Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Artikel 17 - Informatie die ter beschikking van het publiek wordt gesteld

Volgens artikel 32 van de Wet inzake de rechtbanken, Wet 14/60, kan elke rechtbank in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheid in burgerlijke zaken een verbod (voorlopig, permanent of dwingend) opleggen.

Volgens artikel 16 van de Wet inzake de familierechtbanken, Wet 23/90, hebben ook familierechtbanken deze bevoegdheid.

Artikel 18, onder a)(i) - de instanties die bevoegd zijn beschermingsmaatregelen te gelasten en het certificaat af te geven overeenkomstig artikel 5

De instantie die bevoegd is om beschermingsmaatregelen te bevelen, is de districtsrechtbank (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) van het district waar de verzoeker op het desbetreffende tijdstip woont of verblijft.

In geval van een geschil op basis van het familierecht is de bevoegde instantie de familierechtbank (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) van het district waar de verzoeker of de verweerder op het desbetreffende tijdstip woont of verblijft. Als het geschil een minderjarige betreft, ligt de bevoegdheid bij de familierechtbank van het district waar de minderjarige is aangetroffen.

De districtsrechtbank of de familierechtbank die de beschermingsmaatregel heeft bevolen, is bevoegd om certificaten af te geven.

Artikel 18, onder a)(ii) - de instanties waarvoor men zich kan beroepen op een in een andere lidstaat gelaste beschermingsmaatregel en/of die bevoegd zijn om een beschermingsmaatregel ten uitvoer te leggen

Instantie waarvoor men zich op een beschermingsmaatregel kan beroepen:

In alle gevallen is de bevoegde instantie de districtsrechtbank van het district waarnaar de persoon van wie de dreiging uitgaat, permanent of tijdelijk is verhuisd. Als het adres onbekend is, ligt de bevoegdheid bij de districtsrechtbank van Nicosia.

Instantie die bevoegd is om een dergelijke maatregel ten uitvoer te leggen:

In alle gevallen is de bevoegde instantie de districtsrechtbank van het district waarnaar de persoon van wie de dreiging uitgaat, permanent of tijdelijk is verhuisd. Als het adres onbekend is, ligt de bevoegdheid bij de districtsrechtbank van Nicosia.

Artikel 18, onder a)(iii) - de instanties die bevoegd zijn voor het aanpassen van een beschermingsmaatregel overeenkomstig artikel 11, lid 1

In alle gevallen is de bevoegde instantie de districtsrechtbank van het district waarnaar de persoon van wie de dreiging uitgaat, permanent of tijdelijk is verhuisd. Als het adres onbekend is, ligt de bevoegdheid bij de districtsrechtbank van Nicosia.

Artikel 18, onder a)(iv) - de rechterlijke instanties bij wie overeenkomstig artikel 13 het verzoek tot weigering van erkenning en, in voorkomend geval, van tenuitvoerlegging wordt ingediend

Rechterlijke instantie waarbij het verzoek tot weigering van erkenning moet worden ingediend:

De districtsrechtbank of de familierechtbank waarvoor men zich heeft beroepen op de beschermingsmaatregel die in de lidstaat van oorsprong is bevolen.

Rechterlijke instantie waarbij het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging moet worden ingediend (voor zover van toepassing):

De districtsrechtbank of de familierechtbank waarvoor men zich heeft beroepen op de beschermingsmaatregel die in de lidstaat van oorsprong is bevolen.

Artikel 18, onder b) - de taal die wordt/de talen die worden aanvaard voor de in artikel 16, lid 1, bedoelde vertalingen

Stukken moeten in het Grieks worden ingediend. Een Engelse vertaling daarvan wordt ook geaccepteerd.

Laatste update: 16/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.