikata lill-persuna li tkun qed tikkawża t-theddida, li tiġi infurmata li l-miżura ta’ protezzjoni ċċertifikata b’dan il-mod hija rikonoxxuta u eżegwibbli fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 18 (a)(ii) - l-awtoritajiet li quddiemhom għandha tiġi invokata miżura ta’ protezzjoni ordnata fi Stati Membruieħor u/jew li huma kompetenti biex jeżegwixxu tali miżura

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Skont l-Artikolu 22/5 u l-Artikolu 31 tal-Liġi Nru 217/2003 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza domestika, ippubblikata mill-ġdid, ordni ta’ protezzjoni provviżorja jew ordni ta’ protezzjoni tiġi eżegwita mingħajr dewmien minn jew, fejn applikabbli, taħt is-superviżjoni tal-pulizija.

Artikolu 18 (a)(iii) - l-awtoritajiet li huma kompetenti sabiex jagħmlu l-aġġustament tal-miżuri ta’ protezzjoni f’konformità mal-Artikolu 11(1)

Skont l-Artikolu 8 tal-Artikolu I/5 tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 119/2006 dwar il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ ċerti Regolamenti Komunitarji mid-data tal-adeżjoni tar-Rumanija fl-UE, approvata kif emendata, bil-Liġi Nru 191/2007, kif emendata, sabiex tiġi eżegwita sentenza mogħtija fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea li timponi miżuri ta’ protezzjoni li ma jkunux magħrufa, jew ikunu differenti minn dawk previsti skont il-liġi Rumena, il-qrati kompetenti Rumeni, f’konformità mal-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru 606/2013, jaġġustaw l-elementi fattwali tal-miżuri ta’ protezzjoni sabiex jagħmluhom eżegwibbli fir-Rumanija skont il-liġi Rumena, u jordnaw miżuri li jkollhom effetti ekwivalenti u jsegwu objettivi u interessi simili. Miżura mgħoddija minn qorti Rumena ma tistax tirriżulta f’effetti li jmorru lil hinn minn dawk previsti fil-liġi tal-Istat Membru tal-oriġini fil-każ ta’ miżura stabbilita f’sentenza mogħtija minn qorti fl-Istat Membru tal-oriġini.

L-aġġustament jitwettaq ex officio jew fuq talba tal-parti kkonċernata, matul il-proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni dwar ir-rikors għal dikjarazzjoni ta’ eżegwibbiltà jew iċ-ċaħda tar-rikonoxximent jew l-eżekuzzjoni ta’ sentenza, jew fil-proċedimenti ewlenin.

Il-qorti kompetenti hija l-qorti distrettwali.

Jekk il-qorti ssib li l-aġġustament ikun neċessarju, hija tordna li jissejħu l-partijiet. Il-preżenza tal-prosekutur pubbliku hija obbligatorja.

Sentenza li fiha qorti tkun aġġustat sentenza mogħtija fi Stat Membru ieħor tista’ tiġi appellata fi żmien għaxart ijiem wara n-notifika. Is-sentenza mogħtija fl-appell ma tistax tiġi appellata.

Artikolu 18 (a)(iv) - il-qrati li lilhom ir-rikors għal rifjut tar-rikonoxximent u, fejn applikabbli, tal-eżekuzzjoni għandu jiġi ppreżentat f’konformità mal-Artikolu 13

Skont l-Artikolu 1 tal-Artikolu I/5 tal-Ordni ta’ Emerġenza tal-Gvern Nru 119/2006 dwar il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ ċerti Regolamenti Komunitarji mid-data tal-adeżjoni tar-Rumanija fl-UE, approvata kif emendata bil-Liġi Nru 191/2007, kif emendata, ir-rikorsi għaċ-ċaħda tar-rikonoxximent u r-rikorsi għaċ-ċaħda tal-eżekuzzjoni fir-Rumanija ta’ sentenzi li jkun fihom miżuri ta’ protezzjoni mgħoddija fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea jaqgħu fil-kompetenza tal-qrati distrettwali, skont ir-Regolament (UE) Nru 606/2013.

L-aħħar aġġornament: 23/07/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.