Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

België

Inhoud aangereikt door
België

Artikel 18, onder a)(i) - de instanties die bevoegd zijn beschermingsmaatregelen te gelasten en het certificaat af te geven overeenkomstig artikel 5

Afhankelijk van het onderwerp van de zaak waarin een beschermingsmaatregel wordt gevraagd zijn bevoegd om een beschermingsmaatregel te gelasten: de Familierechtbank, de Arbeidsrechtbank of het Openbaar Ministerie met een a posteriori controle door de Familierechtbank of de Jeugdrechtbank.

De hoofdgriffier van de rechtbank die de beschermingsmaatregel heeft uitgesproken of in voorkomend geval het Openbaar Ministerie, is bevoegd voor de afgifte van het certificaat.

Artikel 18, onder a)(ii) - de instanties waarvoor men zich kan beroepen op een in een andere lidstaat gelaste beschermingsmaatregel en/of die bevoegd zijn om een beschermingsmaatregel ten uitvoer te leggen

Het Openbaar Ministerie van de plaats waar de beschermde persoon ingeschreven is of zal zijn in het bevolkingsregister, of zijn of haar gewone verblijfplaats heeft of zal hebben.

Artikel 18, onder a)(iii) - de instanties die bevoegd zijn voor het aanpassen van een beschermingsmaatregel overeenkomstig artikel 11, lid 1

Het Openbaar Ministerie van de plaats waar de beschermde persoon ingeschreven is of zal zijn in het bevolkingsregister, of zijn of haar gewone verblijfplaats heeft of zal hebben; beroep tegen deze aanpassing is, overeenkomstig Artikel 11 (5) mogelijk voor de rechtbank van eerste aanleg.

Artikel 18, onder a)(iv) - de rechterlijke instanties bij wie overeenkomstig artikel 13 het verzoek tot weigering van erkenning en, in voorkomend geval, van tenuitvoerlegging wordt ingediend

De rechtbank van eerste aanleg.

Artikel 18, onder b) - de taal die wordt/de talen die worden aanvaard voor de in artikel 16, lid 1, bedoelde vertalingen

Afhankelijk van de officiële talen van de plaats van tenuitvoerlegging overeenkomstig het Belgische nationale recht worden voor de in artikel 16, lid 1, bedoelde vertalingen het Frans, het Nederlands en/of het Duits aanvaard.

Laatste update: 10/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.