Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

Gibraltar

Inhoud aangereikt door
Gibraltar

Artikel 17 - Informatie die ter beschikking van het publiek wordt gesteld

In Gibraltar

Uitgaande beschermingsmaatregelen (d.w.z. in het Verenigd Koninkrijk gelaste beschermingsmaatregelen die in andere EU-lidstaten moeten worden erkend en ten uitvoer gelegd)

Elke aanvrager (of begunstigde) van een onder de verordening vallende binnenlandse beschermingsmaatregel zal de rechter die de beschermingsmaatregel beveelt, in het kader van deze regeling kunnen verzoeken om een certificaat teneinde deze bescherming tot een andere lidstaat van de EU uit te breiden.

In Gibraltar wordt het EU-certificaat afgegeven door het hooggerechtshof (Supreme Court) van Gibraltar. De toepasselijke wetgeving: de Recognition of Protection Measures Regulations 2015 en de Civil Procedure Rules zijn van toepassing op zowel burgerrechtelijke als familierechtelijke procedures. Als aan de voorwaarden is voldaan, geeft het hooggerechtshof van Gibraltar de beschermde persoon het voorgeschreven certificaat volgens het gemeenschappelijke EU-model af en stelt het “de persoon van wie de dreiging uitgaat” daarvan in kennis.

Wanneer is vastgesteld dat aan de voorwaarden is voldaan, geeft de rechter een certificaat in de voorgeschreven vorm af (gangbaar in de hele EU). Het certificaat wordt aan de beschermde persoon/aanvrager afgegeven. De beschermde persoon kan de rechter ook verzoeken om hem of haar een vertaald certificaat te verstrekken.

De rechter stelt de “de persoon van wie de dreiging uitgaat” ervan in kennis dat het certificaat is afgegeven (en overal in de EU van toepassing is). Tegen de afgifte van een certificaat kan er geen rechtsmiddel worden ingesteld. Wel kan er een verzoek om verbetering of intrekking worden gedaan.

Het certificaat houdt in dat de beschermingsmaatregel ten behoeve van de beschermde persoon automatisch wordt erkend en, zo nodig, ten uitvoer kan worden gelegd in elke andere lidstaat (met uitzondering van Denemarken, dat niet door de verordening is gebonden).

De erkenning en tenuitvoerlegging van een inkomende beschermingsmaatregel (van een andere lidstaat naar het Verenigd Koninkrijk)

Een in een andere lidstaat gelaste beschermingsmaatregel wordt automatisch erkend zonder dat er een bijzondere procedure moet worden gevolgd en is uitvoerbaar zonder dat er een verklaring van uitvoerbaarheid is vereist. De maatregel hoeft niet aan de rechter te worden voorgelegd voor erkenning.

In Gibraltar heeft een Europees beschermingsbevel dezelfde rechtskracht als een beschermingsbevel van het hooggerechtshof; het wordt automatisch erkend en is rechtstreeks uitvoerbaar. Indien er bij het hooggerechtshof een verzoek tot wijziging van een Europees beschermingsbevel wordt ingediend, kan het hooggerechtshof de maatregel dienovereenkomstig aanpassen en zal het de “de persoon van wie de dreiging uitgaat” van de aanpassing(en) in kennis stellen.

Artikel 18, onder a)(i) - de instanties die bevoegd zijn beschermingsmaatregelen te gelasten en het certificaat af te geven overeenkomstig artikel 5

In Gibraltar

  • hooggerechtshof (Supreme Court).

Artikel 18, onder a)(ii) - de instanties waarvoor men zich kan beroepen op een in een andere lidstaat gelaste beschermingsmaatregel en/of die bevoegd zijn om een beschermingsmaatregel ten uitvoer te leggen

In Gibraltar

  • hooggerechtshof (Supreme Court).

Artikel 18, onder a)(iii) - de instanties die bevoegd zijn voor het aanpassen van een beschermingsmaatregel overeenkomstig artikel 11, lid 1

In Gibraltar

  • hooggerechtshof (Supreme Court).

Artikel 18, onder a)(iv) - de rechterlijke instanties bij wie overeenkomstig artikel 13 het verzoek tot weigering van erkenning en, in voorkomend geval, van tenuitvoerlegging wordt ingediend

In Gibraltar

  • hooggerechtshof (Supreme Court).
Laatste update: 14/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.